Lektoraty – komponent akademicki (study skills)

Nauczanie  kompetencji językowych i ogólnych – pozajęzykowych przydatnych osobom uczącym się w życiu zawodowym, akademickim czy naukowym jest ważnym elementem lektoratów w JCJ, zwłaszcza tych kursów, które prowadzone są na poziomie określonym przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ 2003) jako poziom samodzielności i poziom biegłości. Nauczanie komponentu akademickiego, tzn. nauczanie umiejętności, technik i strategii, które można wykorzystać przy czytaniu, pisaniu, słuchaniu i mówieniu w języku obcym w kontekście zawodowym, akademickim i naukowym odbywa zgodnie z zasadami określonymi w curriculum JCJ. W szczególności należy podkreślić:

 • nauczanie ukierunkowane na studenta
 • nauczanie dostosowane,  m.in. przez treści, do specjalizacji osób uczących się
 • nauczanie wspierające samodzielną pracę studentów
 • nauczanie nastawione na działanie w języku obcym

Cele nauczania komponentu akademickiego są zgodne z celami nauczania języków obcych określonymi w programach ramowych JCJ. Należą do nich m.in.:

 • rozwój kompetencji językowych użytecznych w procesie studiowania  w języku innym niż język ojczysty (w tym studiowania na uczelniach zagranicznych)
 • rozwój kompetencji przydatnych osobom uczącym się w przyszłym życiu zawodowym oraz naukowym
 • rozwój wrażliwości na różnice kulturowe
 • rozwój umiejętności samooceny oraz samokształcenia
 • rozwój umiejętności potrzebnych do korzystania z oryginalnych tekstów źródłowych oraz mediów obcojęzycznych
 • rozwój umiejętności użytecznych w pisaniu prac dyplomowych i naukowych
 • rozwój umiejętności użytecznych w efektywnym kontaktowaniu się ze środowiskiem akademickim oraz zawodowym

Realizacja takich celów powinna przyczynić się do rozwoju kompetencji  ogólnych i kompetencji językowych w języku nauczanym w zakresie:

 • czytania ze zrozumieniem i przetwarzania tekstów akademickich
 • pisania form akademickich, np.: esej, streszczenie, abstrakt, rozprawka, raport
 • udziału w dyskusjach
 • przedstawiania materiału fachowego z własnej dziedziny w postaci referatu, prezentacji,
  w tym prezentacji multimedialnej na seminariach, konferencjach, etc.
 • sporządzania notatek z wykładów i innych wystąpień
 • autoprezentacji oraz prezentacji własnych poglądów
 • strategii uczenia się i zdawania egzaminów
 • przetwarzania i oceny użyteczności informacji

Nauczanie komponentu akademickiego jest nauczaniem zintegrowanym z nauczaniem komponentu specjalistycznego przez pracę z tekstami typowymi dla konkretnych wydziałów i specjalizacji  i ma swoje podstawy w nauczaniu  tzw. języka ogólnego. Te komponenty zintegrowane są ze sobą w różnym stopniu w zależności od ogólnego poziomu kompetencji językowych uczących się, ich  potrzeb lub rekomendacji Wydziałów. Komponenty te są realizowane przez zintegrowane nauczanie podstawowych sprawności językowych, co z kolei oprócz wcześniej wymienionych czynników, zależy także od nauczanego języka (np. język łaciński) czy profilu kursu (np. kursy tematyczne).

Więcej informacji  o komponencie akademickim na lektoratach  znajduje się w:

English for Academic Purposes. Guidelines for teachers.

DEUTSCH für akademische Zwecke