Zeszyty Glottodydaktyczne

Artykuły zamieszczane w Zeszytach Glottodydaktycznych Jagiellońskiego Centrum Językowego są próbą podzielenia się praktycznymi sposobami uatrakcyjnienia i poprawienia skuteczności zajęć językowych. Duża część tekstów poświęcona jest nauczaniu języka specjalistycznego oraz adaptacji tekstów specjalistycznych, co z pewnością może być pomocne w nauczaniu studentów określonych kierunków oraz w prowadzeniu kursów dla różnych grup zawodowych. Chociaż artykuły w większości dotyczą zagadnień związanych z nauczaniem osób dorosłych, które mogą się wykazać co najmniej podstawową znajomością języka obcego, to jednak niektóre z nich, na przykład te dotyczące gier językowych, można również wykorzystać na niższych poziomach nauczania, jak też i w pracy z dziećmi. 
Autorzy mają nadzieję, że publikacja ta pomoże w praktycznym rozwiązywaniu konkretnych problemów glottodydaktycznych.
 

8 (2018)

Od redakcji
 
Numer ósmy Zeszytów Glottodydaktycznych Jagiellońskiego Centrum Językowego jest poświęcony w całości materiałom autentycznym adaptowanym dla potrzeb nauki języka angielskiego na kierunkach zarówno humanistycznych jak i ścisłych. Wszystkie zamieszczone propozycje zajęć przeznaczone są dla grup o poziomie co najmniej B2+, a większość z nich adresowana jest do studentów II stopnia studiów i w związku z tym nacisk położony jest także na słownictwo specjalistyczne. Towarzyszące materiałom autentycznym ćwiczenia rozwijają wszystkie umiejętności językowe (słuchanie, czytanie, mówienie, pisanie). 
Każdy z zamieszczonych artykułów zawiera oryginalne teksty lub/i filmy, na których oparte są ćwiczenia poprzedzone krótkim wstępem odautorskim, obejmującym następujące informacje:
1. do jakich grup adresowane są przygotowane materiały,
2. wymagany minimalny poziom zaawansowania znajomości języka angielskiego,
3. przewidywany czas trwania zajęć,
4. cele dydaktyczne zajęć,
5. uwagi i sugestie autora artykułu.
Tematyka materiałów jest na tyle ogólna, że może być wykorzystana na wielu kierunkach studiów, choć z pewnością niektóre treści będą bardziej interesujące dla studiujących przedmioty humanistyczne inne dla studentów kierunków ścisłych. Kierunkom takim jak zarządzanie kulturą i mediami, filmoznawstwo czy kulturoznawstwo  należy polecić teksty Katarzyny Machały o brytyjskim poczuciu humoru (Can war be funny?), o zmieniającym się wizerunku wampira w kulturze popularnej (Vampires: folklore, fantasy and fact), czy o filmach przedstawiających życie sławnych malarzy (When art meets the ciemna). Ciekawe informacje dla studentów filologii, zarówno polskiej jak i obcych, na pewno znajdą się w innych artykułach Katarzyny Machały, a więc tym przestawiającym sylwetkę i twórczość Allana Edgara Poe (The master of suspense), jak i tym opisującym różnice między językiem angielskim używanym w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych (Still one language? Why Brits and Americnas swear differently) oraz tekst Marty Sterny dotycząca czytelnictwa (Books and reading), również do wykorzystania na kierunkach pedagogicznych. Marta Sterna przygotowała też dwie propozycje dla studiujących zarządzanie informacją – są ta materiały dotyczące wpływie technologii na życie codzienne (Technology and its impact on our lives) oraz o rozwoju nowych technologii i ich wykorzystaniu w życiu akademickim (Digital natives vs digital immigrants). Ten ostatni tekst może być też wykorzystany na kierunku informatyka. Studentów psychologii z pewnością zainteresują treści zamieszczone w artykule Katarzyny Opieli (From the asylum to the mental hospital), opisującym rozwój metod leczeni chorób i zaburzeń psychicznych oraz ewolucji szpitali i zakładów, gzie odbywa się leczenie, natomiast studiujących socjologię, politologię, czy historię zaciekawi pewnie inny tekst tej samej autorki o rasizmie w Stanach Zjednoczonych (Everyday racism). Trzeci tekst Katarzyna Opieli o badaniach nad chorobami genetycznymi oraz o metodach ich leczenia (Unexpected genetic heroes) adresowany do studentów biologii, biochemii, biotechnologii i biofizyki zamyka ten numer  Zeszytów.
Wszystkie zawarte w tym zeszycie artykuły mają charakter praktyczny a opublikowane w nich materiały służą urozmaiceniu zajęć, poszerzają znajomość zagadnień i słownictwa specjalistycznego i oraz zwiększają efektywność nauczania języka obcego. Oprócz rozwijania poszczególnych sprawności językowych i znajomości języka angielskiego poprzez pracę z tekstami autentycznymi, dodatkową wartością całego zbioru zamieszczonego w tym Zeszycie jest możliwość pogłębienia wiedzy dotyczącej wielu tematów związanych z różnymi kierunkami studiów. 
 
Prawa autorskie do cytowanych fragmentów są własnością ich twórców; w naszej publikacji zostały one wykorzystane wyłącznie do celów edukacyjnych. Zamieszczone teksty lub fragmenty tekstów autentycznych stanowią tylko przykład sposobu wykorzystania tego typu materiałów na zajęciach z języka obcego. 
 
 
Irena Polańska-Łuczyk
Guy Torr
Published Date: 07.02.2019
Published by: Sebastian Szytuła