Przewody doktorskie, które zostały wszczęte nie później niż 30 kwietnia 2019 r. oraz nie zostały zakończone, są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych. Zostaną one zamknięte przez rady dyscyplin, jeśli nie zostaną zakończone do dnia 31 grudnia 2021 r. 

Kandydaci ubiegający się o nadanie stopnia doktora w ramach przewodów doktorskich (w tym wszczętych z tzw. wolnej stopy) przed przyjęciem rozprawy doktorskiej są zobowiązani do złożenia egzaminów doktorskich, w tym egzaminu z nowożytnego języka obcego. Egzamin ten stanowi potwierdzenie kompetencji językowej kandydata, w szczególności w zakresie dyscypliny naukowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli nie została powołana komisja do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego, to rada dyscypliny powołuje tę komisję na zasadach dotychczasowych. W jej skład wchodzą co najmniej trzy osoby, z których co najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej, a pozostałe posiadają co najmniej stopień doktora. 

Termin egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego ustala przewodniczący rady dyscypliny, jeżeli nie został on wyznaczony przed dniem 1 października 2019 r. 

W przypadku niezdania egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego rada dyscypliny przeprowadzająca przewód doktorski, na wniosek kandydata, może wyrazić zgodę na powtórne zdawanie tego egzaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu po raz pierwszy i nie więcej niż raz. 

Kandydat, który do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego dołączył kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego (wykaz certyfikatów stanowi załącznik nr 1 do wspomnianego poniżej rozporządzenia) jest zwolniony z egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego. 

Szczegółowy tryb i warunki złożenie egzaminu doktorskiego z języka obcego nowożytnego został określony w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. 

W Uniwersytecie Jagiellońskim kwestie te znajdują odpowiednie uregulowanie w komunikacie nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 października 2019 roku w sprawie: zasad dotyczących przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań w sprawie nadania tytułu profesora wszczętych i niezakończonych przed 1 października 2019 roku.