Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Semestr letni 2020/2021

Zarządzenie nr 4 Rektora UJ w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim 2020 -2021

Zgodnie z Zarządzeniem nr 4 Rektora UJ z 13 stycznia 2021 roku w sprawie: organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021, kształcenie w Jagiellońskim Centrum Językowym prowadzone jest według następujących zasad:

Forma zajęć w semestrze letnim 2020/2021

1. W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 lektoraty prowadzone są w formie kształcenia zdalnego przy użyciu technologii informatycznych.

2. Zajęcia prowadzone są synchronicznie (MS Teams, BigBlueButton) oraz asynchronicznie na platformie rekomendowanej przez władze UJ (Pegaz, MS Teams, Office 365) równolegle.

3. Zakres materiału i dokładne wymogi uzyskania zaliczenia oraz informacje o materiale obowiązującym do zaliczenia poszczególnych kursów podaje prowadzący; można je znaleźć także na stronie JCJ w zakładce Studenci/programy nauczania.

4. Nauka języków w semestrze letnim kończy się zaliczeniem na ocenę.

Warunki uzyskania zaliczenia

1. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest: 

a. obowiązkowa obecność na zajęciach prowadzonych synchronicznie oraz wykonanie zadań na platformie w przewidzianym czasie oraz na minimum 60% punktów (w przypadku języków nowożytnych student może opuścić dwa zajęcia 90 minutowe, jeżeli kurs trwa 30 godzin w semestrze, a cztery zajęcia 90 minutowe, jeżeli kurs trwa 60 godzin w semestrze. W przypadku języka łacińskiego i starogreckiego student może opuścić dwa zajęcia 90 minutowe lub trzy zajęcia 45 minutowe w semestrze).

b. zdobycie minimum 60% punktów możliwych do uzyskania ze sprawdzianów przeprowadzonych w ciągu semestru w aplikacji MS Teams lub na platformie

2. W przypadku języków nowożytnych formy zaliczenia mogą się różnić, ale obejmują rozwiązywanie w ciągu semestru kilku ze wskazanych zadań sprawdzających: 

a. rozumienie tekstu pisanego,
b. rozumienie ze słuchu, użycie języka (zadania leksykalno-gramatyczne), 
c. umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnych i ustnych,
d. umiejętność opisania informacji przedstawionej w formie graficznej (obowiązkowa do
przetestowania raz w ciągu lektoratu), 
e. umiejętność wygłaszania prezentacji. 
Dodatkowo lektor może zlecić wykonanie innych zadań (np. mini-projekty), za wykonanie których studenci będą mogli otrzymać określoną liczbę punktów. 

3. W przypadku języka łacińskiego zadania sprawdzające znajomość materiału wymaganego do uzyskania zaliczenia różnią się w zależności od kierunku i semestru nauki i obejmują:

a. umiejętność tłumaczenia tekstu łacińskiego, 
b. znajomość zrealizowanego materiału gramatycznego,
c. znajomość zagadnień kulturowych wykładanych na zajęciach,
d. analiza metryczna wiersza łacińskiego,
e tłumaczenie sentencji, paremii z języka polskiego na łaciński,
f. rozpoznawanie datowania w kalendarzu rzymskim. 

4. W przypadku języka starogreckiego, aby uzyskać zaliczenie student powinien wykazać się następującymi umiejętnościami:

a umiejętność tłumaczenia tekstu greckiego,
b. orientowanie się w materiale gramatycznym,
c. komparatystyczne rozpoznawanie greckich i łacińskich form gramatycznych,
d. znajomość przedstawionych w trakcie kursu zagadnień historyczno-kulturowych.

5. Lektor może przyznać do 10 punktów dodatkowych za aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Możliwość taka istnieje jedynie, jeśli student uzyskał wymagane 60% punktów potrzebnych do zaliczenia semestru.

6. Oceny na zakończenie semestru wystawiane są według następującej skali:
0-59% - niedostateczny
60-67% - dostateczny
68-75% - dostateczny plus
76-83% - dobry
84-91% - dobry plus
92-100% - bardzo dobry

7. Ocena NZAL oznaczać będzie, że student nie podjął pracy zdalnej lub podjął ją w niewystarczającym stopniu (przekroczył dozwoloną liczbę nieobecności oraz/lub nie uzyskał wymaganych punktów z testów oraz innych punktowanych zadań).

Zgodnie z § 2 ww. Zarządzenia nr 4 Rektora UJ, w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej w trakcie semestru organizacja kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 może ulec zmianie.