Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Best UJ Presentation

Best UJ Presentation

Konkurs organizowany przez Jagiellońskie Centrum Językowe w ramach Tygodnia Jakości Kształcenia, podczas którego głoszone są autorskie prezentacje w języku angielskim typu akademickiego tematycznie związane z kierunkiem studiów

W drodze eliminacji wśród wszystkich zgłoszonych, wybieranych jest nie więcej niż 8 osób, które podczas finału prezentują swoje referaty w obecności publiczności i komisji oceniającej wystąpienia. Nagradzane są pierwsze trzy miejsca, a oprócz tego przyznawana jest także Nagroda Publiczności.

Dla kogo?

W konkursie może wziąć udział każda osoba na studiach I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim, która odbywa lub ukończyła lektorat z języka angielskiego w JCJ UJ i w ramach tego lektoratu przedstawiła prezentację jako jeden z warunków zaliczenia lektoratu i została za nią oceniona. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby, dla których język angielski jest językiem ojczystym oraz osoby, które studiują lub ukończyły studia na kierunku filologia angielska, a także osoby nagrodzone w poprzednich edycjach Konkursu z wyjątkiem nagrodzonych Nagrodą Publiczności.

Jakie nagrody?

Każdy osoba, która wygłosi prezentację otrzyma 10 dodatkowych punktów przy zaliczeniu lektoratu, jeżeli wciąż odbywa naukę na lektoracie języka angielskiego w JCJ. Pierwsze trzy osoby z najwyższą liczbą punktów otrzymają udział w kursie wybranego języka prowadzonego w Jagiellońskim Centrum Językowym UJ - I miejsce to dwa semestry (108 jednostek lekcyjnych), a II i III miejsce to jeden semestr (54 jednostki lekcyjne).

Jak się zapisać?

Informacje o każdej edycji konkursu ogłaszane są w marcu każdego roku akademickiego na stronie internetowej JCJ wraz z regulaminem konkursu oraz linkiem do formularza MS Forms, przy pomocy którego można zgłaszać swój udział.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opis egzaminów

Poziom B2+ 

Skala ocen

0 – 80 - niedostateczny
81 –91 - dostateczny
92 - 102 - dostateczny plus 
103 – 113 - dobry
114 – 124 - dobry plus
125 – 135 - bardzo dobry

HÖRVERSTEHEN
Jeden lub dwa teksty do słuchania z dobranymi do nich zadaniami
LESEVERSTEHEN
jeden, dwa lub trzy teksty z dobranymi do nich ćwiczeniami
SPRACHBAUSTEINE
Dwa lub trzy ćwiczenia gramatyczno-leksykalne
SCHRIFTLICHER AUSDRUCK
Wypracowanie pisemne
1. Przedstawienie prezentacji na podstawie naukowej lub popularnonaukowej literatury specjalistycznej związanej z kierunkiem studiów Kandydata. Prezentacja powinna być przygotowana w oparciu o oryginalny tekst niemiecki. 2. Rozmowa z egzaminatorem na tematy m.in. związane z przedstawioną prezentacją. Podczas części ustnej zdający przedstawia pisemny plan prezentacji w języku niemieckim w dwóch egzemplarzach oraz będący jej podstawą tekst oryginalny lub jego kserokopię. W określonym czasie kandydat realizuje przedstawiony plan prezentacji w sposób spójny i logiczny oraz poprawny pod względem wymowy i gramatyki. Wypowiedz kandydata jest oceniana pod kątem użycia bogactwa środków językowych oraz struktur gramatyczno-leksykalnych w zależności od poziomu. Powinna ona zawierać odpowiednie dla przedstawianego zagadnienia, fachowe wyrażenia i zwroty. Jednocześnie w wypowiedzi należy zawrzeć cechy typowe dla prezentacji ustnych , tj. środki wyrazu typowe dla wprowadzenia w temat, rozwijające i podsumowujące o zróżnicowanym stopniu w zależności od poziomu. Po prezentacji Kandydatowi zadane są pytania bardziej lub mniej bezpośrednio odnoszące się do treści prezentacji. Oczekuje się, że Kandydat potrafi wejść w interakcję z egzaminatorem m.in. odpowiadając na zadane pytania. Wypowiedź oceniana jest pod kątem stopnia spełnienia wymagań w zakresie poprawności językowej, prawidłowej wymowy, cech prezentacji, płynności oraz słownictwa adekwatnie do poziomu na którym przeprowadzany jest egzamin.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron