Ramowe programy nauczania

Programy nauczania w JCJ zawierają opis efektów uczenia się w zakresie umiejętności czytania, pisania, mówienia oraz słuchania. Dostosowujemy je także do założeń i specyfiki poszczególnych kursów (np. kursy tematyczne) i potrzeb słuchaczy oraz Wydziałów UJ. JCJ współpracuje z poszczególnymi Wydziałami UJ przy ustalaniu treści programowych zajęć z języków obcych. Zarówno lektoraty akademickie, jak i kursy ogólnodostępne projektowane są w odniesieniu do skali referencyjnych poziomów zaawansowania Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (ESOKJ), co oznacza, że oferujemy kursy na poziomach: podstawowym – A, samodzielności – B, oraz biegłości – C, a efekty kształcenia opisane są wg formuły: „po zakończeniu kursu uczący się potrafią" / can do statements). Programy nauczania zawierają następujące elementy: zagadnienia gramatyczno-syntaktyczne, funkcjonalne, tematyczne oraz, tam gdzie jest to wymagane, specjalistyczno-akademickie. Przy określaniu zamierzonych efektów uczenia się brane są pod uwagę kategorie Polskiej Ramy Kwalifikacji: umiejętności, wiedza i kompetencje społeczne.