Zeszyty Glottodydaktyczne

Artykuły zamieszczane w Zeszytach Glottodydaktycznych Jagiellońskiego Centrum Językowego są próbą podzielenia się praktycznymi sposobami uatrakcyjnienia i poprawienia skuteczności zajęć językowych. Duża część tekstów poświęcona jest nauczaniu języka specjalistycznego oraz adaptacji tekstów specjalistycznych, co z pewnością może być pomocne w nauczaniu studentów określonych kierunków oraz w prowadzeniu kursów dla różnych grup zawodowych. Chociaż artykuły w większości dotyczą zagadnień związanych z nauczaniem osób dorosłych, które mogą się wykazać co najmniej podstawową znajomością języka obcego, to jednak niektóre z nich, na przykład te dotyczące gier językowych, można również wykorzystać na niższych poziomach nauczania, jak też i w pracy z dziećmi. 
Autorzy mają nadzieję, że publikacja ta pomoże w praktycznym rozwiązywaniu konkretnych problemów glottodydaktycznych.
 

5 (2015)

Od redakcji
 
Numer piąty Zeszytów Glottodydaktycznych Jagiellońskiego Centrum Językowego jest poświęcony w całości materiałom przeznaczonym do nauki języka angielskiego na kierunkach humanistycznych. Każdy z zamieszczonych artykułów zawiera teksty oryginalne, na których oparte są ćwiczenia poprzedzone krótkim wstępem odautorskim, obejmującym następujące informacje:
1. do jakich grup adresowane są przygotowane materiały,
2. wymagany minimalny poziom zaawansowania znajomości języka angielskiego,
3. przewidywany czas trwania zajęć,
4. cele dydaktyczne zajęć,
5. uwagi i sugestie autora artykułu.
Zeszyt piąty został podzielony na pięć części wyznaczających ogólnie obszary zainteresowania. W pierwszej części znajdują się materiały odnoszące się do wiedzy o języku, wszystkie autorstwa Bernadety Raczkiewicz. Pierwszy z nich zawiera wiadomości ogólne (‘Evolution of language'), trzy następne wskazują na sposoby specyficznego użycia języka (‘Clippings', ‘The uses of "like"' i ‘Classified ads') oraz dwa teksty o stylistycznych walorach języka (‘Euphemisms' i ‘Methaphors').
 Część druga zawiera teksty związane z literaturą. W rozdziale zatytułowanym ‘Proza' zamieszczone są artykuły zawierające przystosowane do celów dydaktycznych oryginalne teksty oraz informacje o ich autorach (tekst Renaty Jawniak ‘Joseph Conrad – Tales of Mistery' oraz trzy artykuły Marii Talaczyńskiej""A Blunder" by Anton Chekhov",  ‘"Nineteen Eighy-Four" by George Orwell. Chapter I' i ‘Travellers to the New Nations' – ten ostatni poświęcony sylwetce Henryka Sienkiewicza) oraz zestaw ćwiczeń poświęcony aforyzmom (Bernadeta Raczkiewicz ‘Aphorisms'). Drugi rozdział pod tytułem ‘Poezja' zawiera propozycje wykorzystania wierszy do ćwiczeń z zakresu słownictwa i gramatyki (trzy artykuły Ireny Raźny ‘"Children Live What They Learn" by Doroty Law Nolte', ‘"I Could Pick More Daisises" by Nadine Stair' i ‘"The more … the more" (an anonymous text'), jak również propozycje wykorzystania kreatywności studentów w tworzeniu własnych tekstów poetyckich (dwa artykuły Marii Talaczyńskiej ‘Limerics' i ‘Write a poem').
Kolejna część poświęcona jest teatrowi, o czym traktują dwa teksty autorstwa Renaty Jawniak (‘Theatre" i ‘Elisabethan Theatre')
Część piąta obejmuje zagadnienia związane z historią i kulturą. W jej skład wchodzą cztery artykuły Renaty Jawniak poświęcone tym zagadnieniom (‘King Arthur and Medieval Knights', ‘Victorian Britain', ‘The most famous battles in British history' oraz ‘Great Poles of the 20th century').
Ostatnia część dotycząca religii jest najmniej obszerna i zawiera tylko jeden artykuł Anny Pałczyńskiej o powstaniu religii i systemów wierzeń (‘The origin of religion and the world's major relief systems'.
Wszystkie zawarte w tym zeszycie artykuły mają charakter praktyczny a opublikowane w nich materiały służą urozmaiceniu zajęć, poszerzają znajomość zagadnień i słownictwa związanego z kierunkami humanistycznymi oraz zwiększają efektywność nauczania języka obcego. Oprócz rozwinięcia poszczególnych sprawności językowych i wiedzy z zakresu języka angielskiego poprzez pracę z tekstami autentycznymi, dodatkową wartością całego zbioru zamieszczonego w tym Zeszycie jest możliwość pogłębienia wiedzy dotyczącej tematów związanych z przedmiotami humanistycznymi. 
 
Prawa autorskie do cytowanych fragmentów są własnością ich twórców; w naszej publikacji zostały one wykorzystane wyłącznie do celów edukacyjnych. Zamieszczone teksty lub fragmenty tekstów autentycznych stanowią tylko przykład sposobu wykorzystania tego typu materiałów na zajęciach z języka obcego. 
 
Irena Polańska
Data opublikowania: 08.06.2016
Osoba publikująca: Monika Garncarz