Egzaminy kończące lektorat oraz egzaminy odpłatne w czasie pandemii Covid-19

W ślad za Zarządzeniem nr 41 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020 roku w sprawie: zasad regulujących organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Jagiellońskie Centrum Językowe przygotowało komunikat o organizacji egzaminów z języków obcych, w tym egzaminów odpłatnych. Dokument ten został przekazany Przewodniczącej SSUJ do zaopiniowania. Po akceptacji Prorektora ds. dydaktyki dokument zostanie opublikowany w zakładce Studenci/Sesja egzaminacyjna Covid-19. Podamy również informację o terminach egzaminów odpłatnych oraz sposobie ich przeprowadzenia.