Współpraca z Jagiellońskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku

  

Jagiellońskie Centrum Językowe współpracuje z Jagiellońskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku w  zakresie nauczania języków obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego i hiszpańskiego na różnych  poziomach ogólnej kompetencji językowej: A1, A2, B1, B2, wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Nasi lektorzy prowadzą zajęcia tak, aby uwzględnić potrzeby i możliwości słuchaczy, a materiały dydaktyczne podlegają adaptacji. Kursy mają profil ogólny i koncentrują się na rozwijaniu wszystkich sprawności językowych. Naszym celem jest aby Państwo nie tylko uczyli się porozumiewać w językach obcych, ale także aby czas lektoratu był owocnym czasem współpracy spędzonym w przyjaznej atmosferze. 
 
 
 

1. Język angielski 

Ramowy program nauczania, poziom A1

Kurs podstawowy przeznaczony jest dla słuchaczy, którzy rozpoczynają naukę od podstaw oraz dla tych osób, które pomimo wcześniejszego kontaktu z angielskim pragną w sposób usystematyzowany powtórzyć podstawy. Uczący się zdobywają elementarną wiedzę na temat specyfiki języka angielskiego, opanowują podstawowe sprawności językowe, rozwijają strategie uczenia się oraz kompetencje społeczne, a także poszerzają wiedzę ogólną na temat kultury krajów anglojęzycznych. 
Kurs dostosowany jest do potrzeb i możliwości uczących się pod względem treści i tempa pracy. Realizacja założeń przewidziana jest na dwa lata nauki, tj. maksymalnie na 100 godzin zajęć czytaj więcej....
 
 
Ramowy program nauczania, poziom A2
 
Kurs na poziomie A2 przeznaczony jest dla słuchaczy, którzy opanowali język angielski w zakresie wyznaczonym przez program nauczania na poziomie niższym dla seniorów. Uczący się utrwalają (pogłębiają) znajomość poznanych wcześniej struktur gramatycznych, poznają nowe, poszerzają w istotny sposób słownictwo, rozwijają wszystkie sprawności językowe oraz strategie uczenia się i kompetencje społeczne, a także poszerzają wiedzę ogólną czytaj więcej....
 
 
Ramowy program nauczania, poziom B1
 

Proponowany program nauczania opiera się na założeniu, że osoby rozpoczynające naukę na poziomie B1 opanowały język obcy w zakresie wyznaczonym przez programy nauczania na poziomach niższych. Uczący się pogłębiają swoją znajomość języka, rozwijając sprawności językowe oraz strategie uczenia się i kompetencje społeczne, a także poszerzają wiedzę ogólną. Kurs dostosowany jest do potrzeb i możliwości uczących się pod względem treści i tempa pracy. Osoby uczące się mają wpływ na kształtowanie programu sugerując realizacje tematów mogących odbiegać od założeń kursu. Realizacja programu przewidziana jest na dwa lata nauki, tj. maksymalnie 100 godzin czytaj więcej....

 

2. Język francuski

Ramowy program nauczania, poziom A1

Kurs podstawowy przeznaczony jest dla słuchaczy, którzy rozpoczynają naukę od podstaw oraz dla tych osób, które pomimo wcześniejszego kontaktu z francuskim pragną w sposób usystematyzowany powtórzyć podstawy. Uczący się opanowują podstawowe sprawności językowe, rozwijają strategie uczenia się, a także poszerzają wiedzę ogólną na temat kultury krajów francuskojęzycznych czytaj więcej....

 
 
3. Język niemiecki
 
Ramowy program nauczania, poziom A1
 
Proponowany program nauczania opiera się na założeniu, że studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego Trzeciego Wieku rozpoczynający naukę na poziomie A1 nigdy się tego języka nie uczyli lub uczyli się bardzo dawno. 
Lektor jest więc organizatorem procesu nauczania i uczenia się, doradcą oraz przewodnikiem. Końcowe efekty kształcenia zależne są także od Państwa – uczestników kursu, Państwa wkładu pracy, gotowości do uczenia się i kreatywności czytaj więcej....
 
 
4. Język włoski
 
Ramowy program nauczania, poziom A1
 
Kurs podstawowy na poziomie A1 przeznaczony jest dla słuchaczy Uniwersytetu Jagiellońskiego Trzeciego Wieku, którzy rozpoczynają naukę od podstaw lub mieli już kontakt z językiem włoskim i pragną w sposób usystematyzowany ugruntować posiadaną wiedzę. Uczący się zdobywają elementarną wiedzę na temat specyfiki języka włoskiego, opanowują podstawowe sprawności językowe użyteczne w komunikacji językowej w prostych sytuacjach życia codziennego, rozwijają strategie uczenia się, a także poszerzają wiedzę ogólną na temat kultury Włoch. czytaj więcej....

Specjalna oferta dla Słuchaczy i Absolwentów Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Słuchacze i Absolwenci Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy chcieliby rozpocząć lub kontynuować swoją przygodę z wybranym językiem obcym, mogą skorzystać z wyjątkowej oferty JCJ. Polega ona na możliwości uczestnictwa w kursie języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego lub włoskiego na poziomach A1, A2 i B1, a także języka łacińskiego od podstaw. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo tutaj: