Informacje ogólne

Studentowi, który nie zaliczył lektoratu w regulaminowym trybie, JCJ oferuje możliwość rozliczenia przedmiotu w programie studiów poprzez zdawanie egzaminu końcowego z języka obcego z możliwością wcześniejszego skonsultowania się z lektorem. 

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzeniem nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku jest to forma powtarzania kursu językowego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz na studiach trzeciego stopnia. 

Student może przystąpić do egzaminu językowego, o ile wyrazi na to zgodę jego wydział lub instytut macierzysty. Egzaminy z języka angielskiego przeprowadzane są na poziomach wyższych (od B2), natomiast z innych języków (francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski) również na poziomach niższych (od A1). Szczegółowe informacje o dostępności egzaminów na danym poziomie znajdują się w części "Wymagania do egzaminu". 
 

Aby przystąpić do egzaminu należy:

• uzyskać zgodę Dziekana lub Dyrektora Instytutu potwierdzoną na podaniu;wzór podania 

• dokonać wpłaty 250 zł (Zarządzanie nr 22 Rektora UJ z 26.02.2020) za możliwość odbycia konsultacji przedegzaminacyjnej. Prawo do konsultacji przedegzaminacyjnej przysługuje każdemu studentowi, który zarejestruje się na egzamin poprzez złożenie wymaganego podania w sekretariacie JCJ, jednakże uczestnictwo w niej nie jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu. Rezygnacja z prawa do konsultacji przedegzaminacyjnej nie zwalnia studenta z obowiązku wniesienia opłaty.

Informacje dodatkowe:

• Każdy student po zgłoszeniu się do sekretariatu JCJ otrzymuje indywidualny numer konta bankowego, który będzie mógł zobaczyć również na stronie USOSweb. 

• Płatności można dokonać także kartą płatniczą/kredytową w sekretariacie JCJ.

• Podanie wraz z dowodem wpłaty należy złożyć w sekretariacie JCJ w nieprzekraczalnym terminie podanym przy każdym terminie egzaminu.

• Trzy dni przed egzaminem należy sprawdzić osobiście lub telefonicznie w sekretariacie JCJ dokładny termin i miejsce egzaminu. Informacja zamieszczana jest również na stronie www.jcj.uj.edu.pl w zakładce Aktualności.

• Wymagana jest odrębna zgoda Dziekana lub Dyrektora Instytutu na przystąpienie do każdego terminu egzaminu. 

• Zwolnieni z obowiązku uzyskania takiej zgody są studenci:

- WPiA

- WMiI

* ​informatyki

* ​informatyki analitycznej

* matematyki

* matematyki komputerowej

 

  • Każde przystąpienie do egzaminu jest płatne osobno. Wysokość opłaty na dany rok akademicki reguluje zarządzenie Rektora UJ.
  • Terminy konsultacji ogłaszane są na początku roku akademickiego. Na konsultacje należy umawiać się za pośrednictwem sekretariatu JCJ UJ. 

Informacje o egzaminie:

• Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Do części ustnej zostają dopuszczeni  studenci, którzy z testu pisemnego otrzymają co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania. Uzyskanie mniejszej liczby punktów oznacza niezaliczenie części pisemnej i powoduje wpis oceny niedostatecznej (2.0) do systemu USOS.

• Nieprzystąpienie do części ustnej egzaminu (po zaliczeniu części pisemnej) powoduje utratę terminu i konsekwencje z tego wynikające, czyli niezaliczenie egzaminu.

• Od roku 2017/2018 maksymalna liczba punktów za część ustną egzaminu z języków nowożytnych na poziomach B1-C2 wynosi 35. Do zaliczenia całości egzaminu konieczne jest uzyskanie minimum 60% punktów za część ustną.

Kryteria oceny egzaminu ustnego

  • Studenci (szczególnie Wydziału Matematyki i Informatyki oraz Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) proszeni są o wybór takiego tematu prezentacji, który pozwoli egzaminatorowi na ocenę bogactwa zastosowanych środków językowych oraz struktur gramatycznych.

 

Procedury egzaminacyjne

1. Student ma obowiązek zgłosić się najpóźniej na 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia egzaminu (część ustna i pisemna), zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. 

2. Na egzamin, zarówno pisemny jak i ustny, należy przynieść dokument stwierdzający tożsamość z aktualnym zdjęciem. 

3. Na część pisemną egzaminu wraz z omówieniem kwestii organizacyjnych należy przeznaczyć trzy godziny zegarowe. 

4. W trakcie egzaminu student nie może korzystać z żadnych urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji ani korzystać z własnych materiałów, w szczególności notatek lub słowników. Podczas egzaminu studenci powinni mieć związane włosy, tak aby uszy były odsłonięte.

5. Stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez studenta, porozumiewania się z innymi osobami, korzystania z urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji lub wykorzystywania w trakcie egzaminu własnych materiałów, w szczególności notatek lub słowników a także zakłócanie przebiegu egzaminu, skutkuje wykluczeniem studenta z egzaminu przez koordynatora egzaminu. Wykluczenie studenta z egzaminu stanowi podstawę do wystawienia oceny niedostatecznej z egzaminu.

6. Opuszczenie sali w trakcie egzaminu dozwolone jest jedynie w wyjątkowych wypadkach, wyłącznie za zgodą koordynatora egzaminu. Przed opuszczeniem sali, w przypadku części pisemnej egzaminu, student zobowiązany jest przekazać arkusz egzaminacyjny koordynatorowi egzaminu. Pobyt studenta poza salą w trakcie egzaminu odbywa się pod nadzorem członka komisji egzaminacyjnej.

7. Na egzamin ustny należy przynieść plan prezentacji oraz tekst, na podstawie którego prezentacja została przygotowana. 

8. Podczas dyżurów przeznaczonych na obejrzenie prac pisemnych nie można tych prac fotografować.