Konferencja "Innowacje w nauczaniu języków obcych INJO 2020" we Wrocławiu

W dniach 24-25 lutego uczestniczyłam w konferencji pt. Innowacje w nauczaniu języków obcych INJO 2020, Kształcenie językowe w Polsce a kluczowe kompetencje XXI wieku. Wybrałam prezentacje dotyczące nauczania języków obcych w XXI wieku, zaangażowania uczniów z pokolenia C w proces rozwijania kompetencji językowej, między innymi przy użyciu CLIL (Content and Language Integrated Learning) i MALL (Mobile Assisted Language Learning), jak również warsztaty na temat korzyści oraz zagrożeń płynących z użycia przez studentów tzw. machine-based tools. Bardzo praktycznie zaprojektowane były warsztaty dotyczące tworzenia CV zawierającego kompetencje kluczowe w XXI wieku. 

Wygłosiłam prezentację dotyczącą studenckiego przeglądu czasopism, który może być okazją do rozwijania umiejętności współpracy, krytycznego myślenia, autonomii studenta oraz umiejętności komunikacyjnych typowych dla środowiska akademickiego i zawodowego, a w szczególności umiejętności przytaczania faktów i opinii wyrażonych w artykułach, zgadzania się i spierania z rozmówcą, zachęcania rozmówcy do wyrażania swoich opinii oraz przejmowania inicjatywy w trakcie rozmowy. Podsumowując, potrzeba rozwijania kluczowych kompetencji XXI wieku wymusza zmianę tradycyjnego sposobu prowadzenia zajęć językowych, konieczność użycia nowoczesnych technologii jak również rewizję programów nauczania oraz sposobów ich wdrażania w trakcie trwania kursu językowego.

Anna Wierciak