Procedura składania wniosków i skarg

 
Procedura dotycząca składania wniosków i skarg przez Pracowników UJ
Zgodnie z Regulamin Pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego (Zarządzenie nr 86 Rektora UJ z 26 lipca 2013 roku)
  • W sprawie skarg i wniosków pracowniczych dotyczących Uczelni przyjmuje Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • Niezależnie od postanowień ust. 1 skargi i wnioski pracowników w formie pisemnej przyjmowane są codziennie w Sekretariacie Uczelni w budynku Collegium Novum, ul. Gołębia 24, pok. nr 10,  31-007 Kraków
  • Rozpatrywanie skarg i wniosków następuje w trybie przewidzianym w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14.06.1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego).
 
 
Procedura dotycząca składania wniosków i skarg przez Pracowników JCJ, Doktorantów i Studentów wszystkich poziomów studiów UJ oraz przez Uczestników kursów ogólnodostępnych w JCJ
  • Skargę składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia - w przypadku skargi związanej z funkcjonowaniem JCJ dokument w formie pisemnej można  złożyć do Dyrektora JCJ.
  • Jeżeli wniosek/skarga złożona do Dyrektora JCJ dotyczy funkcjonowania Uczelni a nie JCJ, Dyrektor przekazuje taki dokument do Rektora UJ.
  • Wnioski/skargi dotyczące działalności Dyrektora rozpatruje Rektor UJ.
  • Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania JCJ rozpatruje Dyrektor JCJ.
  • O sposobie rozpatrywania wniosków i skarg zawiadamia się wnioskodawcę/skarżącego bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, zgodnie z art. 237 Kodeksu postępowania administracyjnego.
  • Skargę składa się w Sekretariacie JCJ w godzinach jego pracy.