Zeszyty Glottodydaktyczne

Artykuły zamieszczane w Zeszytach Glottodydaktycznych Jagiellońskiego Centrum Językowego są próbą podzielenia się praktycznymi sposobami uatrakcyjnienia i poprawienia skuteczności zajęć językowych. Duża część tekstów poświęcona jest nauczaniu języka specjalistycznego oraz adaptacji tekstów specjalistycznych, co z pewnością może być pomocne w nauczaniu studentów określonych kierunków oraz w prowadzeniu kursów dla różnych grup zawodowych. Chociaż artykuły w większości dotyczą zagadnień związanych z nauczaniem osób dorosłych, które mogą się wykazać co najmniej podstawową znajomością języka obcego, to jednak niektóre z nich, na przykład te dotyczące gier językowych, można również wykorzystać na niższych poziomach nauczania, jak też i w pracy z dziećmi. 
Autorzy mają nadzieję, że publikacja ta pomoże w praktycznym rozwiązywaniu konkretnych problemów glottodydaktycznych.
 

4 (2012)

Od redakcji

Kolejny numer Zeszytów Glottodydaktycznych Jagiellońskiego Centrum Językowego jest pokłosiem zorganizowanej przez Jagiellońskie Centrum Językowe 17 czerwca 2011 roku konferencji zatytułowanej „Z uniwersytetu do pracy". Konferencja ta zgromadziła prelegentów z krakowskich wyższych uczelni, którzy poświęcili swoje wystąpienia zagadnieniom związanym z problematyką oczekiwań zarówno absolwentów wyższych uczelni, jak też ich przyszłych pracodawców w zakresie kompetencji językowych. Powiązanie umiejętności absolwentów z potrzebami rynku pracy jest największym wyzwaniem dla uczelni. Znajduje to odzwierciedlenie w przeprowadzanej obecnie reformie systemu edukacyjnego w Polsce wprowadzającej Krajowe Ramy Kwalifikacyjne, które uznają kompetencję komunikacyjną za jedną z ośmiu kluczowych kompetencji do rozwinięcia w procesie kształcenia na studiach wyższych.

Swoimi doświadczeniami w nauczaniu języka specjalistycznego podzieliły się Monika Sobejko (English for Research Paper Writing: some practical aspects of teaching writing to doctoral students), Ewa Pałka (Psychologia dla pedagogów – konwersatorium w języku angielskim) oraz Ewa Elżbieta Nowakowska (Polisemia, homonimia a „elementy humanistyczne" – nauczanie leksyki na kursach ESP dla inżynierów odlewnictwa), które przedstawiły przykłady kursów skierowanych do poszczególnych grup zawodowych. Z kolei Dorota Klimek (English for Chemistry: film bank – czyli o roli studentów w tworzeniu multimedialnych materiałów do nauczania języka specjalistycznego), Ilona Wojewódzka-Olszówka (Propozycja praktycznych rozwiązań w nauczaniu LSP studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w kontekście rynku pracy), Iwona Kuźmińska (Wykorzystanie modelu agregowanego w nauczaniu języka specjalistycznego na przykładzie lektoratu języka angielskiego dla studentów informatyki Politechniki Krakowskiej) i Małgorzata Grabania-Mukerji (Metoda WebQuestu w nauczaniu języków obcych) wskazały na kilka praktycznych problemów metodycznych związanych z prowadzeniem kursów specjalistycznych (w szczególności dotyczących przygotowania materiałów) oraz zastosowaniem różnych technik, modeli i metod.

Ważnym celem nauczania jest również przygotowanie studentów do specjalistycznych egzaminów językowych. Tym zagadnieniem zajęły się w swoich wystąpieniach Marlena Nowak (Rola egzaminów English for Business Londyńskiej Izby Handlu i Przemysłu w kształtowaniu kompetencji pisania korespondencji handlowej) i Lidia Zielińska (Rola platformy e-learningowej w przygotowaniu studentów do standaryzowanych egzaminów języka angielskiego w biznesie).

Ocenę efektywności i celowość nauczania języka specjalistycznego przedstawiły Dorota Zawadzka i Anna Piwowarczyk (Rola LDL w nauczaniu LSP jako kompetencji kluczowej a konkurencyjność absolwentów wyższych uczelni na rynku pracy) oraz studentka prawa Aleksandra Kluczewska (The value of ESP for lawyers against the employment policy of the EU), której głos w dyskusji jest niezwykle ważny, gdyż reprezentuje stanowisko uczestników kursów specjalistycznych.

Anna Hardek (Przygotowanie kursu ESP dla wykładowców uczelni technicznej) podjęła istotny temat związany z doskonaleniem kadry nauczycieli akademickich w zakresie prowadzenia zajęć w języku obcym, natomiast Anna Krukiewicz-Gacek i Dorota Skrynicka-Knapczyk (Multimedialne Centrum Językowe SJO AGH – pomoc dla studentów i wyzwanie dla nauczycieli) przybliżyły sposób funkcjonowania Multimedialnego Centrum Językowego w krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej.

Tematem wymagającym wyjątkowej wrażliwości zajęła się Dominika Stopa (The language of disability), zwracając uwagę na problemy dotyczące komunikacji (a w szczególności doboru słownictwa) z osobami niepełnosprawnymi.

Mamy nadzieję, że zamieszczone w niniejszym zeszycie wystąpienia będą stanowiły interesującą lekturę i staną się pomocne w tworzeniu kursów językowych zawierających komponent języka specjalistycznego.

Irena Polańska
Jerzy Freundlich

Data opublikowania: 08.06.2013
Osoba publikująca: Aleksandra Łapińska