General information

 
The paid examination is designed for students who for various reasons have been unable to take an examination as part of a language course. 
 
In order to take the examination it follows to:
 
1. Obtain the permission of the Faculty Dean/ Director of the Institute confirmed in the application.
 

Application template

2. Make the relevant payment. The cost of the examination is 200 PLN, with each sitting of the examination constituting a separate payment.

Procedury egzaminacyjne

Procedury egzaminacyjne
1. Student ma obowiązek zgłosić się punktualnie na część pisemną i ustną egzaminu, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. 
3. Na egzamin, zarówno pisemny jak i ustny, należy przynieść dokument stwierdzający tożsamość z aktualnym zdjęciem.
4. Na część pisemną egzaminu wraz z omówieniem kwestii organizacyjnych należy przeznaczyć trzy godziny zegarowe.
5. W trakcie egzaminu student nie może korzystać z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, notatek ani słowników.
6. Stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez studenta, porozumiewania się z innymi studentami, korzystania z notatek lub urządzeń telekomunikacyjnych jest podstawą do zakończenia egzaminu przez tę osobę/osoby i wystawienia oceny niedostatecznej.
7. Opuszczenie sali w trakcie egzaminu dozwolone jest jedynie w wyjątkowych wypadkach, wyłącznie za zgodą koordynatora egzaminu. 
8. Podczas egzaminu studenci powinni mieć związane włosy, tak aby uszy były odsłonięte.
9. Na egzamin ustny należy przynieść plan prezentacji oraz tekst, na podstawie którego prezentacja została przygotowana. 
10. Podczas dyżurów przeznaczonych na obejrzenie prac pisemnych nie można tych prac fotografować. 

Terminy

Terminy

Terminy