Pomiar efektów kształcenia

Warunki zaliczenia lektoratu

1. Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem na ocenę.
 
 
2. Obowiązuje zasada sekwencyjności, tzn. student uczęszczający na lektorat zalicza kolejno następujące po sobie semestry (Zasady kształcenia językowego w JCJ UJ, §15).
 
 
3. Zakres materiału oraz wymogi zaliczenia są podane przez lektora prowadzącego do trzech tygodni od rozpoczęcia zajęć. Studenci są zobowiązani do zapoznania się ze szczegółowym opisem zasad kształcenia w Jagiellońskim Centrum Językowym, programem kursu i opisem egzaminu. Dokumenty te znajdują się na stronie JCJ w części dla studentów, w zakładkach: Zasady kształcenia językowego, Ramowe programy nauczania i Pomiar efektów kształcenia. Zaleca się również zapoznanie się z zakładkami: Zakładane efekty kształcenia, Komponent akademicki, oraz USOS – informacje. Programy lektoratów i egzaminy są zgodne ze skalą referencyjną Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
 
 
4. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest spełnienie następujących wymogów:
 
a. Zdobycie minimum 60% punktów możliwych do uzyskania z testów, prac pisemnych i wypowiedzi ustnych.
 
b. Obowiązkowa obecność na zajęciach (Zasady kształcenia językowego JCJ, §9). W semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić:
 • dwa spotkania, jeśli zajęcia odbywają się raz w tygodniu (30 godz. w semestrze),
 • trzy spotkania, jeśli zajęcia odbywają się w dwa razy w tygodniu (30 lub 60 godz. w semestrze).
c. Wygłoszenie prezentacji na zajęciach w tym semestrze, w którym prezentacja ta stanowi jeden 
z warunków uzyskania zaliczenia.
 
 
5. Formy zaliczenia mogą się różnić w poszczególnych semestrach i obejmują rozwiązywanie kilku z podanych niżej zadań sprawdzających:
 
 • rozumienie tekstu pisanego,
 • rozumienie ze słuchu
 • użycie języka (zadania leksykalno-gramatyczne)
 • umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnych i ustnych
 • umiejętność wygłaszania prezentacji (maksymalnie 25% wszystkich punktów możliwych do zdobycia w semestrze)
 • umiejętność tłumaczenia
 • umiejętność rozumienia języka w oparciu o kontekst historyczny (w przypadku języków klasycznych)
 
6. Lektor może według uznania przyznać do 10 punktów za aktywne uczestnictwo w zajęciach. Możliwość taka istnieje jedynie wówczas, jeśli student uzyskał wcześniej wymagane 60% punktów potrzebnych do zaliczenia semestru.
 
 
7. Termin testu jest ustalany w porozumieniu ze studentami.
 
 
8. Oceny na zakończenie semestru wystawiane są według następującej skali:
0-59% – niedostateczny
60-67% – dostateczny
68-75% – dostateczny plus
76-83% – dobry
84-91% – dobry plus
92-100% – bardzo dobry
 
 
9. Zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 czerwca 2014 r. oceny i zaliczenia są wpisywane do systemu USOS w terminie 10 dni od zakończenia każdej z sesji poprawkowych. Student może starać się o zdobycie zaliczenia w następujących trzech terminach:
 • w trakcie semestru
 • w sesji po danym semestrze
 • w sesji poprawkowej po danym semestrze lub w przypadku semestru pierwszego, w czerwcu, ewentualnie we wrześniu.
 
10. Studenci, którzy w danym semestrze/roku akademickim przebywają na stypendium zagranicznym, mogą zaliczyć lektorat, o ile spełnią następujące warunki:
 • studenci, którzy rozpoczęli już kurs języka obcego, mają obowiązek poinformować lektora prowadzącego zajęcia (osobiście lub drogą mailową) o wyjeździe na stypendium.
 
Studenci studiów I stopnia
 • po powrocie ze stypendium, zaliczają materiał zrealizowany z grupą podczas ich nieobecności (testy, prezentacje, prace pisemne). Formę i zakres ustala lektor. 
lub
 • zaliczają lektorat na podstawie certyfikatu /potwierdzenia ukończenia kursu języka obcego (na odpowiednim poziomie i z oceną) zrealizowanego na uczelni, na której odbyli stypendium. 
 
Studenci studiów II stopnia
 • po powrocie ze stypendium, zaliczają materiał zrealizowany z grupą podczas ich nieobecności (testy, prezentacje, prace pisemne). Formę i zakres ustala lektor. 
lub
 • przedstawią dokument poświadczający zaliczenie na ocenę co najmniej jednego przedmiotu wykładanego w języku nauczanym na lektoracie. Ocena ta powinna być wyrażona stopniem lub punktami procentowymi. Przed wpisaniem zaliczenia lektor prowadzący może dodatkowo zalecić przygotowanie prezentacji lub pracy pisemnej.
 

Egzamin

Wszystkie lektoraty kończą się egzaminem na ocenę. Ocena jest wpisana do systemu USOS.
 
Studenci, którzy ukończyli lektorat egzaminem przeprowadzonym przez JCJ, mogą otrzymać certyfikat językowy. Dokument ten, z określeniem poziomu kompetencji językowych w odniesieniu do ESOKJ, jest wydawany na wniosek studenta. 
 
 
Opis egzaminu:
 
języki nowożytne

A1

A2

B1

B2

B2+ 60godz

B2+ 240godz

C1

C1 60godz.

C2

 

język łaciński

Vestibulum A1

Vestibulum+ A1+

Ianua A2

Palatinum B1

 

język starogrecki

Vestibulum A1