Egzaminy na poziomach A1 i A2

Informacje ogólne

  • W części pisemnej oceniane są następujące sprawności: słuchanie, czytanie, pisanie i użycie języka.
  • Za egzamin na poziomach A1 i A2 można uzyskać łącznie 100 punktów.
  • Przyjęta została zasada, że liczba punktów za poszczególne części egzaminu jest taka sama i wynosi 20.
  • Szczegółowe informacje na temat rozkładu punktów za poszczególne części egzaminu znajdują się w tabeli poniżej:
Lp. Część egzaminu A1 A2
1. Słuchanie 20 20
2. Czytanie 20 20
3. Pisanie 20 20
4. Użycie języka 20 20
5. Mówienie 20 20
  RAZEM 100 100

 

skala ocen

Przedział punktowy Ocena
0-59 niedostateczny
60-67 dostateczny
68-75 dostateczny plus
76-83 dobry
84-91 dobry plus
92-100 bardzo dobry

 

Egzamin ustny

  • Egzamin ustny składa się z dwóch części. Na poziomie A1, część pierwsza polega na wygłoszeniu przez studenta krótkiego monologu na jeden z tematów omówionych w trakcie zajęć. Druga to krótka rozmowa z egzaminatorem na tematy poruszone na zajęciach. Na poziomie A2, student wypowiada się w formie monologu na dwa tematy poruszone w trakcie kursu i w części drugiej rozmawia z egzaminatorem, odpowiadając na pytania dotyczące zagadnień omówionych na zajęciach.
  • Oprócz poprawności językowej, ocenie podlega umiejętność przedstawienia tematu w sposób przejrzysty, wyrażenia własnego zdania i jego uzasadnienia, udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.
  • Kryteria, według których oceniana jest część ustna egzaminu i przybliżony czas znajdują się w tabeli poniżej
POZIOM A1
  Część egzaminu ustnego Czas
w przybliżeniu
Kryteria oceny Liczba punktów Razem
1. Rozgrzewka 1-2 minuty Brak oceny    
2. Zagadnienia omówione podczas zajęć 2-4 minuty; dłuższa wypowiedź 1. Wykonanie zadania (przedstawienie tematu w sposób zrozumiały, wyrażenie własnego zdania i jego uzasadnienie, udzielenie odpowiedzi na zadane pytania)
2. Gramatyka (zakres i poprawność)
3. Słownictwo (zakres i poprawność)
4. Wymowa
1-5

1-5

1-5

1-5
20
3. Interakcja w oparciu o pytania dotyczące tematów poruszonych
w trakcie zajęć
3-4 minuty; krótkie wypowiedzi
  Razem 6-10 minut     20
POZIOM A2
  Część egzaminu ustnego Czas
w przybliżeniu
Kryteria oceny Liczba punktów Razem
1. Rozgrzewka 1-2 minuty Brak oceny    
2. Zagadnienia omówione podczas zajęć 4-6 minut;dwie dłuższe wypowiedzi 1. Wykonanie zadania (przedstawienie tematu w sposób przejrzysty, wyrażenie własnego zdania i jego uzasadnienie, udzielenie odpowiedzi na zadane pytania
2. Gramatyka (zakres i poprawność)
3. Słownictwo (zakres i poprawność)
4. Wymowa
1-5

1-5

1-5

1-5
20
3. Interakcja w oparciu o pytania dotyczące tematów poruszonych w trakcie zajęć 3-4 minuty; krótkie wypowiedzi
  Razem 8-12 minut     20

 

Szczegółowy opis egzaminów