Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapisy na egzamin

Zgodnie z § 9 Zarządzenia nr 112 Rektora UJ z dnia 16 października 2020 roku ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem nr 138 Rektora UJ z dnia 13 grudnia 2022 roku, od roku akademickiego 2023/2024 osoby studiujące na pierwszym stopniu studiów, które nie zaliczyły obowiązkowego lektoratu objętego programem studiów są uprawnione do przystąpienia do egzaminu końcowego z języka obcego z możliwością wcześniejszych konsultacji z lektorem. Konsultacje przedegzaminacyjne przysługują każdej osobie, która zarejestruje się na egzamin, jednakże uczestnictwo w nich nie jest warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu. Egzamin eksternistyczny z języka angielskiego jest organizowany wyłącznie na poziomie B2. 

Rezygnacja z prawa do konsultacji nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty. Wysokość opłat za konsultacje przedegzaminacyjne określają zarządzenia Rektora UJ w sprawie opłat za usługi edukacyjne. Wysokość opłat jest zróżnicowana ze względu na rok rozpoczęcia studiów na programie, w ramach którego ma być zdawany egzamin eksternistyczny. Dla osób, które rozpoczęły studia:

  • przed rokiem akademickim 2020/21 jest to kwota 200 zł,
  • w roku akademickim 2020/21 i później jest to kwota 250 zł.

Opłatę za egzamin należy wnieść na indywidualny numer konta, który jest generowany przez Sekretariat Jagiellońskiego Centrum Językowego po przesłaniu wniosku o egzamin. Indywidualny numer konta jest widoczny w USOS, Płatności, Program JCJ-OPŁATY.

Każde przystąpienie do egzaminu jest osobno płatne.

Wnosząc opłatę w Sekretariacie należy również złożyć wniosek, w którym zgodę na przystąpienie do egzaminu wyraziła osoba odpowiedzialna za sprawy dydaktyczne w jednostce, w której osoba składająca wniosek realizuje program studiów. W przypadku osób z Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Matematyki i Informatyki, na podaniu nie jest wymagana taka zgoda.

Skany wniosków należy przesyłać na adres e-mail mgr inż. Magdaleny Klimali, m.klimala@uj.edu.pl.

Każde przystąpienie do egzaminu wymaga odrębnego wniosku – wniosek zawiera terminy części pisemnej i ustnej egzaminu, do których w ramach danego wniosku chce przystąpić osoba wnioskująca o egzamin. 

  • Na napisanie egzaminu oraz sprawy organizacyjne należy przeznaczyć trzy i pół godziny zegarowe. 
  • Przed wejściem na salę należy okazać dokument ze zdjęciem, pozwalający stwierdzić tożsamość.
  • W trakcie egzaminu nie wolno korzystać z żadnych pomocy (notatek, słowników ani urządzeń telekomunikacyjnych).
  • Podczas egzaminu nie ma możliwości opuszczania sali egzaminacyjnej, jest to dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach za zgodą koordynatora egzaminu.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron