Studia I stopnia (B1, B2, C1, C2) i studia jednolite magisterskie (B2+, C1+, C2+)

Egzamin pisemny

 • W części pisemnej oceniane są następujące sprawności: słuchanie, czytanie, pisanie i użycie języka.
 • Za egzamin pisemny na poziomach B1, B2, B2+, C1(+) i C2(+) można uzyskać łącznie 100 punktów.
 • Przyjęta została zasada, że liczba punktów za słuchanie i czytanie oraz pisanie i użycie języka jest taka sama i wynosi po 50 punktów.
 • Aby uwzględnić różnice w czasie poświęconym na rozwijanie umiejętności słuchania i czytania w zależności od nauczanego języka i poziomu, dopuszcza się inny niż zapisany w tabeli podział punktów przeznaczonych za te dwie sprawności, pod warunkiem, że ich suma wyniesie 50.
 • Szczegółowe informacje na temat rozkładu punktów za poszczególne części egzaminu znajdują się w tabeli poniżej:
Lp. Część egzaminu B1 B2   (120)
B2+ (240)
C1   (120)
C1+ (240)
C2(+)  
1. Słuchanie 10-15 10-15 10-15 15 50
2. Czytanie 35-40 35-40 35-40 35
3. Pisanie 20 20 20 20 50
4. Użycie języka 30 30 30 30
5. Mówienie 35  35  35  35 35
  RAZEM 135 135 135 135 135

 

Skala ocen

Przedział punktowy Ocena
0-80 niedostateczny
81-91 dostateczny
92-102 dostateczny plus
103-113 dobry
114-124 dobry plus
125-135 bardzo dobry

Egzamin ustny

 • Egzamin ustny składa się z dwóch części.
 • Pierwsza część polega na przygotowaniu przez studenta prezentacji materiału specjalistycznego  związanego z kierunkiem studiów w oparciu o lekturę tekstu naukowego. Ta część trwa 9-12 minut dla poziomu B1 i B2 oraz 12-15 minut dla poziomów B2+, C1(+) i C2(+). Szczegółowe informacje na temat liczby stron i ich objętości są podane w opisie egzaminów na poszczególnych poziomach.
 • Na egzamin ustny student przygotowuje plan prezentacji, w którym umieszcza swoje imię i nazwisko, nazwę kierunku studiów, tytuł i główne punkty treści prezentacji oraz notatkę bibliograficzną źródła. Przedstawia również egzaminatorowi kopię tekstu naukowego.
 • Druga część egzaminu polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania egzaminatora. Pytania odnoszą się do przedstawionej prezentacji i życia akademickiego.
 • Oprócz poprawności językowej, ocenie podlega kompozycja wypowiedzi (cechy prezentacji), stopień wyczerpania tematu w ramach limitu czasowego, umiejętność przedstawienia zagadnienia w sposób spójny i logiczny, wyrażenia opinii na dany temat i jej uzasadnienia, udzielania odpowiedzi na zadane pytania oraz znajomość specjalistycznego słownictwa.
 • Kryteria, według których oceniane są obydwie części egzaminu ustnego i przybliżony czas  egzaminu znajdują się w tabeli poniżej:
L.p. Część egzaminu ustnego Czas w przybliżeniu Kryteria oceny Liczba punktów  
1. Rozgrzewka 1-2 minuty Brak oceny    
2.

Prezentacja

        +

Rozmowa

 

9-12 (12-15) minut; dłuższa wypowiedź

        +

4-7 minut; krótkie wypowiedzi

 

1. Wykonanie zadania (zrealizowanie tematu zgodnie z planem w ramach limitu czasowego, nawiązany kontakt wzrokowy, przykuwający uwagę wstęp, umiejętność przedstawienia tematu w sposób spójny i logiczny) 1-5  
2. Kompozycja wypowiedzi (prezentacja ma wyraźnie zaznaczone części, które są połączone za pomocą wyrażeń sygnalizujących w sposób spójny i logiczny, zakończenie umiejętnie łączy podsumowanie z jasnym nawiązaniem do tezy/tematu) 1-5
3. Gramatyka (zakres i poprawność) 1-5
4. Słownictwo (zakres i poprawność, użycie terminologi specjalistycznej) 1-5
5. Płynność 1-5
6. Wymowa 1-5
7. Interakcja (umiejętność komunikowania się/podejmowania dyskusji, odpowiedzi adekwatne do tematu i kontekstu rozmowy) 1-5
  Razem 14-21 minut lub 17-24 minuty   35  

 

Szczegółowy opis egzaminów

Studia I stopnia

Studia jednolite magisterskie