Zeszyty Glottodydaktyczne

Artykuły zamieszczane w Zeszytach Glottodydaktycznych Jagiellońskiego Centrum Językowego są próbą podzielenia się praktycznymi sposobami uatrakcyjnienia i poprawienia skuteczności zajęć językowych. Duża część tekstów poświęcona jest nauczaniu języka specjalistycznego oraz adaptacji tekstów specjalistycznych, co z pewnością może być pomocne w nauczaniu studentów określonych kierunków oraz w prowadzeniu kursów dla różnych grup zawodowych. Chociaż artykuły w większości dotyczą zagadnień związanych z nauczaniem osób dorosłych, które mogą się wykazać co najmniej podstawową znajomością języka obcego, to jednak niektóre z nich, na przykład te dotyczące gier językowych, można również wykorzystać na niższych poziomach nauczania, jak też i w pracy z dziećmi. 
Autorzy mają nadzieję, że publikacja ta pomoże w praktycznym rozwiązywaniu konkretnych problemów glottodydaktycznych.
 

6 (2016)

Od redakcji

 

            Szósty numer Zeszytów Glottodydaktycznych JCJ zawiera siedem artykułów związanych z nauczaniem języków obcych.

W części pierwszej zamieszczone są dwa artykuły związane z technikami oceny wypowiedzi ustnej. Anna Bała (Testing speaking sklills to A2 students) opisuje ciekawe podejście do testowania umiejętności mówienia w grupach językowych o poziomie A2  natomiast Dorota Czerska-Andrzejewska (The development of autonomous EFL students – the necessity and requirement of present time and the duty of the modern language teacher – on the example of peer feedback) opisuje technikę peer feedback, czyli dostarczanie informacji zwrotnej poprzez wzajemne ocenianie się przez studentów/uczniów/słuchaczy, a więc informacji płynące do uczącego się od innego uczącego się, a nie – jak w tradycyjnym podejściu – od nauczyciela. Technika ta łączy się z niezwykle istotnym zagadnieniem, jakim jest autonomia uczącego się i roli nauczyciela w procesie dydaktycznym.

Nowoczesne technologie wykorzystane w nauczaniu języków obcych stanowią temat tekstów drugiej części Zeszytu. I tak Wojciech Szupelak (Teaching from the Cloud) proponuje wykorzystanie darmowych usług informatycznych typu Cloud Computing, a Dorota Czerska-Andrzejewska (Mobile assissted language learning) przekonuje do wykorzystania urządzeń mobilnych zarówno w procesie uczenia się jak i nauczania języków obcych.

Część trzecia poświęcona jest zagadnieniom związanym z nauczaniem języka specjalistycznego. Mirosław Kruk (On teaching ESP at tertiary level: the case of English for Geography. Part I) dzieli się uwagami dotyczącymi pracy ze studentami geografii i proponuje związane z tym tematem ciekawe ćwiczenia, np. dotyczące wymowy nazw geograficznych czy też wykorzystania tekstów oryginalnych. Z kolei Wioletta Rożnawska (Praca w grupach jako sposób na pracę z tekstem specjalistycznym) dzieli się swoimi doświadczeniami nabytymi w ciągu kilku lat pracy z doktorantami z kierunków przyrodniczych.

Artykułem, który zamyka całość jest obszerny tekst Marcina Studzińskiego O odmianie norweskich czasowników słabych. W ostatnich latach obserwujemy ogromny wzrost zainteresowania językiem norweskim a wobec niewielkiej ilości materiałów do nauki tego języka tekst ten może być niezwykle pomocnych dla wszystkich, którzy podjęli jego naukę.

Choć w większości poświęcone nauczaniu języka angielskiego i oparte na przykładach z tego języka, artykuły zamieszczone w tym Zeszycie zawierają wiele praktycznych wskazówek i z pewnością mogą wykorzystane do uczenia innych języków obcych i być pomocne zarówno w podniesieniu efektywności nauczania języków obcych jak też i służyć urozmaiceniu prowadzonych zajęć językowych.

 

Prawa autorskie do cytowanych fragmentów są własnością ich twórców; w naszej publikacji zostały one wykorzystane wyłącznie do celów edukacyjnych. Zamieszczone teksty lub fragmenty tekstów autentycznych stanowią tylko przykład sposobu wykorzystania tego typu materiałów na zajęciach z języka obcego.

 

 

           Irena Polańska

           Guy Torr

Data opublikowania: 08.06.2016
Osoba publikująca: Sebastian Szytuła