Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

 • mgr Izabela Bakota
  Zastępca Dyrektor JCJ UJ ds. dydaktycznych
 • dr hab. Marek Hermann - Przewodniczący Rady
  Zespół języka łacińskiego JCJ UJ
 • dr hab. Barbara Iwańska, prof. UJ
  Wydział Prawa i Administracji UJ
 • mgr inż. Jolanta Krzyształowska
  Zastępca Dyrektor JCJ UJ ds. administracyjno-finansowych
 • prof. dr hab. Marta Kudelska
  Wydział Filozoficzny UJ
 • dr Grzegorz Matecki
  Wydzał Matematyki i Informatyki UJ
 • mgr Bernardeta Raczkiewicz
  Zespół języka angielskiego JCJ UJ
 • mgr Dominika Stopa
  Dyrektor JCJ UJ
 • mgr Jolanta Szczepańska
  Zespół języków romańskich JCJ UJ
 • dr hab. Władysław Witalisz
  Wydział Filozoficzny UJ
 • mgr Anna Witkowska
  Zespół języka niemieckiego JCJ UJ
 • dr hab. Agnieszka Ziołowicz, prof. UJ
  Wydział Polonistyki UJ

Web Content Display Web Content Display

§ 8 Regulaminu Jagiellońskiego Centrum Językowego UJ

1. Rada Centrum jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora Centrum. Do zadań Rady Centrum należy w szczególności:

 • opiniowanie rocznego planu i kierunków rozwoju Centrum;
 • opiniowanie sprawozdanie Dyrektora Centrum z wykonania planu;
 • powoływanie stałych i doraźnych komisji do wykonania określonych zadań oraz dokonywanie oceny ich wykonania;
 • opiniowanie wniosków w sprawach osobowych;
 • opiniowanie planów działalności usługowej.

2. Rada Centrum powołuje, zgodnie z § 156 ust. 2 Statutu UJ, komisję do przeprowadzenia konkursu na stanowiska, o których mowa w art. 110 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Zob. Regulamin Jagiellońskiego Centrum Językowego UJ (Załącznik do Uchwały nr 109/VI/2014 Senatu UJ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia regulaminu Jagiellońskiego Centrum Językowego UJ)

Decyzja nr 43 Rektora UJ z 23 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków Rady Centrum w JCJ, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 Regulaminu JCJ, na kadencję 2016-2020

Web Content Display Web Content Display