Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Akredytacja jako stan umysłu: Akredytacja EAQUALS w Jagiellońskim Centrum Językowym UJ

Akredytacja jako stan umysłu: Akredytacja EAQUALS w Jagiellońskim Centrum Językowym UJ

Akredytacja w odniesieniu do edukacji językowej na poziomie szkoły wyższej wydaje się wciąż nie mieć jednoznacznej definicji w polskim kontekście edukacyjnym. Działanie takie podlega zatem różnym interpretacjom, jeśli chodzi o jego rolę oraz końcowe rezultaty

Niemniej władze Uniwersytetu Jagiellońskiego zdecydowały, że nauczanie języków obcych – jako jedno z zadań mających na celu wyposażenie absolwenta w narzędzia ułatwiające mu karierę zawodową i rozwój własny, powinno być poddane zewnętrznej ocenie, aby zdefiniować mocne i słabe strony istniejącego systemu, wytyczyć kierunki dalszego rozwoju oraz podjąć działania naprawcze, jeśli zaszłaby taka potrzeba. W ten sposób Jagiellońskie Centrum Językowe Uniwersytetu Jagiellońskiego (JCJ UJ), odpowiedzialne za nauczanie języków obcych studentów na wszystkich trzech etapach kształcenia na wyższym poziomie edukacji (studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia), znalazło się na zupełnie nowej ścieżce rozwoju. Wyznaczony został ambitny punkt strategiczny, którym jest osiągnięcie odpowiednich standardów, aby sprostać zewnętrznym europejskim wymaganiom akredytacyjnym. Punktem odniesienia czy, metaforycznie rzecz ujmując, zwierciadłem, w którym można znaleźć odbicie własnej działalności edukacyjnej, jest Evaluation and Accreditation of Quality in Language Services (EAQUALS) oraz standardy, które organizacja ta proponuje w swoim systemie akredytacyjnym.

Jagiellońskie Centrum Językowe jest gotowe podjąć próbę spełnienia wszystkich wymogów wynikających ze standardów proponowanych przez EAQUALS. Co więcej, JCJ UJ wkroczyło już na ścieżkę tworzenia nowej kultury edukacyjnej – ścieżkę akredytacyjną. W dniach 27–28 maja 2013 miała miejsce wizyta doradcza przedstawicieli EAQUALS (Advisory Visit), w wyniku której powstał raport przygotowany przez inspektorów EAQUALS. Raport ten nie tylko wskazał obszary, które spełniają stan- dardy akredytacyjne, ale także określił pola działalności dydaktycznej, które wymagają dostosowania do standardów EAQUALS, na przykład przystosowanie programów nauczania do Europejskiego Sytemu Opisu Kształcenia Językowego / Common European Framework of Reference (ESOKJ/ CEFR). Wizyta doradcza była niezwykle ważnym wydarzeniem dla pracowników JCJ, które wpłynęło na ich integrację i stało się czynnikiem mobilizującym zespół do wspólnego działania, odkrywając tym samym ogromny potencjał tkwiący w kadrze dydaktycznej tej jednostki uniwersyteckiej.

Ponadto, 1 lipca 2013 w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się konferencja pod patronatem prorektora UJ ds. dydaktyki prof. Andrzeja Mani, zatytułowana Uniwersytet Jagielloński wita EAQUALS. Zorganizowana została przez pełnomocnika rektora UJ ds. standaryzacji i certyfikacji w JCJ UJ dr Monikę Stawicką, a jej celem była prezentacja dwóch instytucji: EAQUALS oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na zaproszenie prorektora prof. Andrzeja Mani do Krakowa przyjechali przedstawi- ciele EAQUALS: Sarah Aitken – dyrektor zarządzający EAQUALS, oraz założyciel EAQUALS dr Peter Brown. Konferencja została przygotowana przede wszystkim z myślą o całej kadrze dydaktycznej JCJ i pozwoliła, między innymi, na wyrażenie przez prorektora UJ prof. Andrzeja Manię jednoznacznego, pełnego aprobaty stanowiska Uniwersytetu w sprawie akredytacji EAQUALS oraz na dyskusję, w tym także przedstawienie wątpliwości pracowników JCJ UJ co do zasadności wdrażania zewnętrznych standardów.

Download files
pdf
Monika Stawicka (2013). Akredytacja jako stan umysłu: Akredytacja EAQALS w Jagiellońskim Centrum Językowym UJ, Alma Mater, 160, 24-25
Photogallery

Web Content Display Web Content Display