Web Content Display Web Content Display

An error occurred while processing the template.
Expected hash. folder evaluated instead to freemarker.template.SimpleScalar on line 456, column 109 in 10112#37001#138456102.
1<#assign sciezkaObrazkow = ''> 
2<#assign scopeGroupId = ''> 
3<#assign timeZone = ''> 
4 
5<#if request?? && request?has_content > 
6  <#assign timeZone = timeZoneUtil.getTimeZone(request['theme-display']['time-zone'])> 
7  <#assign sciezkaObrazkow = request['theme-display']["path-theme-images"]> 
8  <#assign scopeGroupId = request['theme-display']['scope-group-id']> 
9</#if> 
10 
11<#assign currentRenderUrl = ''> 
12<#if request['render-url']??> 
13  <#assign currentRenderUrl = request['render-url'] /> 
14</#if> 
15 
16<#assign plid = ''> 
17<#if request['portlet-namespace']??> 
18  <#assign plid = "#p_p_id"+ request['portlet-namespace'] > 
19</#if> 
20 
21<#assign url = ''> 
22<#assign reqFriendlyUrl = ''> 
23<#if request['attributes']??> 
24  <#assign url = request['attributes']['CURRENT_COMPLETE_URL'] /> 
25  <#if request['attributes']['FRIENDLY_URL']??> 
26    <#assign reqFriendlyUrl = request['attributes']['FRIENDLY_URL'] /> 
27  </#if> 
28</#if> 
29 
30<#function checkVer ver> 
31  <#if ver?string?contains(".")> 
32    <#return ver> 
33  <#else> 
34    <#return ver + ".0"> 
35  </#if> 
36</#function> 
37 
38<#assign groupsTemplatePermission = ["17996", "137073416", "138253629", "138244338", "138271490", "138272021", "138272210", 
39"138272712", "137427482", "1378124", "139327903", "139329102", "139334879", "139333849", "139366427", "139366543", "139366729", 
40"139615400", "139828746", "142111321", "74942167", "18091666", "1384597", "143384508", "143573699", "143650541", "143650933", 
41"143651291", "143626193", "143651626", "143698486", "143759816", "143762750", "143763175", "143763548", "143811035", 
42"144025960", "144029710", "144210552", "144268390", "142594442", "144566016", "144567168", "144613420", "144613810", 
43"144614151", "1066429", "41633", "145020268", "145456295", "145506072", "145508621", "145509076", "145509606", 
44"145510025", "144624357", "146339985", "102715934", "146816175", "147685118", "1025534", "150122405", "15103613", 
45"15033991"]> 
46 
47<#--Portal,Senat, nauka-komisja, rozwoj-komisja, remonty-komisja, statut-komisja, rw-historycznego, rw-polonistyki, finanse-komisja, przetargi 
48rw-filologicznego-139327903,rw-filozoficznego-139329102,rw-biologii-139334879,rw-wpia-139333849,rw-chemii-139366427,rw-wsmip-139366543,rw-fais-139366729 
49 Stała Senacka Komisja ds. Nauczania - 139615400, Rady WZKiS (ID: 139828746), 142111321-https://www.uj.edu.pl/web/rada-uczelni, 74942167-zespół radców prawnych 
50 18091666 - Instytut Kultury, 1384597 - BIP, 143384508 - RD Językoznawstwo, 
51 143650541 - RD Matematyka, 143650933 - RD Informatyka, 143651291 - RW Matinf 
52143626193 - RD Nauki Biologiczne, 143651626 - RD Nauki o Polityce i Adm., 143698486 - RD Psychologia, 143759816 - RD Nauki o Kulturze i Religii 
53143762750 - RD Filozofia, 143763175 - RD Socjologiczne, 143763548 - RD Pedagogika, 
54143811035 - RD Literaturoznawstwo, 144025960 - RD Nauki o Ziemi, 144029710 - RD Geografia społ-ekon., 144210552 - RD Historia, 144268390 - RD Nauki Prawne 
55142594442 - Szkoła dr nauk ścisłych i rpzyrodniczych, 144566016 - RD Nauki Fizyczne, 144567168 - RD Astronomia 
56144613420 - RD Ekonomia i Finanse, 144613810 - RD Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, 144614151 - RD Nauki o Zarządzaniu i Jakości 
571066429 - Kwestura, 41633 - Wydział MatInf, 145020268 - POB Heritage 
58POB BioS - 145456295,POB FutureSoc - 145506072,POB Anthropocene - 145508621,POB qLife - 145509076,POB SciMat - 145509606,POB DigiWorld - 145510025 
59id.uj.edu.pl - 144624357, rd-archeologia-nauka - 146339985, cawp.uj.edu.pl - 102715934, RD Nauki o sztuce - 146816175, RD IT - 147685118 
601025534 - Uniwersytecki System Obsługi Studiów, 150122405 - Usosownia, 15103613 - JCJ, 15033991 - Socjologia--> 
61 
62<#-----------Predefined variables-----------> 
63<#assign longCompanyId = getterUtil.getLong(companyId)> 
64<#assign longGroupId = getterUtil.getLong(groupId)> 
65<#assign longUserId = permissionChecker.getUserId()> 
66 
67<#-----------Services-----------> 
68<#assign folderService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.documentlibrary.service.DLFolderLocalService")> 
69<#assign fileService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.documentlibrary.service.DLFileEntryLocalService")> 
70<#assign dlAppService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.documentlibrary.service.DLAppLocalService")> 
71<#assign journalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleLocalService")> 
72<#assign assetEntryService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.asset.service.AssetEntryLocalService")> 
73<#assign groupService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.service.GroupLocalService")> 
74<#assign userService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.service.UserLocalService")> 
75<#assign userRoleService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.service.RoleLocalService")> 
76<#assign teamService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.service.TeamLocalService")> 
77 
78<#---------Article variables---------> 
79<#assign articleId = .vars['reserved-article-id'].data> 
80<#assign najnowszaWersja = .vars['reserved-article-version'].data> 
81 
82<#----------Checking version----------> 
83<#assign newsestVer = .vars['reserved-article-version'].data> 
84<#assign currentVer = newsestVer> 
85<#assign przejdzDo = httpUtil.getParameter(url, 'przejdzDo', false)> 
86 
87<#if przejdzDo?has_content> 
88  <#assign currentVer = przejdzDo> 
89</#if> 
90<#if sciezkaObrazkow?has_content || sciezkaObrazkow?matches(".*/uj-lift-theme/images.*") && groupsTemplatePermission?seq_contains(scopeGroupId)> 
91 
92  <#if newsestVer != currentVer> 
93    <p class="archival"> 
94      <b>Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.</b> 
95      <a class="archival-link" href="${currentRenderUrl}&groupId=${scopeGroupId}&articleId=${articleId}&przejdz-do=${newsestVer}">Przejdź do najnowszej wersji - ${newsestVer}</a><br/><br/> 
96    </p> 
97  </#if> 
98 
99  <#assign aktualna = journalArticleService.getArticle(longGroupId, articleId, getterUtil.getDouble(currentVer))> 
100  <#assign content = aktualna.getContentByLocale(locale.toString())> 
101  <#assign v = content?replace('<br>', '<br/>', 'r')> 
102  <#assign document = saxReaderUtil.read(content)> 
103 
104  <#assign root = document.getRootElement()> 
105 
106  <#assign artPrimKey = aktualna.getResourcePrimKey()> 
107  <#assign model = "com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle"> 
108  <#assign asset = assetEntryService.getEntry(model, artPrimKey)> 
109 
110  <#assign titleAsParent = root.selectSingleNode("dynamic-element[@name='title']")> 
111  <#assign title = root.selectSingleNode("dynamic-element[@name='title']/dynamic-content").text> 
112  <#assign description = titleAsParent.selectSingleNode("dynamic-element[@name='description']/dynamic-content").text> 
113  <#assign content = titleAsParent.selectSingleNode("dynamic-element[@name='content']/dynamic-content").text> 
114  <#assign folderId = root.selectSingleNode("dynamic-element[@name='folderId']/dynamic-content").text> 
115  <#assign sortField = root.selectSingleNode("dynamic-element[@name='sortField']/dynamic-content").text> 
116  <#assign sortOrder = root.selectSingleNode("dynamic-element[@name='sortOrder']/dynamic-content").text> 
117  <#assign showSubfolders = root.selectSingleNode("dynamic-element[@name='showSubfolders']/dynamic-content").text> 
118  <#assign emptyFiles = root.selectSingleNode("dynamic-element[@name='emptyFiles']/dynamic-content").text> 
119  <#assign emptySubfolder = root.selectSingleNode("dynamic-element[@name='emptySubfolder']/dynamic-content").text> 
120  <#assign permission = root.selectSingleNode("dynamic-element[@name='permission']/dynamic-content").text> 
121  <#assign teamId = root.selectSingleNode("dynamic-element[@name='teamId']/dynamic-content").text> 
122  <#assign publishBIP = ""> 
123  <#if root.selectSingleNode("dynamic-element[@name='publishBIP']/dynamic-content")?? > 
124    <#assign publishBIP = root.selectSingleNode("dynamic-element[@name='publishBIP']/dynamic-content").text> 
125  </#if> 
126 
127  <#assign langDownloadFiles = htmlUtil.escape(languageUtil.get(locale, "uj-lift-theme.download-files"))> 
128 
129  <style type="text/css"> 
130 
131    ${plid} div.folder-open{ 
132      font-size: 1rem; 
133      background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/common/folder.png') no-repeat left center; 
134      padding: .5rem 0 0.5rem 1.5rem; 
135      display: inline-block; 
136
137    ${plid} a.folder{ background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/common/folder_full_document.png') no-repeat left center;} 
138 
139    ${plid} p {color: #333;} 
140    #high-contrast ${plid} p{color: #fff;} 
141 
142    ${plid} ul li{color: #333;} 
143 
144    ${plid} .back{	font-size: 1rem; display: inline-block; 	margin-right: .5rem;} 
145 
146    ${plid} a:link{text-decoration:none; color: #00519E;} 
147    #high-contrast ${plid} a:link{color: #ffe800;} 
148 
149    ${plid} a:visited{text-decoration:none; color: #005ca7 !important;} 
150 
151    ${plid} a.download { 
152          color: #292727; 
153          display: inline-block; 
154          <#if publishBIP?has_content && publishBIP == "true"> width: 75%; <#else> width: 100%; </#if> 
155      padding: .25rem 0 0.25rem 1.5rem; 
156
157 
158    .view-lt720 ${plid} a.download { 
159      display: block; width: 100%; 
160
161 
162    ${plid} a:hover.download {color: #00519E; padding: .25rem 0 0.25rem 1.75rem;} 
163    #high-contrast ${plid} a.download{color: #fff !important;} 
164    #high-contrast ${plid} a:hover.download{color: #FFE800 !important;} 
165 
166    ${plid} a.cdr { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/cdr.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
167    ${plid} a.eps { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/eps.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
168    ${plid} a.pdf { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/pdf.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
169    ${plid} a.rtf { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/rtf.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
170    ${plid} a.zewnetrzny_link { background: url('//www.uj.edu.pl/image/image_gallery?uuid=2202e51b-8a20-4edf-b3f5-dd1fd92c116f&groupId=37001&t=1297849855367') no-repeat left top 0.5rem;} 
171    ${plid} a.ai { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/ai.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
172    ${plid} a.doc,${plid} a.docx { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/doc.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
173    ${plid} a.jpg { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/jpg.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
174    ${plid} a.pptx, ${plid} a.ppt{ background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/ppt.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
175    ${plid} a.xls,${plid} a.xlsx { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/xls.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
176    ${plid} a.zip { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/zip.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
177    ${plid} a.swf { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/swf.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
178    ${plid} a.txt { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/txt.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
179    ${plid} a.csv { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/csv.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
180    ${plid} a.gif { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/gif.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
181    ${plid} a.odt { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/odt.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
182    ${plid} a.xml { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/xml.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
183    ${plid} a.tiff { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/tiff.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
184    ${plid} a.png { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/png.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
185    ${plid} a.css { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/css.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
186    ${plid} a.js { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/js.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
187 
188    ${plid} .stopka { color: #bbb; font-size: .85rem; display: none;} 
189    ${plid} .stopka a:link { color: #bbb; font-size: .85rem; text-decoration-line: underline;} 
190    #hign-contrast ${plid} .stopka a:link { color: #FFE800;} 
191    ${plid} .stopka a:hover {color: #aaa} 
192    ${plid} .permission-error{color: #dd0000;} 
193    ${plid} .permission-info{margin-top: 1em;} 
194 
195    ${plid} .komunikat{color: #aaa;} 
196    ${plid} .komunikat a:link{color: #8cb1d4;} 
197 
198    ${plid} .file { 
199          margin: .25rem 0; 
200
201    #high-contrast ${plid} .file{background: #030303;} 
202 
203    ${plid} .czytaj{ 
204          cursor: pointer; 
205          text-decoration: none; 
206          float: right; 
207          padding: .25rem .5rem; 
208
209 
210    .view-lt720 ${plid} .czytaj{ 
211      float: none; 
212      padding: 1rem; 
213
214 
215    ${plid} .archiwum{ 
216          border: 1px dashed #eee; 
217          padding: 0.125rem; 
218          font-size: 0.725rem; 
219
220 
221    ${plid} #accordion-header-history{cursor: pointer; background: #f9f9f9;} 
222    #high-contrast ${plid} #accordion-header-history{cursor: pointer; background: #090909;} 
223 
224    ${plid} .czytaj:hover{color: #000; text-decoration: none;} 
225    #high-contrast ${plid} .czytaj:hover{color: #fff;} 
226 
227    ${plid} #accordion-panel-history{background: #f0f0f0;} 
228    #high-contrast ${plid} #accordion-panel-history{background: #101010;} 
229 
230    ${plid} #accordion-header-history, ${plid} #accordion-panel-history{display: block; 
231          font-family: 'Libre Baskerville', serif; 
232          font-size: .85rem; 
233          padding: 15px 45px 15px 30px; 
234          position: relative; 
235          text-decoration: none; 
236          height: auto; 
237          border-bottom: 1px #e0e0e0 solid; 
238
239 
240    ${plid} #accordion-header-history:before { 
241          font-family: 'icomoon'; 
242          speak: none; 
243          font-style: normal; 
244          font-weight: normal; 
245          font-variant: normal; 
246          text-transform: none; 
247          line-height: 1; 
248          vertical-align: middle; 
249          -webkit-font-smoothing: antialiased; 
250          content: "\e60d"; 
251          width: auto; 
252          position: absolute; 
253          top: 15px; 
254          bottom: 0; 
255          right: 30px; 
256          color: #aaaaaa; 
257          font-size: 20px; 
258          font-size: 1.25rem; 
259
260    #high-contrast #accordion-header-history:before {color: #eee;} 
261 
262    ${plid} #accordion-header-history.open:before{ 
263          content: "\e60e"; 
264        //color: #005ca7; 
265
266    ${plid} .works-activities{ 
267          background: #f8f8f8; 
268          padding: 0rem 1rem 1rem 1rem; 
269          margin: 2rem 0 .5rem 0; 
270          border: 1px dashed #ddd; 
271
272 
273    ${plid} .description{ 
274          color: #999; 
275
276 
277    .archival {font-family: 'Libre Baskerville', serif; 
278      color:#e80000;} 
279    #high-contrast .archival{color: #fff;} 
280 
281    ${plid} .description{color: #999;} 
282    #high-contrast ${plid} .description{color: #fff;} 
283    #high-contrast ${plid} .file a{color: #FFE800;} 
284    #high-contrast ${plid} .file a:visited {color: #FFE800 !important;} 
285    #high-contrast ${plid} .download{color: #FFE800 !important;} 
286    #high-contrast ${plid} a.download{color: #FFE800 !important;} 
287    #high-contrast ${plid} a.archival-link{color: #FFE800 !important;} 
288    #high-contrast ${plid} a:visited.archival-link {color: #FFE800 !important;} 
289    #high-contrast ${plid} .archiwum li {color: #fff ;} 
290    #high-contrast ${plid} li {color: #fff ;} 
291  </style> 
292 
293<#-- UPRAWNIENIA--> 
294  <#assign grupa = groupService.getGroup(longGroupId)> 
295  <#assign error = true> 
296  <#assign friendlyUrl = htmlUtil.escapeURL(reqFriendlyUrl)> 
297  <#assign adresLogowania = "/c/portal/login?Fp_l_id=10181&_58_redirect=" + friendlyUrl> 
298  <#assign rolaPracownik = userRoleService.getRole(longCompanyId, "Pracownik").getRoleId()> 
299  <#assign sprPracownika = userRoleService.hasUserRole(longUserId, rolaPracownik)> 
300  <#assign rolaDoktorant = userRoleService.getRole(longCompanyId, "Doktorant").getRoleId()> 
301  <#assign sprDoktoranta = userRoleService.hasUserRole(longUserId, rolaDoktorant)> 
302 
303  <#if permission == "zalogowani członkowie witryny"> 
304    <#if longUserId lt 100000> 
305      <p class="page-sub-heading__title permission-info"> 
306        Treść dostępna dla określonej grupy osób po&nbsp;<a href="${adresLogowania}">zalogowaniu <i class="icon icon-enter"></i></a> 
307      </p> 
308 
309    <#else> <#--jesli zalogowany sprawdzamy role i udział w organizacji/społecznosci danej strony--> 
310    <#-- checking teamId (the most restrictive)--> 
311      <#if longTeamId?has_content && teamService.getTeam(getterUtil.getLong(teamId))??> 
312        <#assign teamName = teamService.getTeam(getterUtil.getLong(teamId)).getName()> 
313        <#if teamService.hasUserTeam(longUserId, longTeamId)> 
314          <#assign error = false> 
315        <#else> 
316          <p class="page-sub-heading__title permission-info"> 
317            Nie posiadają Państwo <span class="permission-error">odpowiednich uprawnień</span> do przeglądania tej treści. 
318            <br/>Zawartość dostępna dla zespołu<#if teamName?has_content>: <b>${teamName}</b></#if>. 
319          </p> 
320        </#if> 
321      <#else> 
322        <#if userService.hasGroupUser(getterUtil.getLong(groupId), longUserId)> 
323          <#assign error = false> 
324        <#else> 
325          <p class="page-sub-heading__title permission-info"> 
326            Nie posiadają Państwo <span class="permission-error">odpowiednich uprawnień</span> do przeglądania tej treści. 
327            <br/>Zawartość dostępna dla użytkowników witryny: <b>${grupa.getDescriptiveName()}</b>. 
328          </p> 
329        </#if> 
330      </#if> <#-- of checking teamId--> 
331    </#if> 
332 
333  <#elseif permission == "zalogowani pracownicy UJ"> 
334    <#if longUserId lt 100000> 
335      <p class="page-sub-heading__title permission-info"> 
336        Treść dostępna dla określonej grupy osób po&nbsp;<a href="${adresLogowania}">zalogowaniu <i class="icon icon-enter"></i></a> 
337      </p> 
338    <#else> <#--jesli zalogowany sprawdzamy role--> 
339      <#if sprPracownika == true> 
340        <#assign error = false> 
341      <#else> 
342        <p class="page-sub-heading__title permission-info"> 
343          Nie posiadają Państwo <span class="permission-error">odpowiednich uprawnień</span> do przeglądania tej treści. 
344          <br/>Zawartość dostępna tylko dla <b>pracowników UJ</b>. 
345        </p> 
346      </#if> 
347    </#if> 
348  <#elseif permission == "zalogowani pracownicy i doktoranci UJ"> 
349    <#if longUserId lt 100000> 
350      <p class="page-sub-heading__title permission-info"> 
351        Treść dostępna dla określonej grupy osób po&nbsp;<a href="${adresLogowania}">zalogowaniu <i class="icon icon-enter"></i></a> 
352      </p> 
353    <#else> <#--jesli zalogowany sprawdzamy role--> 
354      <#if sprPracownika == true || sprDoktoranta == true> 
355        <#assign error = false> 
356      <#else> 
357        <p class="page-sub-heading__title permission-info"> 
358          Nie posiadają Państwo <span class="permission-error">odpowiednich uprawnień</span> do przeglądania tej treści. 
359          <br/>Zawartość dostępna tylko dla <b>pracowników i/lub doktorantów UJ</b>. 
360        </p> 
361      </#if> 
362    </#if> 
363  <#elseif permission == "zalogowani doktoranci UJ"> 
364    <#if longUserId lt 100000> 
365      <p class="page-sub-heading__title permission-info"> 
366        Treść dostępna dla określonej grupy osób po&nbsp;<a href="${adresLogowania}">zalogowaniu <i class="icon icon-enter"></i></a> 
367      </p> 
368    <#else> <#--jesli zalogowany sprawdzamy role--> 
369      <#if sprDoktoranta == true> 
370        <#assign error = false> 
371      <#else> 
372        <p class="page-sub-heading__title permission-info"> 
373          Nie posiadają Państwo <span class="permission-error">odpowiednich uprawnień</span> do przeglądania tej treści. 
374          <br/>Zawartość dostępna tylko dla <b>doktorantów UJ</b>. 
375        </p> 
376      </#if> 
377    </#if> 
378  <#elseif permission == "wszyscy zalogowani"> 
379    <#if longUserId lt 100000> 
380      <p class="page-sub-heading__title permission-info"> 
381        Treść dostępna po&nbsp;<a href="${adresLogowania}">zalogowaniu <i class="icon icon-enter"></i></a> 
382      </p> 
383    <#else> 
384      <#assign error = false> 
385    </#if> 
386  <#elseif permission == "niezalogowani"> 
387    <#assign error = false> 
388  </#if> <#-- end of checking permission--> 
389  <#assign currentFolderId = ""> 
390 
391  <#assign currentFolderId = httpUtil.getParameter(url, 'folderId', false)> 
392  <#if !currentFolderId?has_content> 
393    <#if folderId?has_content && folderId?length gt 0> 
394      <#assign currentFolderId = folderId> 
395    <#else> 
396      Nieskonfigurowany identyfikator katalogu. 
397    </#if> 
398  </#if> 
399 
400  <#assign longCurrentFolderId = getterUtil.getLong(currentFolderId)> 
401  <#assign folders = folderService.getFolders(longGroupId, longCurrentFolderId)> 
402  <#assign folder = ""> 
403  <#if folderService.getFolder(longCurrentFolderId)??> 
404    <#assign folder = folderService.getFolder(longCurrentFolderId)> 
405  </#if> 
406 
407  <#assign parentUrl = httpUtil.setParameter(url, 'folderId', folderId)> 
408<#-- sorting by createDate, modifiedDate, title, description --> 
409  <#if !sortField?has_content> 
410    <#assign sortField = "title"> 
411  </#if> 
412  <#if !sortOrder?has_content> 
413    <#assign sortOrder = "asc"> 
414  </#if> 
415  <#if sortOrder == "asc"> 
416    <#assign isAscending = true> 
417  <#else> 
418    <#assign isAscending = false> 
419  </#if> 
420 
421  <#assign OrderByComparatorFactoryUtil = staticUtil["com.liferay.portal.kernel.util.OrderByComparatorFactoryUtil"]> 
422  <#assign filesOrderBy = OrderByComparatorFactoryUtil.create("DLFileEntry", [sortField, isAscending])> 
423  <#assign files = fileService.getFileEntries(longGroupId, longCurrentFolderId, 0, 0, 300, filesOrderBy)> 
424 
425 
426  <section class="main-content" id="main-content" tabindex="-1"> 
427    <article class="article"> 
428      <#if error == false> 
429      <#--treść właściwa--> 
430        <div class="page-sub-heading"> 
431          <h2 class="page-sub-heading__title"> 
432            <#if title?has_content && title?length gt 0> 
433              ${title} 
434            <#else> 
435              Lista plików i katalogów 
436            </#if> 
437          </h2> 
438        </div> 
439 
440      <#-- wyekstrahować dane o portletach z bieżacej strony!!!!--> 
441        <#assign layoutService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.service.LayoutLocalService")> 
442        <#assign currentPlid = getterUtil.getLong(request['theme-display']['plid'])> 
443        <#assign currentLayout = layoutService.getLayout(currentPlid)> 
444        <#assign currentPortletId = request['attributes']['PORTLET_ID']> 
445        <#assign currentLayoutType = currentLayout.getLayoutType()> 
446        <#assign portletsInRightColumn = currentLayoutType.getAllPortlets("column-3")> 
447        <#if portletsInRightColumn?has_content && portletsInRightColumn?size gt 0 && portletsInRightColumn[0].getPortletId() == currentPortletId> 
448          <#if permission != "niezalogowani"> 
449            <p class="komunikat"> 
450              Po zakończeniu przeglądania plików należy się <a href="/c/portal/logout?p_l_id=10181&_58_redirect=${htmlUtil.escapeURL(reqFriendlyUrl)}">wylogować <i class="icon icon-exit"></i></a> 
451            </p> 
452          </#if> 
453        </#if> 
454 
455      <#-- checking parentFolderId--> 
456        <#if longCurrentFolderId == getterUtil.getLong(folderId) || getterUtil.getLong(folderId) == folder.getParentFolderId()> 
457          <div class="article__content"> 
458            <#if description?has_content> 
459              <p class="article__description"> 
460                ${description} 
461              </p> 
462            </#if> 
463            <#if content?has_content> 
464              <p> 
465                ${content} 
466              </p> 
467            </#if> 
468 
469            <#if showSubfolders?has_content && showSubfolders == "tak"> 
470              <#if currentFolderId != folderId> 
471                <a href="${parentUrl}" class="back"> 
472                  <i class="icon icon-undo2"></i> 
473                  Powrót 
474                </a> 
475              </#if> 
476              <div class="folder-open"> 
477                Znajdujesz się w katalogu 
478                <#if folder?has_content && folder.getName()?has_content> 
479                  <b>${folder.getName()}</b> 
480                <#else> 
481                  <b>głównym</b> 
482                </#if> 
483              </div> 
484 
485            <#-- FOLDERS--> 
486              <#if folders?size == 0> 
487                ${emptySubfolder} 
488                <#if emptySubfolder?has_content && emptySubfolder?length gt 0> 
489                  <div class="info-podfolder"> 
490                    ${emptySubfolder} 
491                  </div> 
492                </#if> 
493              <#else> 
494                <div> 
495                  <#list folders as f> 
496                    <#assign folderId = f.getFolderId()> 
497                    <#assign urlToFolder = httpUtil.setParameter(url, "folderId", folderId)> 
498 
499                    <a href="${urlToFolder}" class="folder download"> 
500                      ${f.getName()} 
501                    </a> 
502                  </#list> 
503                </div> 
504              </#if> 
505            </#if><#-- end of checking showSubfolders--> 
506 
507            <div id="accordionGroup" class="Accordion" data-allow-multiple data-allow-toggle> 
508              <div class="article__section"> 
509                <#if files?size == 0> 
510                  <br/> 
511                  <#if emptyFiles?has_content && emptyFiles?length gt 0> 
512                    ${emptyFiles} 
513                  <#else> 
514                    Brak plików w katalogu 
515                  </#if> 
516                  <br/> 
517                <#else> 
518                  <#list files as doc> 
519                    <#assign uet = httpUtil.encodeURL(htmlUtil.unescape(doc.getTitle()))> 
520                    <#assign fileExt = doc.getExtension()> 
521                    <#assign fileUrl = "/documents/" + longGroupId + "/" + currentFolderId + "/" + uet> 
522                    <div class="file"> 
523                      <a type="button" href="${fileUrl}" class="download <#if fileExt?has_content && fileExt?length gt 0> ${fileExt} </#if> "> 
524                        <#if doc.description?length gt 0> 
525                          ${doc.getDescription()} 
526                        <#else> 
527                          ${doc.getTitle()} 
528                        </#if> 
529                      </a> 
530 
531                      <#if publishBIP?has_content && publishBIP == "true"> 
532                        <a tabindex="0" id="accordion-header-${files?seq_index_of(doc)}" aria-controls="accordion-panel-${files?seq_index_of(doc)}" class="czytaj Accordion-trigger" aria-expanded="false" type="button"> 
533                          <i class="icon icon-info"></i> 
534                          Dziennik zmian pliku 
535                        </a> 
536                        <div id="accordion-panel-${files?seq_index_of(doc)}" aria-labelledby="accordion-header-${files?seq_index_of(doc)}" class="archiwum" hidden> 
537                          <#assign docVersions = doc.getFileVersions(0)> 
538                          <ul> 
539                            <#list docVersions as docVersion> 
540                              <li><a href="${fileUrl}?version=${docVersion.getVersion()}">Wersja: ${docVersion.version}</a>, Data publikacji: ${dateUtil.getDate(docVersion.getStatusDate(), "dd.MM.yyyy HH:mm", locale, timeZone)} 
541                                ${docVersion.getStatusByUserName()} 
542                              </li> 
543                            </#list> 
544                          </ul> 
545                        </div> 
546                      </#if> 
547                    </div> <#-- end of class="file"--> 
548                  </#list><#-- of foreach--> 
549                </#if><#-- of checking files.size--> 
550              </div> <#-- end of article__section--> 
551            </div> <#-- end of Accordion--> 
552          </div> <#-- end of article__content--> 
553        <#--treść właściwa - koniec--> 
554        <#else> 
555          <p>Zawartość tego folderu jest niedostępna.</p> 
556        </#if> 
557 
558        <#if publishBIP?has_content && publishBIP == 'true'> 
559        <#-- -----------------------------------------------------------------> 
560        <#-- -------- assets from the current journalArticle--> 
561        <#-- ------------------------------------------------------------------> 
562          <#assign assetCategoryService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.asset.service.AssetCategoryLocalService")> 
563          <#assign assetTagService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.asset.service.AssetTagLocalService")> 
564          <#assign articleId = .vars['reserved-article-id'].data> 
565          <#assign article = journalArticleService.getArticle(groupId, articleId)> 
566          <#assign model = "com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle"> 
567          <#assign artPrimKey = article.getResourcePrimKey()> 
568          <#assign asset = assetEntryService.getEntry(model, artPrimKey)> 
569          <#assign assetViewCount = asset.getViewCount()> 
570          <#assign assetClassPK = getterUtil.getLong(asset.getClassPK())> 
571          <#assign categories = assetCategoryService.getCategories(model, assetClassPK)> 
572          <#assign tags = assetTagService.getTags(model, assetClassPK)> 
573 
574          <div class="Accordion" data-allow-multiple data-allow-toggle> 
575            <a id="accordion-header-history" aria-controls="accordion-panel-history" tabindex="0" class="Accordion-trigger" aria-expanded="false" type="button"> 
576              <i class="icon icon-info"></i> 
577              Dziennik zmian dokumentu</a> 
578 
579            <div id="accordion-panel-history" aria-labelledby="accordion-header-history" style="display: none;"> 
580 
581              <#-- LINKOWANIE DO POPRZEDNIEJ WERSJI--> 
582              <#assign articleVersions = journalArticleService.getArticles(groupId, articleId)> 
583              <#list articleVersions as articleVersion> 
584                <#if articleVersion.getStatus() != 2> 
585                  <#assign version = articleVersion.getVersion()> 
586                  <#assign dataMod = dateUtil.getDate(articleVersion.getModifiedDate(), "dd.MM.yyyy HH:mm", locale, timeZone)> 
587                  <#assign userMod = articleVersion.getUserName()> 
588                  <p> 
589                    <#if currentVer?number != version?number> 
590                      Pokaż <a class="archival-link" href="${currentRenderUrl}&groupId=${scopeGroupId}&articleId=${articleId}&przejdzDo=${checkVer(version)}">wersję ${checkVer(version)}</a> 
591                    <#else> 
592                      Przeglądasz <b>wersję ${checkVer(version)}</b> 
593                    </#if> 
594                    <span class="description"><#if version?number == 1.0>Data opublikowania:<#else> Data aktualizacji:</#if></span> 
595                    ${dataMod} 
596                    <span class="description"><#if version?number == 1.0>Dokument opublikowany przez:<#else> Zaktualizował:</#if></span> 
597                    ${userMod} 
598                  </p> 
599                </#if> 
600              </#list> <#-- of foreach--> 
601              <p><span>Ilość wyświetleń:</span> <span>${assetViewCount}</span></p> 
602            </div> 
603          </div> 
604        </#if> <#-- end of checking publishBIP==true--> 
605      </#if> <#--koniec sprawdzenia, czy error--> 
606    </article> 
607  </section> 
608<#else> 
609  <p>Wybrany szablon nie jest przeznaczony dla tej witryny!</p> 
610</#if> 
611 
612<script type="text/javascript"> 
613  /* 
614		*  This content is licensed according to the W3C Software License at 
615		*  https://www.w3.org/Consortium/Legal/2015/copyright-software-and-document 
616
617		*  Simple accordion pattern example 
618		*/ 
619 
620  'use strict'; 
621 
622  Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll('.Accordion')).forEach(function (accordion) { 
623 
624    // Allow for multiple accordion sections to be expanded at the same time 
625    var allowMultiple = accordion.hasAttribute('data-allow-multiple'); 
626    // Allow for each toggle to both open and close individually 
627    var allowToggle = (allowMultiple) ? allowMultiple : accordion.hasAttribute('data-allow-toggle'); 
628 
629    // Create the array of toggle elements for the accordion group 
630    var triggers = Array.prototype.slice.call(accordion.querySelectorAll('.Accordion-trigger')); 
631    var panels = Array.prototype.slice.call(accordion.querySelectorAll('.Accordion-panel')); 
632 
633    accordion.addEventListener('keypress', accord, false); 
634    accordion.addEventListener('click', accord, false); 
635 
636    function accord(event) { 
637      var target = event.target; 
638      if (target.classList.contains('Accordion-trigger')) { 
639        // Check if the current toggle is expanded. 
640        var isExpanded = target.getAttribute('aria-expanded') == 'true'; 
641        var active = accordion.querySelector('[aria-expanded="true"]'); 
642 
643        // without allowMultiple, close the open accordion 
644        if (!allowMultiple && active && active !== target) { 
645          // Set the expanded state on the triggering element 
646          active.setAttribute('aria-expanded', 'false'); 
647          // Hide the accordion sections, using aria-controls to specify the desired section 
648          document.getElementById(active.getAttribute('aria-controls')).setAttribute('hidden', ''); 
649 
650          // When toggling is not allowed, clean up disabled state 
651          if (!allowToggle) { 
652            active.removeAttribute('aria-disabled'); 
653
654
655 
656        if (!isExpanded) { 
657          // Set the expanded state on the triggering element 
658          target.setAttribute('aria-expanded', 'true'); 
659          // Hide the accordion sections, using aria-controls to specify the desired section 
660          // document.getElementById(target.getAttribute('aria-controls')).removeAttribute('hidden'); 
661          jQuery(target).next("div").slideToggle("fast"); 
662 
663          if(target.innerHTML.includes('pliku')){ 
664            target.innerHTML = '<i class="icon icon-info"></i> Ukryj dziennik&nbsp;zmian&nbsp;pliku'; 
665          } else { 
666            target.innerHTML = '<i class="icon icon-info"></i> Ukryj dziennik&nbsp;zmian&nbsp;dokumentu'; 
667
668          // If toggling is not allowed, set disabled state on trigger 
669          if (!allowToggle) { 
670            target.setAttribute('aria-disabled', 'true'); 
671
672
673        else if (allowToggle && isExpanded) { 
674          // Set the expanded state on the triggering element 
675          target.setAttribute('aria-expanded', 'false'); 
676          // Hide the accordion sections, using aria-controls to specify the desired section 
677          // document.getElementById(target.getAttribute('aria-controls')).setAttribute('hidden', ''); 
678          jQuery(target).next("div").slideToggle("fast"); 
679          if(target.innerHTML.includes('pliku')){ 
680            target.innerHTML = '<i class="icon icon-info"></i> Dziennik&nbsp;zmian&nbsp;pliku'; 
681          } else { 
682            target.innerHTML = '<i class="icon icon-info"></i> Dziennik&nbsp;zmian&nbsp;dokumentu'; 
683
684
685        event.preventDefault(); 
686
687
688  }); 
689</script> 

Web Content Display Web Content Display