Egzamin luty 2020/2021

Egzamin odpłatny z języka angielskiego w dn. 8-9 lutego 2021
 
(Ze względu na formę zdalną, egzamin zostanie przeprowadzony w ciągu dwóch dni - 8 i 9 lutego. O dniu egzaminu będzie decydować kolejność zapisów.)
 
Egzamin odbywa się zdalnie w formie ustnej z wykorzystaniem aplikacji MS Teams i składa się z dwóch części:
 
Część I
1. Rozumienie tekstu czytanego
2. Użycie języka
 
Część II
1. przedstawienie prezentacji na podstawie naukowej lub popularnonaukowej literatury specjalistycznej, związanej z kierunkiem studiów studenta. Prezentacja powinna być przygotowana w oparciu o oryginalny tekst angielski
2. rozmowa z egzaminatorem na tematy związane m.in. z przedstawioną prezentacją
 
Warunki przeprowadzenia egzaminu
 
1. Student loguje się do aplikacji MS Teams za pomocą przypisanego jej indywidualnego adresu poczty uniwersyteckiej i czeka na wezwanie na egzamin o wyznaczonej godzinie .
2. W czasie trwania całego egzaminu konieczne jest utrzymanie ciągłego połączenia audio i video z Egzaminatorem, któremu na początku należy okazać legitymację studencką lub inny dokument tożsamości. W przypadku zerwania połączenia, gdy wznowienie egzaminu nie jest możliwe od razu, egzamin może zostać powtórzony w innym terminie.
3. Podczas egzaminu Egzaminator umieszcza zadania egzaminacyjne w Notesie (MS Teams).
4. W czasie egzaminu zabronione jest korzystanie z wszelkich środków komunikacji z osobami trzecimi, ze stron internetowych lub innych źródeł informacji.  Na prośbę Egzaminatora Student jest zobowiązany udostępnić swój ekran. W przypadku zastosowania przez Studenta zabronionych źródeł,  Egzaminator przerywa egzamin, a Student dostaje ocenę niedostateczną. 
5. W ramach przygotowania się do egzaminu Student, który zarejestrował się na egzamin może skorzystać z konsultacji przedegzaminacyjnej.
6. Na co najmniej 3 dni przed terminem egzaminu Student zobowiązany jest przesłać egzaminatorowi tekst źródłowy oraz plan prezentacji.
 
Informacje techniczne, istotne dla osób przystępujących do egzaminu, takie jak sposób przesłania plików z tekstem źródłowym oraz planem wypowiedzi, kody zespołów egzaminacyjnych i dokładne godziny egzaminu, zostaną umieszczone w na stronie JCJ w zakładce Egzaminy odpłatne co najmniej 10 dni przed datą egzaminu.
 
UWAGA! W celu umożliwienia prawidłowego przebiegu egzaminu, prosimy studentów o zapewnienie dobrej jakości połączenia w odpowiednich warunkach tj. bez obecności innych osób i bez dostępu do niedozwolonych pomocy naukowych.
 
Zapisy na konsultacje przed egzaminem odpłatnym 08/09.02.21

Konsultacje przed egzaminem odpłatnym odbędą się online na platformie MS Teams 29.01 i 05.02.21 
Konsultacje będą prowadzone w dwóch ‘zespołach’. Aby zapisać się na konsultacje, należy wpisać się na wybraną godzinę w udostępnionym dla Państwa dokumencie, a następnie dołączyć do wybranego zespołu na Platformie MS Teams za pomocą podanego kodu. 
Przed konsultacjami sugerujemy zapoznanie się z informacjami dotyczącymi egzaminu odpłatnego na stronie JCJ UJ.  

Zapisy na konsultacje oraz kody zespołów do dołączenia znajdują się pod tym linkiem: zapisy na konsultacje
 

Przykładowy zestaw na egzamin odpłatny z j.angielskiego w formie zdalnej - poziom B2

Komunikat w sprawie przeprowadzenia w Jagiellońskim Centrum Językowym egzaminu odpłatnego z j. angielskiego w dniach 08 i 09 lutego 2021

 

Informacje ogólne

Studentowi, który nie zaliczył lektoratu w regulaminowym trybie, JCJ oferuje możliwość rozliczenia przedmiotu w programie studiów poprzez zdawanie egzaminu końcowego z języka obcego z możliwością wcześniejszego skonsultowania się z lektorem. 

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzeniem nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku jest to forma powtarzania kursu językowego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz na studiach trzeciego stopnia. 

Student może przystąpić do egzaminu językowego, o ile wyrazi na to zgodę jego wydział lub instytut macierzysty. Egzaminy z języka angielskiego przeprowadzane są na poziomach wyższych (od B2), natomiast z innych języków (francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski) również na poziomach niższych (od A1). Szczegółowe informacje o dostępności egzaminów na danym poziomie znajdują się w części "Wymagania do egzaminu". 
 

Aby przystąpić do egzaminu należy:

• uzyskać zgodę Dziekana lub Dyrektora Instytutu potwierdzoną na podaniu;wzór podania 

• dokonać wpłaty 250 zł (Zarządzanie nr 22 Rektora UJ z 26.02.2020) za możliwość odbycia konsultacji przedegzaminacyjnej. Prawo do konsultacji przedegzaminacyjnej przysługuje każdemu studentowi, który zarejestruje się na egzamin poprzez złożenie wymaganego podania w sekretariacie JCJ, jednakże uczestnictwo w niej nie jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu. Rezygnacja z prawa do konsultacji przedegzaminacyjnej nie zwalnia studenta z obowiązku wniesienia opłaty.

Informacje dodatkowe:

• Każdy student po zgłoszeniu się do sekretariatu JCJ otrzymuje indywidualny numer konta bankowego, który będzie mógł zobaczyć również na stronie USOSweb. 

• Płatności można dokonać także kartą płatniczą/kredytową w sekretariacie JCJ.

• Podanie wraz z dowodem wpłaty należy złożyć w sekretariacie JCJ w nieprzekraczalnym terminie podanym przy każdym terminie egzaminu.

• Trzy dni przed egzaminem należy sprawdzić osobiście lub telefonicznie w sekretariacie JCJ dokładny termin i miejsce egzaminu. Informacja zamieszczana jest również na stronie www.jcj.uj.edu.pl w zakładce Aktualności.

• Wymagana jest odrębna zgoda Dziekana lub Dyrektora Instytutu na przystąpienie do każdego terminu egzaminu. 

• Zwolnieni z obowiązku uzyskania takiej zgody są studenci:

- WPiA

- WMiI

* ​informatyki

* ​informatyki analitycznej

* matematyki

* matematyki komputerowej

 

  • Każde przystąpienie do egzaminu jest płatne osobno. Wysokość opłaty na dany rok akademicki reguluje zarządzenie Rektora UJ.
  • Terminy konsultacji ogłaszane są na początku roku akademickiego. Na konsultacje należy umawiać się za pośrednictwem sekretariatu JCJ UJ. 

Informacje o egzaminie:

• Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Do części ustnej zostają dopuszczeni  studenci, którzy z testu pisemnego otrzymają co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania. Uzyskanie mniejszej liczby punktów oznacza niezaliczenie części pisemnej i powoduje wpis oceny niedostatecznej (2.0) do systemu USOS.

• Nieprzystąpienie do części ustnej egzaminu (po zaliczeniu części pisemnej) powoduje utratę terminu i konsekwencje z tego wynikające, czyli niezaliczenie egzaminu.

• Od roku 2017/2018 maksymalna liczba punktów za część ustną egzaminu z języków nowożytnych na poziomach B1-C2 wynosi 35. Do zaliczenia całości egzaminu konieczne jest uzyskanie minimum 60% punktów za część ustną.

Kryteria oceny egzaminu ustnego

  • Studenci (szczególnie Wydziału Matematyki i Informatyki oraz Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) proszeni są o wybór takiego tematu prezentacji, który pozwoli egzaminatorowi na ocenę bogactwa zastosowanych środków językowych oraz struktur gramatycznych.

 

Procedury egzaminacyjne

1. Student ma obowiązek zgłosić się najpóźniej na 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia egzaminu (część ustna i pisemna), zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. 

2. Na egzamin, zarówno pisemny jak i ustny, należy przynieść dokument stwierdzający tożsamość z aktualnym zdjęciem. 

3. Na część pisemną egzaminu wraz z omówieniem kwestii organizacyjnych należy przeznaczyć trzy godziny zegarowe. 

4. W trakcie egzaminu student nie może korzystać z żadnych urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji ani korzystać z własnych materiałów, w szczególności notatek lub słowników. Podczas egzaminu studenci powinni mieć związane włosy, tak aby uszy były odsłonięte.

5. Stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez studenta, porozumiewania się z innymi osobami, korzystania z urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji lub wykorzystywania w trakcie egzaminu własnych materiałów, w szczególności notatek lub słowników a także zakłócanie przebiegu egzaminu, skutkuje wykluczeniem studenta z egzaminu przez koordynatora egzaminu. Wykluczenie studenta z egzaminu stanowi podstawę do wystawienia oceny niedostatecznej z egzaminu.

6. Opuszczenie sali w trakcie egzaminu dozwolone jest jedynie w wyjątkowych wypadkach, wyłącznie za zgodą koordynatora egzaminu. Przed opuszczeniem sali, w przypadku części pisemnej egzaminu, student zobowiązany jest przekazać arkusz egzaminacyjny koordynatorowi egzaminu. Pobyt studenta poza salą w trakcie egzaminu odbywa się pod nadzorem członka komisji egzaminacyjnej.

7. Na egzamin ustny należy przynieść plan prezentacji oraz tekst, na podstawie którego prezentacja została przygotowana. 

8. Podczas dyżurów przeznaczonych na obejrzenie prac pisemnych nie można tych prac fotografować.

Terminy