Conditions for passing a language course

1.Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem na ocenę.

1. Every semester taught on a university foreign language course is to end with a grade.  
 
 
2. Successiveness in the semesters studied is an obligatory component of course structure  (Regulations in language teaching at UJ JCJ, §15).
 
 
3. The range of material and the requirements for passing the course are given by the lecturer no later than three weeks after the commencement of classes. The students are obliged to acquaint themselves with the description of the principles in force for teaching at the Jagiellonian Language Centre, the course programme and the description of the examination to be sat.  These documents are to be found on the JCJ website under the tabs: Framework programmes of teaching and measuring the learning oucomes (pre-exams and exams), Academic component, as well as USOS - information. The language course programmes and examinations are in accordance with the Council of Europe Common European Framework of Reference for Languages, (council of Europe, 2001).   
 
4. The condition to obtain a pass is the fulfilment of the following:
 
a. an obtainment of a minimum of 60% of the points available in tests, written and oral work.
 
b. compulsory attendance of classes (Regulations on JCJ language education, §9). During the course of a semester a student is entitled without valid justification to miss:
two class meetings, if classes take place once a week (30 hours a semester),
three meetings, if classes take place twice a week (30 or 60 hours a semester).
c. Give a presentation during class in that semester during which a presentation constitutes one of the conditions for the obtainment of a pass mark)
 
 5. The forms by which a pass is given may vary in different semesters and involve several of the below listed assessment tasks:    
 
written text comprehension,
listening comprehension
language use (lexical-grammatical tasks)
the ability to create written texts and spoken utterances 
the ability to give a presentation (a maximum of 25% of all possible points available in the given semester)
the ability to translate
the ability to understand language against a historical context (in the case of the classics)  
 
6. The lecturer is able, according to their own judgement, to award up to 10 points for active participation in class. However this is only possible when the student has earlier obtained the requisite 60% needed to pass the semester.   
 
 7. The date for all tests is decided on in consultation with the students.  
  
8. Grades at the end of term are to be given on the basis of the following percentage scale:
0-59% - failing grade
60-67% - pass (C)
68-75% - C+ pass
76-83% - pass (B)
84-91% - B+ pass
92-100% - pass (A)
  
9. In accordance with Regulation no.  59 of the Rector of the Jagiellonian University of the 26th of June 2014 marks and semester pass marks are to be entered in to the USOS system within 10 days from the end of each examination re-sit period. A student may attempt to obtain a passing grade at the following times:  
during the semester itself 
during the examination period following a given semester  
during the re-sit period following a given semester or in the case of this being the first semester, in June, and potentially in September. 
 
10. Students who in a given semester/academic year find themselves on a scholarship abroad, may pass the language course if they fulfil the following conditions:                                                                                                                    
following their return from the scholarship they  pass the requirements set for the group during their absence (tests, presentation, written work), the form and scope of which is to be established by the lecturer
 
• they present a document confirming a graded pass in at least one subject taught in the same language as the language course itself.  This mark should be expressed as a grade or a percentage.  Prior to the entering of a pass mark the lecturer may demand that the student prepare a presentation or submit some written work. 
 
 

2. Obowiązuje zasada sekwencyjności

Obowiązuje zasada sekwencyjności, tzn. student uczęszczający na lektorat zalicza kolejno następujące po sobie semestry.

3. Zakres materiału oraz wymogi zaliczenia

Zakres materiału oraz wymogi zaliczenia są podane przez lektora prowadzącego do trzech tygodni od rozpoczęcia zajęć.

Studenci są zobowiązani do zapoznania się z następującymi dokumentami na stronie:

Zaleca się również zapoznanie z zakładkami:

Programy lektoratów i egzaminy są zgodne ze skalą referencyjną Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

4. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest spełnienie następujących wymogów:

 1. Zdobycie minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów, prac pisemnych i wypowiedzi ustnych.
 2. Obowiązkowa obecność na zajęciach.  W semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić:
  • dwa spotkania, jeśli zajęcia odbywają się raz w tygodniu (30 godz. w semestrze),
  • trzy spotkania, jeśli zajęcia odbywają się w dwa razy w tygodniu (30 lub 60 godz. w semestrze).
 3. Wygłoszenie prezentacji na zajęciach w tym semestrze, w którym prezentacja ta stanowi jeden z warunków uzyskania zaliczenia.

5. Formy zaliczenia mogą się różnić w poszczególnych semestrach i obejmują rozwiązywanie kilku z podanych niżej zadań sprawdzających:

 • rozumienie tekstu pisanego,
 • rozumienie ze słuchu
 • użycie języka (zadania leksykalno-gramatyczne)
 • umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnych i ustnych
 • umiejętność opisania informacji przedstawionej w formie graficznej, obowiązkowa do przetestowania raz w ciągu kursu.
 • umiejętność wygłaszania prezentacji (maksymalnie 25% wszystkich punktów możliwych do zdobycia w semestrze)
 • umiejętność tłumaczenia
 • umiejętność rozumienia języka w oparciu o kontekst historyczny (w przypadku języków klasycznych)

6. Lektor może  przyznać do 10 punktów za aktywne uczestnictwo w zajęciach

Możliwość taka istnieje jedynie wówczas, jeśli student uzyskał wcześniej wymagane 60% punktów potrzebnych do zaliczenia semestru.

8. Oceny na zakończenie semestru wystawiane są według następującej skali

Oceny na zakończenie semestru wystawiane są według następującej skali:

0-59% - niedostateczny

60-67% - dostateczny

68-75% - dostateczny plus

76-83% - dobry

84-91% - dobry plus

92-100% - bardzo dobry

9. Student może starać się o zdobycie zaliczenia w następujących trzech terminach

 • w trakcie semestru
 • w sesji po danym semestrze
 • w sesji poprawkowej po danym semestrze lub w przypadku semestru zimowego, w czerwcu albo we wrześniu.

Oceny z zaliczenia i egzaminu końcowego są wpisywane do systemu USOS natychmiast po uzyskaniu ich przez studenta.

Jeżeli student nie podejdzie do zaliczenia wpisuje się NZAL.

10.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 czerwca 2014 r. protokoły zaliczenia przedmiotów mogą być zatwierdzone w systemie USOS w terminie 10 dni od zakończenia sesji poprawkowej. Po upływie tego terminu nie będzie możliwe wpisywanie do USOS ocen i zaliczeń uzyskanych przez studentów.

11. Zaliczenie lektoratu w przypadku pobytu na stypendium zagranicznym

Student, który w trakcie kursu wyjeżdża na semestr lub rok kontaktuje się ze swoim lektorem aby ustalić warunki uzyskania zaliczenia. Możliwości są następujące:

 • Student zalicza materiał zrealizowany z grupą (testy, prezentacja, praca pisemna). Formę i zakres ustala lektor.
 • Student przedstawia swojemu lektorowi dokument poświadczający zaliczenie na ocenę co najmniej jednego przedmiotu wykładanego w języku nauczanym na lektoracie. Ocena ta powinna być wyrażona stopniem lub punktami procentowymi. Przed wpisaniem zaliczenia lektor prowadzący może dodatkowo zalecić przygotowanie prezentacji lub pracy pisemnej.

Aby podejść do egzaminu w JCJ student jest zobowiązany zaliczyć wszystkie semestry kursu.

O zaliczeniu lektoratu na podstawie egzaminu zdanego w  innej uczelni za granicą decyduje Jednostka Macierzysta, zgodnie z par 11 pkt 3 Regulaminu Studiów UJ.