JCJ UJ Efekty uczenia się

Poziom A1/A1+

Po ukończeniu kursu językowego osoba ucząca się:

Umiejętności

 • Komunikuje się w bardzo prosty i krótki sposób w obrębie pojedynczych i konkretnych sytuacji komunikacyjnych dotyczących własnych potrzeb pod warunkiem, że rozmówca mówi powoli i jest skłonny do pomocy
 • Rozumie bardzo krótkie proste teksty, czasem pojedyncze wyrażenia wychwytując znane mu nazwy i słowa, czasem po ponownym przeczytaniu niektórych fragmentów.
 • Rozumie ogólną treść prostych materiałów informacyjnych i krótkich opisów, zwłaszcza jeśli towarzyszą im wizualne materiały pomocnicze
 • Potrafi napisać bardzo krótki i prosty tekst, wypełnić formularz np. z danymi osobowymi (np. w hotelu)

Wiedza i kompetencje społeczne

 • Dostrzega podobieństwa i różnice między własną kulturą a kulturą innych krajów
 • Akceptuje wielość i różnorodność postaw i opinii w kontaktach międzyludzkich
 • Współpracuje w grupie
 • Identyfikuje własny styl uczenia się

 

Poziom A2

Po ukończeniu kursu językowego osoba ucząca się:

Umiejętności

 • Komunikuje się w prosty sposób w typowych, rutynowych komunikacyjnych sytuacjach społecznych w obszarze życia codziennego 
 • Identyfikuje przewidywalne informacje zawarte w krótkich prostych tekstach dotyczących życia codziennego
 • Rozumie sens zawarty w prostych materiałach informacyjnych i ogłoszeniach
 • Potrafi napisać krótkie i proste teksty wynikające z doraźnych potrzeb ( np. mail w którym wyraża podziękowania)

Wiedza i kompetencje społeczne

 • Dostrzega podobieństwa i różnice między własną kulturą a kulturą innych krajów
 • Akceptuje wielość i różnorodność postaw i opinii w kontaktach międzyludzkich
 • Współpracuje w grupie i wyznacza sobie i innym zadania
 • Wykorzystuje wiedzę o kulturze danego obszaru językowego zdobytą na zajęciach
 • Identyfikuje własny styl uczenia się i wybiera najbardziej odpowiedni dla siebie sposób samokształcenia

 

Poziom B1

Po ukończeniu kursu językowego osoba ucząca się:

Umiejętności

 • Komunikuje się w większości typowych sytuacji z użyciem podstawowego słownictwa na tematy z zakresu życia codziennego, zawodowego i osobistego (np. w typowych sytuacjach, w których można się znaleźć w trakcie podróży)
 • Rozumie w sposób dla siebie zadawalający konkretne, proste teksty składające się ze słów najczęściej dotyczących życia codziennego oraz zawodowego / własnej specjalności
 • Przegląda dłuższe teksty w celu znalezienia potrzebnych informacji a także zbiera informacje z różnych części tekstu lub z różnych tekstów aby wykonać konkretne zadanie
 • Rozpoznaje główne przesłanie zawarte w sformułowanych wprost tekstach argumentacyjnych oraz rozpoznaje, choć nieszczegółowo, sposób argumentacji przy przedstawianiu jakiegoś znanego tematu, domyślając się na podstawie kontekstu znaczenia nieznanych słów
 •  Włącza się do dyskusji na znany sobie temat, pomaga w podtrzymaniu rozmowy lub dyskusji,
 • Notuje, np. w trakcie wykładu wystarczająco precyzyjnie jego kluczowe tezy aby po jakimś czasie sporządzić przydatny tekst, pod warunkiem, że wykład jest na temat znany, ujęty w standardowej odmianie języka i ma dobrze zorganizowana strukturę
 • Wypowiada się na podstawie sporządzonych notatek i krytycznej analizie prostych tabel czy wykresów z zakresu własnej specjalności i zainteresowań, poleceń i odpowiedzi testowych, przetwarzając je /parafrazuje w sposób uproszczony zachowując oryginalne słownictwo, podsumowuje i wyciąga wnioski
 • Zgodnie z konwencją pisze proste teksty prywatne (np. na tematy znane  lub związane
  z zainteresowaniami, studiami, pracą zawodową by krótko opisać wrażenia lub przeżycia
  (np. w prywatnym mailu), oraz o charakterze urzędowym (np. krótki list motywacyjny)
 •  

Wiedza i kompetencje społeczne

 • Dostrzega podobieństwa i różnice między własną kulturą a kulturą innych krajów
 • Akceptuje wielość i różnorodność postaw i opinii w kontaktach międzyludzkich
 • Współpracuje w grupie i efektywnie wyznacza zadania sobie i innym 
 • Wykorzystuje wiedzę o kulturze danego obszaru językowego zdobytą na zajęciach
 • Identyfikuje własny styl uczenia się i wybiera najbardziej odpowiedni dla siebie sposób samokształcenia

 

Poziom B2

Po ukończeniu kursu językowego osoba ucząca się:

Umiejętności

 • Nawiązuje rozmowę na tematy codzienne (także z rodzimymi użytkownikami języka) w sposób dość swobodny i zrozumiały, zwykle zachowując wymagane konwencje werbalne i niewerbalne oraz odpowiedni rejestr językowy
 • Potrafi skorygować własne błędy jeśli były przyczyną nieporozumienia.
 • Przedstawia przygotowany zgodnie z konwencją dłuższy tekst na tematy zawodowe, związany z tematyka studiów czy zainteresowaniami naukowymi prezentując własne zdanie oraz broniąc własnych poglądów oraz  zachowując odpowiedni stopień przejrzystości informacji
 • Czyta ze zrozumieniem artykuły i opracowania, w których autorzy prezentują określone stanowiska i poglądy
 • potrafi szybko określić treść i wagę wiadomości, artykułów i opracowań na tematy zawodowe decydując czy są warte dalszego, dokładniejszego przeczytania
 • dokonuje syntezy przeczytanego tekstu lub wypowiedzi usłyszanej np. w czasie wykładu prezentacji lub programu telewizyjnego z dziedziny życia codziennego, zawodowego, akademickiego
 • Rozpoznaje główne przesłanie zawarte w sformułowanych wprost tekstach argumentacyjnych oraz rozpoznaje, choć nieszczegółowo, sposób argumentacji przy przedstawianiu jakiegoś znanego tematu, domyślając się na podstawie kontekstu znaczenia nieznanych słów
 •  Włącza się do dyskusji na znany sobie temat, pomaga w podtrzymaniu rozmowy lub dyskusji,
 • Notuje, np. w trakcie wykładu wystarczająco precyzyjnie jego kluczowe tezy aby po jakimś czasie sporządzić przydatny tekst, pod warunkiem, że wykład jest na temat znany, ujęty w standardowej odmianie języka i ma dobrze zorganizowana strukturę
 • Zgodnie z konwencją pisze teksty prywatne (np. na tematy znane  lub związane z zainteresowaniami, studiami, pracą zawodową by opisać wrażenia lub przeżycia (np. w prywatnym mailu) lub urzędowe (np. list motywacyjny)
 • Zgodnie z konwencją pisze teksty o charakterze formalnym (np. raport), wyraża i uzasadnia opinie oraz argumentuje (np. esej)

Wiedza i kompetencje społeczne

 • Dostrzega podobieństwa i różnice między własną kulturą a kulturą innych krajów
 • Akceptuje wielość i różnorodność postaw i opinii w kontaktach międzyludzkich
 • Sprawnie współpracuje w grupie i efektywnie wyznacza zadania sobie i innym zadania
 • Wykorzystuje wiedzę o kulturze danego obszaru językowego zdobytą na zajęciach
 • Identyfikuje własny styl uczenia się i wybiera najbardziej odpowiedni dla siebie sposób samokształcenia

 

Poziom B2+

Po ukończeniu kursu językowego osoba ucząca się:

Umiejętności

 • Komunikuje się i włącza do rozmowy spontanicznie, bez dużego wysiłku, parafrazując wypowiedzi własne tak, aby dotrzeć do wszystkich rozmówców
 • Potrafi dość swobodnie przedstawić zagadnienia abstrakcyjne oraz interpretować informacje przedstawione w formie graficznej jeśli dotyczą znanego /ogólnego tematu
 • Przedstawia dłuższą wypowiedz (ustną i pisemną) zbudowaną zgodnie z konwencją na tematy zawodowe, związane z tematyką studiów czy zainteresowaniami naukowymi prezentując własne zdanie w sposób dość spójny i logiczny , systematycznie rozwijając argumentację podkreślając znaczące wybrane kwestie i podając istotne przykłady czy odnosząc się do wypowiedzi innych, jeśli zajdzie taka potrzeba
 • Czyta ze zrozumieniem i z dużym stopniem swobody (ze względu na dość bogate słownictwo) artykuły i opracowania, w których autorzy prezentują określone stanowiska i poglądy związane z jego specjalnością ale także spoza swojej dziedziny związane ze współczesnymi ogólnymi zagadnieniami 
 • Szybko przegląda długie i skomplikowane teksty znajdując potrzebne szczegółowe informacje.
 • Czyta ze zrozumieniem dłuższe, skomplikowane instrukcje (np. formalne procedury
  w kontekście akademickim i zawodowym) pod warunkiem ponownego przeczytania trudniejszych fragmentów
 • Syntetyzuje, streszcza i interpretuje pisemnie i ustnie informacje pochodzące z różnych, także wyspecjalizowanych, źródeł w swojej dziedzinie oraz na tematy ogólne, podkreślając istotne punkty
 • Rozumie wykłady, prezentacje z własnej dziedziny nawet jeśli treści i język są złożone
 • Monitoruje własne wypowiedzi ustne i pisemne aby skorygować niektóre błędy

 

Wiedza i kompetencje społeczne

 • Dostrzega podobieństwa i różnice między własną kulturą a kulturą innych krajów
 • Akceptuje wielość i różnorodność postaw i opinii w kontaktach międzyludzkich
 • Sprawnie współpracuje w grupie i efektywnie wyznacza zadania sobie i innym
 • Wykorzystuje wiedzę o kulturze danego obszaru językowego zdobytą na zajęciach
 • Identyfikuje własny styl uczenia się i wybiera najbardziej odpowiedni dla siebie sposób samokształcenia

 

Poziom C1

Po ukończeniu kursu, osoba ucząca się:

Umiejętności

 • Komunikuje się płynnie, precyzyjnie i spójnie na złożone tematy zawodowe, akademickie
  i z życia codziennego, używając szerokiej gamy środków językowych oraz stosując reguły organizujące wypowiedź
 • Dostosowuje rejestr językowy do potencjalnego odbiorcy
 • Uczestniczy spontanicznie w rozmowach, wykładach, debatach, dyskusjach prowadzonych także przez rodzimych użytkowników języka
 • Precyzyjnie wyraża emocje, formułuje opinie na tematy znane i nieznane sobie, porusza tematy abstrakcyjne, którewyraża odpowiednimi środkami językowymi zastępując jedno wyrażenie innym, jeśli jest taka potrzeba
 • Czyta i rozumie w pełni szeroki zakres długich i złożonych tekstów, z jakimi może się zetknąć w życiu zawodowym, akademickim lub codziennym, chociaż może potrzebować ponownego przeczytania
 • Czyta i rozumie złożone teksty i potrafi określić w nich stanowisko autora oraz opinie wyrażane wprost lub implikowane
 • Potrafi dość szybko określić treść i wagę wiadomości, artykułów  i opracowań na różne tematy aby ocenić ich przydatność do własnych potrzeb
 • Przedstawia szeroko złożone zagadnienia w formie pisemnej (np. w artykule) w klarownych, dobrze skonstruowanych tekstach odpowiednio podkreślając istotne kwestie, rozwijając argumentację oraz przekonywująco uzasadniając własne poglądy
 • Dokonuje analizy, syntezy oraz interpretuje informacje, polecenia instrukcje (np. dotyczące zadań testowych), usłyszane i przeczytane z szerokiego zakresu dłuższych tekstów na tematy ogólne oraz dotyczące własnej specjalności
 • Samodzielnie rozwiązuje problemy językowe, dopytując rozmówcę lub korzystając
  z dostępnych źródeł
 • Monitoruje własne wypowiedzi ustne i pisemne aby skorygować błędy oraz przeformułować wypowiedź, jeśli zajdzie taka potrzeba

 

Wiedza i kompetencje społeczne

 • Dostrzega podobieństwa i różnice między własną kulturą a kulturą innych krajów
 • Akceptuje wielość i różnorodność postaw i opinii w kontaktach międzyludzkich
 • Sprawnie współpracuje w grupie i efektywnie wyznacza sobie i innym zadania
 • Wykorzystuje wiedzę o kulturze danego obszaru językowego zdobytą na zajęciach do opisywania różnic między nimi
 • Wybiera najbardziej odpowiedni dla siebie sposób dalszego samokształcenia

 

Poziom C2

Po ukończeniu kursu, osoba ucząca się:

Umiejętności

 • Komunikuje się z dużą precyzją i elastycznością na wszystkie tematy w mowie i piśmie sprawnie stosując zróżnicowane środki językowe aby bez niezamierzonej dwuznaczności oddać jakąś myśl czy modyfikować wypowiedź w zależności od okoliczności
 • Dostosowuje rejestr wypowiedzi do odbiorcy stosując różne reguły organizacji wypowiedzi ułatwiając odbiorcy odnajdywanie istotnych kwestii
 • Streszcza i interpretuje treści przeczytane i usłyszane w tekstach specjalistycznych literackich lub mediach 
 • Analizuje, syntetyzuje i interpretuje złożone polecenia, wykłady specjalistyczne, prezentacje, debaty, które zawierają wyrażenia terminologiczne/idiomatyczne nieznane mu dotychczas
 • Posługuje się zróżnicowanym zasobem leksykalnym w różnych rejestrach języka (w tym zwroty idiomatyczne i wyrażenia potoczne), co umożliwia precyzyjne wyrażanie różnych odcieni znaczeniowych
 • Samodzielnie rozwiązuje nieliczne problemy językowe przeformułowując swoje wypowiedzi w sposób niezauważalny dla odbiorcy
   

Wiedza i kompetencje społeczne

 • Dostrzega podobieństwa i różnice między własną kulturą a kulturą innych krajów
 • Akceptuje wielość i różnorodność postaw i opinii w kontaktach międzyludzkich
 • Sprawnie współpracuje w grupie i efektywnie wyznacza zadania sobie i innym 
 • Wykorzystuje wiedzę o kulturze danego obszaru językowego zdobytą na zajęciach do opisywania różnic między nimi
 • Wybiera najbardziej odpowiedni dla siebie sposób dalszego samokształcenia