Studia II stopnia (poziomy B2+, C1+)

Egzamin pisemny

  • W części pisemnej egzaminu testowane są następujące sprawności: słuchanie, czytanie i pisanie.
  • Za egzamin pisemny na poziomach B2+, C1+ można uzyskać łącznie 50 punktów.
  • Szczegółowe informacje na temat rozkładu punktów za poszczególne części egzaminu znajdują się w tabeli poniżej:
Część egzaminu B2+ (60) C1+ (60) RAZEM
Słuchanie 10 10 50
Czytanie 20 20
Pisanie 20 20
Mówienie 20 20 20
RAZEM 70 70 70

 

Egzamin ustny

  • Egzamin ustny polega na wypowiedzi studenta na jeden z sześciu tematów opracowanych na podstawie tekstów specjalistycznych/ kierunkowych omówionych na zajęciach, z których co najmniej trzy powinny zostać wybrane w porozumieniu z grupą.
  • Studenta obowiązuje znajomość treści oraz słownictwa zawartego w tekstach.
  • Oprócz poprawności językowej, ocenie podlega umiejętność przedstawienia zagadnienia w sposób spójny i logiczny, wyrażenia opinii na dany temat i jej uzasadnienia, udzielania odpowiedzi na zadane pytania oraz znajomość specjalistycznego słownictwa.
  • Kryteria, według których oceniana jest część ustna egzaminu i przybliżony czas egzaminu znajdują się w tabeli poniżej:
  Część egzaminu ustnego Czas
w przybliżeniu
Kryteria oceny Liczba punktów Razem
1. Rozgrzewka 1-2 minuty Brak oceny    
2. Zagadnienia
(w tym uzgodnione wspólnie ze studentami)
4-6 minut; dłuższa wypowiedź
1. Wykonanie zadania (przedstawienie zagadnienia w sposób spójny i logiczny w ramach limitu czasowego, wyrażenie opinii na dany temat i jej uzasadnienie, udzielenie odpowiedzi na zadane pytania) 1-5
2. Gramatyka (zakres i poprawność) 1-5
3. Słownictwo (zakres i poprawność; użycie słownictwa specjalistycznego) 1-5
4. Wymowa 1-5
20
3. Interakcja
w oparciu o standaryzowane pytania
4-6 minut; krótkie wypowiedzi
  Razem 9-14 minut     20

 

Skala ocen

Przedział punktowy Ocena
0-41 niedostateczny
42-47 dostateczny
48-52 dostateczny plus
53-58 dobry
59-64 dobry plus
65-70 bardzo dobry

Szczegółowy opis egzaminów