Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dostosowanie lektoratu

Osoby studiujące, których sytuacja zdrowotna wymaga adaptacji standardowych zajęć językowych, mogą ubiegać się o ich dostosowanie do swoich indywidualnych potrzeb uwarunkowanych stanem zdrowia. Jagiellońskie Centrum Językowe UJ współpracuje z Centrum Dostępności w zakresie nauczania języków obcych osób studiujących z niepełnosprawnością wzroku i słuchu. W ramach współpracy organizowane są międzywydziałowe zajęcia z języka angielskiego, które odbywają się w odpowiednio wyposażonych salach Centrum Dostępności. Zajęcia prowadzone są przez lektorów JCJ, którzy przeszli przeszkolenia i którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje w ramach warsztatów lub szkoleń organizowanych przez Centrum Dostępności. Lektorzy ściśle współpracują z pracownikami Centrum Dostępności w kwestii określenia specyficznych potrzeb studenta wynikających z konkretnej niepełnosprawności, adaptacji materiałów dydaktycznych, dostosowania sposobu prowadzenia zajęć oraz formy zaliczeń i egzaminu.

Lektorat z adaptacjami procesu studiowania

 1. Z powodu szczególnych potrzeb związanych z niepełnosprawnością osoby studiującej udział w standardowej grupie jest możliwy z zastosowaniem adaptacji
 2. Osoba studiująca uczestniczy w standardowej grupie lektoratowej
 3. Podanie jest skierowane do prodziekana ds. studenckich
 4. Dokumentacja jest składana w Centrum Dostępności UJ i kierowana dalej, zgodnie z obowiązującymi procedurami
 5. Konieczne jest przedstawienie w Centrum Dostępności UJ dokumentacji specjalistycznej
 6. Konieczna jest konsultacja z doradcą edukacyjnym Centrum Dostępności UJ
 7. Osoby studiujące mają dostosowane zajęcia do indywidualnych potrzeb
 8. Decyzję podejmuje prodziekan ds. studenckich

Lektorat w dedykowanej grupie lektoratowej ze względu na specyfikę stanu zdrowia

 1. Trudności (zdrowotne) osoby studiującej uniemożliwiają uczestnictwo w standardowej grupie lektoratowej nawet z użyciem adaptacji
 2. Osoba studiująca uczestniczy w zajęciach indywidualnych lub w grupie z osobami z innych Wydziałów UJ, które mają podobne trudności
 3. Podanie jest skierowane do prodziekana ds. studenckich przez dyrektor JCJ i kierownika Centrum Dostępności UJ
 4. Dokumentacja jest składana w Centrum Dostępności UJ i kierowana dalej, zgodnie z obowiązującymi procedurami
 5. Konieczne jest przedstawienie w Centrum Dostępności UJ dokumentacji specjalistycznej
 6. Konieczna jest konsultacja z doradcą edukacyjnym Centrum Dostępności UJ
 7. Osoby studiujące mają dostosowane zajęcia do indywidualnych potrzeb
 8. Decyzję podejmuje prodziekan ds. studenckich

Lektorat adaptacjami procesu studiowania

Zgodnie z § 2 pkt. 1 Zarządzenia nr 150 Rektora UJ z dnia 22 grudnia 2020 roku "o przyznanie adaptacji mogą ubiegać się studenci, doktoranci oraz słuchacze studiów podyplomowych:

 • z niepełnosprawnościami;
 • przewlekle chorujący;
 • u których nagła choroba lub wypadek skutkują czasową niezdolnością do pełnego uczestnictwa w zajęciach;
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i funkcjonowaniu na podstawie przedstawionej dokumentacji specjalistycznej (aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskiego, dokumentu z poradni psychologiczno-pedagogicznej), która może być złożona w języku polskim lub angielskim."

Lektorat dedykowanej grupie lektoratowej

 • Do udziału w zajęciach mogą zgłaszać się osoby, których sytuacja zdrowotna uniemożliwia udział w standardowym lektoracie pomimo zastosowania adaptacji (np. osoby z niepełnosprawnością wzroku lub słuchu)
 • Zajęcia odbywają się w grupach międzywydziałowych i są kursami realizowanymi zamiast standardowego lektoratu (obecnie z języka angielskiego)
 • Zajęcia prowadzone są w oparciu o metody nauczania uwzględniające indywidualne potrzeby osób studiujących wynikające z ich sytuacji zdrowotnej

 • Wnioskuj o lektorat dostosowany przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego lub semestru
 • Skontaktuj się z doradcą edukacyjnym Centrum Dostępności UJ
 • Wypełnij wniosek, wydrukuj, podpisz i złóż w Centrum Dostępności UJ lub (w okresie czasowego zawieszenia funkcjonowania Uniwersytetu z powodu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2) prześlij ze swojego adresu w domenie uj.edu.pl na adres e-mail doradcy edukacyjnego Centrum Dostępności UJ

 • Zajęcia językowe prowadzą lektorzy, którzy są powiadomieni o Twoich potrzebach edukacyjnych na podstawie obowiązujących w UJ zasad
 • Udział w zajęciach w dostępnej formie pozwala na realizację wymogów w zakresie nauki języka obcego przewidzianych programami studiów

 • Możliwość uczenia się języka obcego z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb wynikających z sytuacji zdrowotnej
 • Możliwość realizacji wymogów dotyczących nauki języków obcych na studiowanym kierunku

 • Decyzja o uczestnictwo w lektoracie dostosowanym nie jest decyzją administracyjną, organ ją wydający nie ma obowiązku przesłania jej za pośrednictwem Poczty Polskiej, dlatego dopytaj w sekretariacie / dziekanacie obsługującym tok Twoich studiów, w jaki sposób zostaniesz poinformowany o rozstrzygnięciu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron