Egzamin odpłatny z j. angielskiego 22 i 28 września 2020

Część pisemna: 22 września 2020 r. 
 
Poziom B2 / B2+ / C1 Business English - godz. 8.30, ul. Gronostajowa 7, sala P0.1.1 (aula)  
 
 
Na napisanie egzaminu oraz sprawy organizacyjne należy przeznaczyć trzy godziny zegarowe.
Przed wejściem na salę należy okazać dowód tożsamości ze zdjęciem.
W trakcie egzaminu nie wolno korzystać z notatek, słowników ani urządzeń telekomunikacyjnych.
Podczas egzaminu prosimy o związanie lub upięcie włosów w taki sposób, aby uszy były odsłonięte. 
W trakcie egzaminu nie ma możliwości opuszczania sali egzaminacyjnej – jest to dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach za zgodą koordynatora egzaminu.
Środki bezpieczeństwa w związku z Covid-19
Czekając na wejście do sali egzaminacyjnej, należy zachować  odpowiedni odstęp (co najmniej 2 m) oraz mieć zakryte usta i nos.
Przed wejściem na salę należy zdezynfekować ręce - płyn do dezynfekcji będzie zapewniony.
Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz odebrania materiałów papierowych.
 
Część ustna: 28 września 2020 r. 
 
Egzamin ustny odbędzie się w formie zdalnej, za pomocą aplikacji MS Teams. 
 
Lista osób dopuszczonych do części ustnej egzaminu wraz z godziną egzaminu zostanie umieszczona na stronie JCJ w piątek 25 września.
 
Przed przystąpieniem do egzaminu ustnego należy dokładnie zapoznać się z informacjami poniżej (informacje te znajdują się również w Komunikacie nr 3 Dyrektora JCJ oraz opisie egzaminu z języka angielskiego na stronie JCJ).
Prosimy o przestrzeganie ram czasowych wyznaczonych na prezentację materiału źródłowego. Przekroczenie wyznaczonego czasu będzie skutkowało przerwaniem prezentacji oraz obniżoną liczbą punktów z tej części egzaminu.
 
 
Egzamin odpłatny przeprowadzany w sposób formie zdalnej – warunki konieczne do jego przeprowadzenia
1. Egzamin jest przeprowadzany w sposób umożliwiający:
a) niezakłóconą komunikację między egzaminatorem i osobą egzaminowaną,
b) bezpośredni nadzór i kontrolę egzaminatora nad osobą egzaminowaną
z wykorzystaniem środków telekonferencyjnych obejmujących równoczesny przekaz wideo oraz audio.
2. Egzamin jest przeprowadzany po dokonaniu przez egzaminatora weryfikacji tożsamości osoby egzaminowanej. W tym celu osoba egzaminowana zobowiązana jest okazać za pośrednictwem kamery swój dokument tożsamości ze zdjęciem o jakości, umożliwiającej identyfikację tej osoby.
3. Egzamin jest przeprowadzony po upewnieniu się, że osoba egzaminowana nie przebywa w pomieszczeniu w towarzystwie osób trzecich. Warunki w tym pomieszczeniu muszą zapewniać dobrą widoczność osoby egzaminowanej na ekranie komputera egzaminatora. Na biurku, na którym osoba egzaminowana umieściła sprzęt do przeprowadzenia egzaminu, nie mogą znajdować się inne przedmioty oprócz długopisu, niezapisanej kartki papieru, ewentualnie planu prezentacji.
4. W przypadku powzięcia przez egzaminatora wątpliwości, czy pomieszczenie, w którym przebywa osoba egzaminowana spełnia warunki, opisane w punkcie 3, egzaminator może zarządzić ich weryfikację.
5. Zapewnienie odpowiednich warunków egzaminacyjnych, w tym odpowiedniego urządzenia technicznego oraz połączenia internetowego w pomieszczeniu, o którym mowa w punkcie 3, jest obowiązkiem osoby egzaminowanej. 
6. Egzamin może zostać przeprowadzony wyłącznie po zalogowaniu się osoby egzaminowanej na wskazanej przez egzaminatora platformie. Osoba egzaminowana loguje się za pomocą przypisanego jej indywidualnego adresu poczty uniwersyteckiej.
 
Przebieg egzaminu 
1. Połączenie telekonferencyjne z osobą egzaminowaną może zostać zainicjowane wyłącznie przez egzaminatora.
2. Podczas egzaminu osoba egzaminowana ma obowiązek udostępnienia egzaminatorowi dźwięku i obrazu (nie jest dopuszczalne wyłączanie kamery ani wyłączanie lub wyciszanie mikrofonu). Osoba egzaminowana jest zobowiązana nieprzerwanie znajdować się w kadrze kamery, zabronione jest wykorzystywanie czatu lub innych środków komunikacji do porozumiewania się z osobami trzecimi.
3. W przypadku stosowania narzędzi informatycznych, zabronionych podczas egzaminu (np. czatu lub innych środków komunikacji służących do porozumiewania się z osobami trzecimi) egzaminator ma obowiązek przerwać egzamin, zaś osoba egzaminowana otrzymuje ocenę niedostateczną. 
5. Osoba egzaminowana ma obowiązek udostępniać pulpit  swojego urządzenia przez cały czas trwania egzaminu. 
6. Po zakończeniu egzaminu osoba egzaminowana może opuścić transmisję wyłącznie za zgodą egzaminatora.
7. W przypadku przerwania egzaminu z przyczyn niezależnych od osoby egzaminowanej lub egzaminatora, gdy wznowienie egzaminu nie jest możliwe, egzamin należy powtórzyć w innym terminie.
Nagranie przebiegu egzaminu ustnego
1. Przebieg egzaminu ustnego może zostać zarejestrowany w postaci nagrania. Egzamin jest nagrywany wyłącznie przez egzaminatora. Osoba egzaminowana powinna zwrócić się z prośbą o zarejestrowanie przebiegu egzaminu przed jego formalnym rozpoczęciem. 
2. Nagranie zostanie zapisane w historii spotkania w zespole egzaminacyjnym MS Teams.
3. Nagranie może zostać wykorzystane w trakcie procedury weryfikacji zastrzeżeń i uwag sformułowanych przez osobę egzaminowaną do przebiegu egzaminu.
4. Nagranie jest przechowywane przez 14 dni od daty egzaminu a następnie usuwane przez egzaminatora.
 
Przygotowanie do egzaminu
1. Student ma możliwość skorzystania z konsultacji przedegzaminacyjnej. Prawo do konsultacji przedegzaminacyjnej przysługuje każdemu studentowi, który zarejestruje się na egzamin poprzez złożenie wymaganego podania w sekretariacie JCJ, jednakże uczestnictwo w niej nie jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu. 
2. Student zobowiązany jest przesłać egzaminatorowi tekst źródłowy oraz plan prezentacji najpóźniej do piątku 25 września do godz. 20.00. Aby przesłać materiały, należy dołączyć do zespołu egzaminacyjnego w aplikacji MS Teams za pomocą kodu podanego wraz listą osób dopuszczonych do części ustnej egzaminu. Należy wejść w zakładkę - ‘Zespoły’, kliknąć na ‘Dołącz do zespołu’ w prawym górnym rogu, a następnie ‘Dołącz do zespołu, wpisując kod’.
Pliki proszę nazwać według wzoru:
Kowalski_Jan_plan_prezentacji
Kowalski_Jan_tekst_źródłowy
 
Wymagania dotyczące prezentacji
Za część ustną kandydat może otrzymać maksymalnie 35 punktów. Aby ją zaliczyć, konieczne jest uzyskanie minimum 21 punktów. Obowiązują dwa zadania:
1. przedstawienie prezentacji na podstawie naukowej lub popularnonaukowej literatury specjalistycznej, związanej z kierunkiem studiów Kandydata. Prezentacja powinna być przygotowana w oparciu o oryginalny tekst angielski.
2. rozmowa z egzaminatorem na tematy m.in. związane z przedstawioną prezentacją.
 
Czas trwania i wymagana ilość stron są następujące:
B2 – prezentacja oparta na minimum 20 stronach tekstu, czas trwania – 12-15 minut
B2+ – prezentacja oparta na minimum 25 stronach tekstu, czas trwania – 12-15 minut
C1 – prezentacja oparta na minimum 30 stronach tekstu, czas trwania – 20 -25 minut
 
Za standardową stronę uważa się stronę książki formatu A5 (czcionka 10), bez ilustracji,
 zdjęć czy też wykresów.  Jeśli książka jest wydrukowana z Internetu, to za stronę uważa się tekst ciągły, napisany czcionką 12, z pojedynczą interlinią (około 2500 znaków bez spacji).
 
W określonym czasie kandydat realizuje przedstawiony plan prezentacji w sposób spójny i logiczny oraz poprawny pod względem wymowy i gramatyki. Wypowiedz kandydata jest oceniana pod kątem użycia bogactwa środków językowych oraz struktur gramatyczno - leksykalnych w zależności od poziomu, na którym egzamin jest przeprowadzany. Powinna ona zawierać, odpowiednie dla przedstawianego zagadnienia, fachowe wyrażenia i zwroty.
Jednocześnie w wypowiedzi należy zawrzeć cechy typowe dla prezentacji ustnych , tj. sformułowania ułatwiające odbiór treści , np. wyrażenia  wprowadzające, rozwijające i
podsumowujące. Po prezentacji Kandydatowi zadane są pytania bardziej lub mniej bezpośrednio odnoszące się do treści prezentacji. Oczekuje się, że Kandydat potrafi wejść w interakcję z egzaminatorem m.in. odpowiadając na zadane pytania.