Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podstawowe informacje

Konsultacje przedegzaminacyjne przysługują każdej osobie, która zarejestruje się na egzamin, jednakże uczestnictwo w nich nie jest warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu. 

Rezygnacja z prawa do konsultacji nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty. Wysokość opłat za konsultacje przedegzaminacyjne określają zarządzenia Rektora UJ w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Wysokość opłat jest zróżnicowana ze względu na rok rozpoczęcia studiów na programie, w ramach którego ma być zdawany egzamin eksternistyczny. Dla osób, które rozpoczęły studia:

  • przed rokiem akademickim 2020/21 jest to kwota 200 zł,
  • w roku akademickim 2020/21 i później jest to kwota 250 zł.

Opłatę za egzamin należy wnieść w Sekretariacie Jagiellońskiego Centrum Językowego. 

Wnosząc opłatę w Sekretariacie należy również złożyć podanie, w którym zgodę na przystąpienie do egzaminu wyraziła osoba kierująca jednostką (dziekan wydziału albo dyrektor instytutu lub katedry – w zależności od struktury jednostki), w której osoba składająca wniosek realizuje program studiów. W przypadku osób z Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Matematyki i Informatyki, na podaniu nie jest wymagana zgoda osoby odpowiedzialnej za sprawy dydaktyczne. 

  • Na napisanie egzaminu oraz sprawy organizacyjne należy przeznaczyć trzy i pół godziny zegarowe. 
  • Przed wejściem na salę należy okazać dokument ze zdjęciem, pozwalający stwierdzić tożsamość.
  • W trakcie egzaminu nie wolno korzystać z żadnych pomocy (notatek, słowników ani urządzeń telekomunikacyjnych).
  • Podczas egzaminu nie ma możliwości opuszczania sali egzaminacyjnej, jest to dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach za zgodą koordynatora egzaminu.

Zgodnie z Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, Dz.U. 2016 poz. 64 z późn. zm. oraz Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 w sprawie charakterystyki drugiego stopnia dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, Dz.U. 2018 poz. 2218 minimalnym wymaganym poziomem egzaminu z języka obcego nowożytnego na studiach I stopnia jest poziom B2, a na studiach II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich - poziom B2+.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron