O nas

Witamy na stronie internetowej Jagiellońskiego Centrum Językowego!

Kim jesteśmy

Jagiellońskie Centrum Językowe jest międzywydziałową jednostką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Rozpoczęło działalność 1 października 2005 r. Powstało w wyniku połączenia Studium Doskonalenia Językowego Nauczycieli Akademickich UJ oraz Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UJ. Każdy z tych ośrodków do chwili połączenia posiadał ponad czterdziestoletnią tradycję i doświadczenie zarówno w nauczaniu języków obcych jak i przeprowadzaniu międzynarodowych egzaminów językowych. Na doświadczeniu tym opiera się współczesna oferta Centrum skierowana do studentów i kadry akademickiej UJ oraz słuchaczy spoza Uniwersytetu.

JCJ promuje innowacyjne podejście do nauki języków obcych, co zostało docenione m. in. przez Komisję Europejską, która przyznała prestiżową nagrodę European Language Label pierwszemu w Polsce e-podręcznikowi do nauki języka angielskiego dla informatyków – English++. Powstają tu autorskie materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczących się (np.: Abstract Project, English for Chemistry  i programy nauczania uwzględniające profil i kierunek studiów (Kursy tematyczne)

Działalność

JCJ prowadzi lektoraty akademickie z siedmiu języków nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, litewskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego) oraz z łaciny i greki. Na nasze zajęcia uczęszcza ok. 10 tysięcy studentów rocznie na studiach I, II i III stopnia i szkół doktorskich. Oferujemy także kursy modułowe: tematyczne oraz specjalistyczne dla studentów studiów II stopnia i doktorantów. Współpracujemy z trzynastoma Wydziałami Uniwersytetu.

JCJ oferuje także kursy ogólnodostępne z dwunastu języków obcych. Kursy te adresowane są do studentów, kadry dydaktycznej i administracyjnej UJ oraz słuchaczy dorosłych spoza Uniwersytetu.

Pracownicy dydaktyczni JCJ przeprowadzają także egzaminy wstępne z nowożytnych języków obcych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia III stopnia. Przeprowadzają też egzaminy z języków obcych w przewodzie doktorskim wchodząc w skład wydziałowych komisji egzaminacyjnych.

JCJ wydaje „Zeszyty Glottodydaktyczne", w których nauczyciele akademiccy dzielą się swoim doświadczeniem w nauczaniu języków obcych.

Misja

Jagiellońskie Centrum Językowe działa zgodnie ze Statutem UJ  i wpisuje się w realizację misji Uniwersytetu, ułatwiając proces uczenia się języków obcych, a przez to rozwijania umiejętności niezbędnych do rozwoju osobistego i zawodowego. Realizacja tej misji jest możliwa przez:

 • oferowanie wysokiej jakości usług edukacyjnych w przyjaznej atmosferze równych szans, wsparcia i otwartości,
 • wspieranie rozwoju własnego uczących się,
 • wspieranie rozwoju zawodowego kadry dydaktycznej i administracyjnej,
 • tworzenie i realizację programów nauczania zgodnie z zasadami najnowszych podejść pedagogicznych.

Naszym celem strategicznym jest utrzymanie uznawanego na arenie międzynarodowej statusu centrum nauczania języków obcych. W styczniu 2016 r. JCJ zostało  akredytowanym członkiem międzynarodowego stowarzyszenia Eaquals (The European Association for Quality Language Services) afiliowanego przy Radzie Europy.

 

Podejście dydaktyczne

Wierzymy, że najlepszą metodą osiągania zamierzonych przez nas celów jest podejście eklektyczne, w którym dominują elementy podejścia działaniowego. Chcemy bowiem, aby nasi studenci mogli komunikować się w językach obcych, tzn. podejmować działania językowe w życiu prywatnym, na studiach i w pracy. Zależy nam również na tym, aby uczący się potrafili korzystać z tekstów źródłowych (również w językach antycznych) – umiejętności często niezbędnej w kształceniu się i w pracy zawodowej czy karierze akademickiej.

Podejście dydaktyczne JCJ opiera się na przeświadczeniu, że ludzie uczą się języków w różny sposób i z różnych powodów. Dlatego też, planując proces dydaktyczny staramy się, aby:

 • treści kursów odpowiadały potrzebom i zainteresowaniom uczących się,
 • metody i techniki prowadzenia kursów odpowiadały poziomowi kompetencji językowej uczących się,
 • kursy rozwijały umiejętności komunikowania się w najszerszym znaczeniu tego słowa. Chcemy ułatwiać uczącym się rozwijanie nie tylko kompetencji językowej (gramatyka, semantyka czy wymowa), ale także pragmatycznej i interkulturowej (tworzenie i rozumienie tekstów w mowie i piśmie) oraz strategii, które można stosować w kontekście zawodowym, akademickim i prywatnym niezależnie od języka (np. strategie uczenia się czy techniki pracy z tekstem źródłowym),
 • kursy umożliwiały kontakt z autentycznymi i oryginalnymi materiałami pisanymi i mówionymi w stopniu zależnym od kompetencji i wiedzy specjalistycznej uczących się,
 • kursy oferowały zarówno komponent ogólny jak i akademicki oraz specjalistyczny.

Nauczyciele JCJ

Ponad 100-osobową kadrę akademicką JCJ tworzą głównie absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nauczyciele akademiccy JCJ tworzą kompetentny i wykwalifikowany zespół, specjalizujący się w nauczaniu języka specjalistycznego na poszczególnych Wydziałach Uniwersytetu. Stale rozwijają swoje umiejętności zawodowe poprzez samokształcenie, zdobywanie stopni naukowych oraz udział w konferencjach i szkoleniach.

Zespół dydaktyczny JCJ kieruje się zasadą, że aby zrealizować zakładane cele uczenia się należy w szczególności:

 • promować podejście stawiające osobę uczącą się w centrum procesu dydaktycznego,
 • informować uczących się o celach kursów oraz zajęć i oczekiwanych efektach kształcenia,
 • dostosować, na tyle na ile to możliwe, techniki nauczania do potrzeb indywidualnych studentów i grupy,
 • zapewnić na zajęciach różnorodność działań i zadbać o właściwą dynamikę zajęć,
 • kreować atmosferę sprzyjającą uczeniu się,
 • dbać, aby uczący się byli aktywnie zaangażowani w proces uczenia się poprzez zadania komunikacyjne,
 • dostarczać uczącym się informacji zwrotnej w trakcie zajęć oraz na temat pracy domowej, w tym odpowiednio korygować błędy,
 • zapewnić na zajęciach czas na refleksję nad tym, co zostało na nich wykonane (np. w stosunku do założonych celów zajęć),
 • prezentować, ćwiczyć i oceniać użycie języka w kontekście,
 • udzielać klarownych instrukcji.

Studenci

Działania dydaktyczne JCJ opierają się na założeniu, że aby optymalizować uzyskiwanie określonych efektów uczenia się słuchacze powinni:

 • uświadomić sobie własne potrzeby językowe,
 • mieć świadomość swoich mocnych i słabszych stron jako uczący się języków,
 • rozwijać odpowiednie dla siebie strategie uczenia się, w tym uczenia się języków,
 • mieć świadomość społecznego i kulturowego kontekstu używanych przez siebie języków (w tym języka ojczystego),
 • umieć oceniać własny postęp i wyznaczać własne cele językowe,
 • aby osiągnąć stawiane sobie cele, wziąć odpowiedzialność za rozwój własnych umiejętności i doskonalić je zarówno współpracując w grupie jak i przez systematyczną, samodzielną pracę będącą elementem programu kształcenia,
 • korzystać ze wskazanych materiałów dydaktycznych, w tym materiałów natury specjalistycznej, które mogą być pomocne w autonomicznym rozwoju różnych umiejętności, a także zweryfikowanych stron internetowych zawierających materiały do samodzielnego ćwiczenia zagadnień gramatycznych czy leksykalnych,
 • w miarę możliwości aktywnie uczestniczyć w planowaniu kursów,
 • aktywnie uczestniczyć w realizacji poszczególnych zajęć wykorzystując w miarę możliwości, oryginalne teksty własnego wyboru.

Współpracujemy z Działem ds. Osób Niepełnosprawnych. Po przeszkoleniu nasi lektorzy prowadzą lektoraty dla osób z niepełnosprawnościami oraz współuczestniczą w projektowaniu programów nauczania i oceniania dostosowanych w miarę możliwości do indywidualnych potrzeb osób uczących się.

Poziomy sprawności językowej

Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r.  określa zakres kompetencji językowych wymagany docelowo na każdym stopniu i rodzaju studiów wg skali ESOKJ/CEFR na poziomie
B2  dla absolwentów studiów I stopnia;
B2+  dla absolwentów studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich;
C1 dla studentów studiów III stopnia jest poziomem zalecanym przez władze UJ.
 

Organizacja lektoratów

Zgodnie z Zarządzeniem nr 106 Rektora UJ z dnia 11 grudnia 2019 r. minimalna liczba godzin lektoratów językowych jest określona w sposób następujący:

 • studia I stopnia – 120-godzinne z podziałem na dwa lub cztery semestry
 • studia II stopnia – 60- lub 120-godzinne realizowane w ciągu jednego lub dwóch semestrów
 • jednolite studia magisterskie – kursy 180- lub 240-godzinne realizowane w ciągu trzech
  lub czterech semestrów
 • studia III stopnia – kursy 60-godzinne z podziałem na dwa semestry

Lektoraty organizowane są zgodnie z harmonogramem wyznaczonym przez obowiązujący kalendarz akademicki.

Zakładane efekty uczenia się dla lektoratów

Komponent akademicki

Programy nauczania na lektoratach