Konsultacje indywidualne poprzedzające egzamin językowy

Studentowi, który nie zaliczył lektoratu w regulaminowym trybie, JCJ oferuje możliwość rozliczenia przedmiotu w programie studiów poprzez zdawanie egzaminu końcowego z języka obcego z możliwością wcześniejszego skonsultowania się z lektorem. 

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzeniem nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku jest to forma powtarzania kursu językowego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz na studiach trzeciego stopnia. 

Student może przystąpić do egzaminu językowego, o ile wyrazi na to zgodę jego wydział lub instytut macierzysty. Egzaminy z języka angielskiego przeprowadzane są na poziomach wyższych (od B2), natomiast z innych języków (francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski) również na poziomach niższych (od A1). Szczegółowe informacje o dostępności egzaminów na danym poziomie znajdują się w części "Wymagania do egzaminu". 
 

 

Aby przystąpić do egzaminu należy:

 

• uzyskać zgodę Dziekana lub Dyrektora Instytutu potwierdzoną na podaniu;wzór podania 

• dokonać wpłaty 200 zł za możliwość odbycia konsultacji przedegzaminacyjnej. Prawo do konsultacji przedegzaminacyjnej przysługuje każdemu studentowi, który zarejestruje się na egzamin poprzez złożenie wymaganego podania w sekretariacie JCJ, jednakże uczestnictwo w niej nie jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu. Na konsultację należy zapisać się do 10 dni przed datą egzaminu. Rezygnacja z prawa do konsultacji przedegzaminacyjnej nie zwalnia studenta z obowiązku wniesienia opłaty.

Umowa Powtarzanie przedmiotu 

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ZARZĄDZENIA

 

Informacje dodatkowe:

• Każdy student po zgłoszeniu się do sekretariatu JCJ otrzymuje indywidualny numer konta bankowego, który będzie mógł zobaczyć również na stronie USOSweb. 

• Płatności można dokonać także kartą płatniczą/kredytową w sekretariacie JCJ.

• W nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych przed wyznaczoną datą egzaminu należy złożyć podanie wraz z dowodem wpłaty w sekretariacie JCJ przy ul. Krupniczej 2.

• Trzy dni przed egzaminem należy sprawdzić osobiście lub telefonicznie w sekretariacie JCJ dokładny termin i miejsce egzaminu. Informacja zamieszczana jest również na stronie www.jcj.uj.edu.pl w zakładce Aktualności.

• Wymagana jest odrębna zgoda Dziekana lub Dyrektora Instytutu na przystąpienie do każdego terminu egzaminu. 

• Zwolnieni z obowiązku uzyskania takiej zgody są studenci:

- WPiA

- ​informatyki

- ​informatyki analitycznej

​- matematyki

- matematyki komputerowej

• Każde przystąpienie do egzaminu jest płatne osobno. Wysokość opłaty na dany rok akademicki reguluje zarządzenie Rektora UJ.

• Terminy konsultacji ogłaszane są na początku roku akademickiego. Na konsultacje należy umawiać się za pośrednictwem sekretariatu JCJ UJ. 

 

Informacje o egzaminie:

• Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Do części ustnej zostają dopuszczeni  studenci, którzy z testu pisemnego otrzymają co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania. Uzyskanie mniejszej liczby punktów oznacza niezaliczenie części pisemnej i powoduje wpis oceny niedostatecznej (2.0) do systemu USOS.

• Nieprzystąpienie do części ustnej egzaminu (po zaliczeniu części pisemnej) powoduje utratę terminu i konsekwencje z tego wynikające, czyli niezaliczenie egzaminu.

• Od roku 2017/2018 maksymalna liczba punktów za część ustną egzaminu z języków nowożytnych na poziomach B1-C2 wynosi 35. Do zaliczenia całości egzaminu konieczne jest uzyskanie minimum 60% punktów za część ustną.

 

Terminy