Informacja dla Doktorantów o lektoratach w JCJ UJ

Kwestię formy, poziomu oraz zakresu kształcenia językowego studentów III stopnia w Uniwersytecie Jagiellońskim reguluje Uchwała nr 58/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 maja 2012r.
 
Zgodnie z Uchwałą, minimalna liczba godzin zajęć w zakresie nauki języków obcych na stacjonarnych studiach doktoranckich wynosi 60 godzin.
 
Efekty kształcenia oceniane są po każdym semestrze, a ocena wpisywana jest do systemu USOS.
 
 

W ramach lektoratu oferujemy: 

Standardowe kursy dla doktorantów

Kursy tematyczne

 

Doktoranci mogą również skorzystać z płatnych kursów ogólnodostępnych. 

 
Rejestracja na lektoraty odbywa się poprzez system USOS (szczegóły rejestracji) , z wyjątkiem kursów ogólnodostępnych
 
Doktoranci posiadający certyfikat językowy ujęty w zarządzeniu nr 112 Rektora UJ z dnia 6 października 2020 roku  potwierdzający znajomość języka obcego na wymaganym poziomie mogą uzyskać zwolnienie z obowiązku uczęszczania na zajęcia oraz zaliczenie lektoratu. W ramach uzyskanych wolnych żetonów doktoranci mogą korzystać z oferty kursów wszystkich języków obcych nauczanych w JCJ, na wszystkich poziomach zaawansowania językowego.
 
Aby uzyskać zwolnienie z obowiązku uczęszczania na lektorat i zaliczyć kurs na podstawie aktualnego certyfikatu językowego należy się zwrócić do Kierownika odpowiedniego zespołu językowego JCJ UJ.
 
Zwolnienie z lektoratu na podstawie certyfikatu językowego nie jest tożsame ze zwolnieniem z egzaminu z nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim. 
 
Informacje na temat egzaminu doktorskiego z języka nowożytnego tutaj.