”Post-Millenials – uczelnie wyższe wobec potrzeb pokolenia C”

Jagiellońskie Centrum Językowe UJ ma zaszczyt zaprosić na konferencję:
 
”Post-Millenials – uczelnie wyższe wobec potrzeb pokolenia C”
 
Kraków, 4 września 2020 r.
 
Konferencja jest skierowana do lektorów języków obcych z centrów językowych działających przy uczelniach wyższych. Podczas obrad zastanowimy się nad tym, w jaki sposób kształcenie językowe na uczelniach wychodzi naprzeciw potrzebom tzw. pokolenia C (Connected).
 
Debata koncentrować się będzie wokół następujących zagadnień:
 
Kultura uczenia się i kultura nauczania 
Sposoby zdobywania i utrwalania wiedzy
Zdolności poznawcze pokolenia C
Rozwijanie sprawności czytania i pisania w erze nowoczesnych technologii 
Źródła materiałów dydaktycznych i zasobów do samodzielnej nauki w erze nowoczesnych technologii 
Aktualność i adekwatność materiałów dydaktycznych 
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie nabywania wiedzy i umiejętności
Rozwijanie - na zajęciach językowych - umiejętności przydatnych w środowisku akademickim i zawodowym 
Rozwijanie - na zajęciach językowych - kompetencji kluczowych w XXI wieku 
Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia 
Rozwój osobisty na zajęciach językowych 
Budowanie autorytetu nauczyciela/lektora na zajęciach językowych 
Rozwiązywanie problemów w pracy dydaktycznej ze współczesnym pokoleniem studentów
Nowe wyzwania a rozwój zawodowy lektora 
 
Pragniemy serdecznie zachęcić Państwa do nadsyłania:
zgłoszeń uczestnictwa w konferencji
propozycji wystąpień konferencyjnych (max. 250 słów)
 
Przewidywane formy wystąpień to:
 
prezentacja (20 min. + 10 min. na dyskusję)
warsztat (45 min. + 15 min. na dyskusję) 
 
Propozycje wystąpień mogą być przygotowane w języku polskim lub w języku obcym i przyjmowane będą do 30 kwietnia 2020 roku. 
 
Informacja o decyzji organizatorów zostanie przekazana do 15 maja 2020 roku na adres email podany w formularzu rejestracyjnym.
 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieprzyjęcia referatów niezgodnych z tematem konferencji.
 
Zgłoszenia bez wystąpień będą przyjmowane do 15 czerwca 2020 roku. 
 
Zgłoszenia uczestnictwa (dotyczy zarówno prelegentów jak i słuchaczy) należy składać przez formularz rejestracyjny
 
Materiały pokonferencyjne:
Organizatorzy planują publikację materiałów pokonferencyjnych w jednym z  najbliższych tomów czasopisma „Zeszyty Glottodydaktyczne Jagiellońskiego Centrum Językowego”.
 
Miejsce konferencji:
Jagiellońskie Centrum Językowe UJ, ul. Ingardena 3, Kraków
 
Termin: 4 września 2020 r.
 
Język konferencji:
Język polski (możliwe jest przeprowadzenie sesji w języku obcym pod warunkiem zebrania się odpowiedniej liczby zainteresowanych)
 
Formy uczestnictwa dla prelegenta: prezentacja, warsztat
 
Zgłoszenie uczestnictwa:
Zgłoszenie udziału następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego 
 
Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi:
 
150 zł (wczesna rejestracja do 30 kwietnia 2020 r.)
200 zł (od 30 kwietnia do 15 czerwca 2020 r.)
 
Koszt obejmuje przerwy kawowe, lunch, koszty administracyjne i organizacyjne oraz publikację tomu pokonferencyjnego. 
 
Opłatę konferencyjną - z dopiskiem Pokolenie C, ZL2100152 + imię i nazwisko uczestnika - prosimy przekazać na: 
 
Numer konta: 65 1240 4722 1111 0000 4854 4874
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
Ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
NIP 675-000-22-36
 
Program konferencji dostępny będzie na stronie internetowej JCJ, w zakładce JCJ / Konferencja Post-Millenials, pod koniec maja.
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem: anna.bala@uj.edu.pl lub anna.wierciak@uj.edu.pl
 
Komitet Organizacyjny:
 
Alicja Waligóra-Zblewska
Jolanta Krzyształowska
Anna Bała
Anna Wierciak