Zeszyty Glottodydaktyczne

Artykuły zamieszczane w Zeszytach Glottodydaktycznych Jagiellońskiego Centrum Językowego są próbą podzielenia się praktycznymi sposobami uatrakcyjnienia i poprawienia skuteczności zajęć językowych. Duża część tekstów poświęcona jest nauczaniu języka specjalistycznego oraz adaptacji tekstów specjalistycznych, co z pewnością może być pomocne w nauczaniu studentów określonych kierunków oraz w prowadzeniu kursów dla różnych grup zawodowych. Chociaż artykuły w większości dotyczą zagadnień związanych z nauczaniem osób dorosłych, które mogą się wykazać co najmniej podstawową znajomością języka obcego, to jednak niektóre z nich, na przykład te dotyczące gier językowych, można również wykorzystać na niższych poziomach nauczania, jak też i w pracy z dziećmi. 
Autorzy mają nadzieję, że publikacja ta pomoże w praktycznym rozwiązywaniu konkretnych problemów glottodydaktycznych.
 

7 (2017)

Od redakcji 
 
Kolejny – siódmy – numer Zeszytów Glottodydaktycznych Jagiellońskiego Centrum Językowego poświęcony jest praktycznym aspektom nauczania języków obcych i składa się z dwóch części.
Pierwsza z nich obejmuje zagadnienia związane z metodyką nauczania języków obcych i zawiera trzy teksty. Halina Kozdęba-Murray (Discussing constructivism on the basis of teaching ESP to students of philosophy) opisuje możliwości i konsekwencje wprowadzenia idei konstruktywizmu w nauczaniu języka obcego, podkreślając rolę umiejętności zadawania pytań, formułowania hipotez, wysuwania wniosków oraz praktycznego rozwiązywania problemów. Z kolei Dorota Lubińska-Pyla (Using fiction in class to promote critical thinking skills on the example of “The Fifth Child” by Doris Lessing) proponuje wykorzystanie literatury pięknej do nauki krytycznego myślenia, co jest niezbędną umiejętnością dla kogoś, kto chciałby funkcjonować w środowisku akademickim. Natomiast Marcin Ch. Studziński (Wszyscy się nagrywajmy) zachęca do ćwiczenia poprawnej wymowy poprzez nagrywanie własnego głosu.
Na część drugą składa się 8 propozycji wykorzystania materiałów autentycznych na zajęciach z języka angielskiego. Każda z tych propozycji zawiera sugestie dotyczące kierunków studiów, na których można wykorzystać dany materiał, poziomu zaawansowania grupy, czasu trwania ćwiczeń, celów dydaktycznych oraz przebiegu zajęć. Dorota Klimek (Medieval Art; Black Death) oraz Katarzyna Opiela (More Science than Fiction; “Blade Runner” – an in-depth analysis; Future Dystopia; Debunking myths in psychology; Personality disorders; Puzzle of Personality) pokazują jak wykorzystać autentyczne teksty, nagrania dyskusji i wywiadów oraz fragmenty filmów na lektoracie języka angielskiego na studiach II stopnia, a więc dla grup o poziomie zaawansowania co najmniej B2+, dla których niezwykle ważne jest obcowanie z autentycznym językiem specjalistycznym. Materiały zebrane w części drugiej adresowane są do studentów kierunków takich jak historia, archeologia, historia sztuki, ochrona dóbr kultury, filmoznawstwo, filozofia, zarządzanie kulturą i mediami, psychologia, prawo, matematyka czy informatyka.
Artykuły zamieszczone w tym zeszycie zawierają wiele praktycznych wskazówek przydatnych w nauczaniu języków obcych a wykorzystanie materiałów autentycznych z pewnością nie tylko uatrakcyjni zajęcia, ale też przyczyni się do podniesienia efektywności nauczania. 
 
Prawa autorskie do cytowanych fragmentów są własnością ich twórców; w naszej publikacji zostały one wykorzystane wyłącznie do celów edukacyjnych. Zamieszczone teksty lub fragmenty tekstów, nagrań czy filmów stanowią tylko przykład sposobu wykorzystania tego typu materiałów na zajęciach z języka obcego.. 
 
 
Irena Polańska
Guy Torr
Published Date: 08.06.2016
Published by: Sebastian Szytuła