Egzamin z nowożytnego języka obcego

Informacje ogólne

  • Każdy kurs językowy kończy się egzaminem końcowym.
  • Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.
  • Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 60% punktów zarówno za część pisemną jak i ustną.
  • Do części ustnej egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy zdali część pisemną.
  • Ocena końcowa wyliczana jest przez dodanie wyników punktowych uzyskanych z części pisemnej i ustnej.
  • Testowanie sprawności rozumienia tekstu słuchanego może zostać przeprowadzone na (ostatnich) zajęciach w ostatnim semestrze nauki.
  • Szczegółowe informacje na temat poszczególnych części egzaminu pisemnego oraz ustnego, a także rodzaju zadań, podane są w opisie egzaminów na poszczególnych poziomach.