Organizacja lektoratów

Studenci studiów stacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich mają prawo do nauki języka obcego zgodnie z zasadami określonymi przez Uchwałę nr 2/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. § 13 ust. 3.

(1) Liczba godzin kursu

Zgodnie z Uchwałą Senatu UJ nr 2/I/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r., minimalna liczba godzin lektoratów językowych jest określona w sposób następujący:

●      studia I stopnia - 120 godzin z podziałem na dwa lub cztery semestry;

●      studia II stopnia - 60 lub 120 godzin realizowanych w ciągu jednego lub dwóch semestrów;

●      jednolite studia magisterskie - 180 lub 240 godzin realizowanych w ciągu trzech lub czterech semestrów;

●      studia III stopnia - 60 godzin z podziałem na dwa semestry.

http://www.dn.uj.edu.pl/documents/1333504/4915315/25.01.2012_uchwala_senatu_nr_2-I-2012_-wytyczne_programy_ksztalcenia_KRK.pdf

Lektoraty organizowane są zgodnie z harmonogramem wyznaczonym przez obowiązujący kalendarz akademicki.

(2) Rejestracja w USOS

Studenci uprawnieni do nauki języków obcych rejestrują się poprzez elektroniczny system rejestracji USOS. Przy wyborze kursu studenci powinni się kierować wymaganiami określonymi przez Wydział/Instytut Macierzysty w odniesieniu do liczby godzin i poziomu. W I turze logowania studenci powinni wybierać kursy dedykowane dla poszczególnych Wydziałów. Jest to istotne ze względu na specjalistyczne moduły zawarte w poszczególnych kursach. W II turze logowania studenci mogą się logować do wszystkich grup w miarę wolnych miejsc. Maksymalna liczba studentów w grupie językowej to 16 osób (w uzasadnionych przypadkach liczba ta może ulec zmianie).

http://www.jcj.uj.edu.pl/studenci/usos-informacje

(3) Rezygnacja z lektoratu i prawo do zmiany grupy

W trakcie aktywnej rejestracji student ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w danym kursie lub do zmiany grupy poprzez wylogowanie się lub przelogowanie w systemie USOS do innej grupy.

 

Po zakończonej rejestracji student może zmienić grupę lub dopisać się do grupy poprzez złożenie w sekretariacie JCJ wniosków dostępnych na stronie: http://www.jcj.uj.edu.pl/wnioski-i-zaswiadczenia

 

(4) Obowiązek podpięcia przedmiotu

Zgodnie z Zarządzeniem nr  59 Rektora UJ z 6 czerwca 2014 r. wszystkie przedmioty muszą zostać podpięte najpóźniej do 19 października w semestrze zimowym i do 2 marca w semestrze letnim.

(5) Warunki zaliczenia lektoratu

Student, który zapisał się na kurs językowy, podlega obowiązującym w JCJ UJ zasadom uzyskania zaliczenia oraz wymaganiom dotyczącym egzaminu końcowego.

(6) Wymagane minimalne poziomy egzaminu kończącego kurs

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2 listopada 2011 r. wprowadza obowiązek ukończenia nauki języka obcego wg skali ESOKJ/CEFR na poziomie:

  • B2 na studiach I stopnia;
  • B2+ na studiach II stopnia i jednolitych studiach magisterskich;

Uchwała nr 58/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 r. wprowadza obowiązek uzyskania efektów kształcenia w zakresie umiejętności językowych wg skali ESOKJ/CEFR na poziomie:

  • C1 dla studentów studiów III stopnia

(7) Punkty ECTS

Zgodnie z Uchwałą Senatu nr 86/V/2014, która określa minimalną liczbę godzin zajęć w zakresie nauki języków obcych na studiach stacjonarnych, minimalna liczba punktów ECTS za zaliczenie modułu kształcenia wynosi:

  • 4 pkt ECTS na studiach I stopnia;
  • 2 pkt ECTS na studiach II stopnia;
  • 6 pkt ECTS na jednolitych studiach magisterskich.

Jednostka Macierzysta może zwiększyć liczbę punktów ECTS. Punkty ECTS przyznawane są za zaliczenie modułu kształcenia potwierdzone egzaminem lub certyfikatem.

(8) Zaliczenie lektoratu na podstawie certyfikatu

Zgodnie z Zarządzeniem nr 112 Rektora UJ z 16 października 2020 roku, student może zaliczyć lektorat na podstawie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego.

http://www.jcj.uj.edu.pl/studenci/zwolnienie-z-lektoratu

Wymienione w załącznikach do Zarządzenia Rektora certyfikaty zwalniają z zajęć lektoratowych i z egzaminu końcowego. Student zachowuje jednak prawo do:

  • ukończenia kursu w JCJ zakończonego egzaminem oraz wyboru wyższej oceny
  • wykorzystania tzw. wolnych żetonów do nauki dowolnego języka na kursach tradycyjnych lub tematycznych oferowanych przez JCJ.

 

Aby zaliczyć lektorat na podstawie certyfikatu student powinien udać się na dyżur kierownika lub z-cy kieronika właściwego zespołu językowego w Jagiellońskim Centrum Językowym.

(9) Przepisywanie oceny z lektoratu uzyskanej na innym kierunku studiów UJ lub na innej uczelni

Student, który zaliczył lektorat zakończony egzaminem w JCJ UJ nie musi powtarzać lektoratu na drugim kierunku studiów odbywanych w UJ. Zgodnie z §11 ust. 2 Regulaminu Studiów UJ, Instytut Macierzysty podejmuje decyzję o uznaniu oceny z egzaminu uzyskanej na innym kierunku.

 

W przypadku ukończenia lektoratu na innej uczelni, decyzję o jego zaliczeniu podejmuje kierownik jednostki podstawowej (Dziekan), który może zwrócić się do JCJ z prośbą o opinię.

(10) Wolne żetony

Student, który zaliczył lektorat na podstawie certyfikatu lub w inny sposób, może wykorzystać wolne żetony na kontynuację nauki tego samego języka na wyższym poziomie lub na naukę innego języka na dowolnym poziomie, zgodnie z ofertą JCJ.

 

Warunki zaliczania lektoratu realizowanego w ramach wolnych żetonów są identyczne z tymi, które obowiązują przy zaliczaniu lektoratu obowiązkowego.

 

Lektorat realizowany w ramach wolnych żetonów może, ale nie musi, być rozliczany w ramach odbywanych studiów. Przedmiot nieobjęty planem studiów nie jest uwzględniony w karcie przebiegu studiów, a ocena z egzaminu końcowego nie jest wliczana do średniej. W takim przypadku lektorat powinien zostać podpięty pod program studiów za pomocą opcji „rezygnacja z zaliczenia".

 

Wybór tej opcji nie zwalnia studenta z konieczności zaliczania kolejnych semestrów nauki. Kontynuacja lektoratu na drugim roku nauki danego języka jest możliwa po uzyskaniu zaliczeń za rok pierwszy. Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest uzyskanie zaliczenia za wszystkie semestry nauki danego języka.

 

Studenci, którzy nie dysponują wystarczającą liczbą wolnych żetonów na zrealizowanie całości kursu językowego mogą dokupić brakujące żetony. Zasady dotyczące zaliczania lektoratu obowiązują również studentów płacących za lektorat.

 

(11) Indywidualny Plan Studiów

Student ubiegający się o przyznanie Indywidualnego Programu Studiów przedstawia kierownikowi podstawowej jednostki organizacyjnej do zaakceptowania tryb zaliczeń oraz egzaminów przewidzianych na dany semestr, a także warunki zaliczeń uzgodnione i zaopiniowane przez nauczycieli akademickich odpowiadających za realizację lektoratów. Oznacza to, że warunki zaliczenia lektoratu powinny być uzgadniane przez studenta z prowadzącymi zajęcia w momencie ubiegania się o Indywidualny Program Studiów.

 

Regulamin Studiów, § 25, ust. 5-7  http://www.dn.uj.edu.pl/documents/1333504/79fbc98e-31ee-4d2a-a59a-fc503a8f723a

 

(12) Certyfikat Językowy

Po zdaniu egzaminu końcowego z języka obcego student studiów stacjonarnych może wystąpić o wydanie Certyfikatu Językowego, który poświadcza znajomość języka obcego według poziomów biegłości określonych w „Europejskim systemie opisu kształcenia językowego". Certyfikat wydawany jest tylko tym studentom, którzy zakończyli kurs języka obcego egzaminem zdanym w JCJ.  http://www.jcj.uj.edu.pl/studenci/certyfikat-jezykowy

(13) Egzamin odpłatny

Student, który z różnych przyczyn nie zaliczył lektoratu w regulaminowym trybie może przystąpić do odpłatnego egzaminu językowego, o ile wyrazi na to zgodę Wydział/Instytut Macierzysty. Wysokość opłaty na dany rok akademicki reguluje zarządzenie Rektora UJ.

http://www.jcj.uj.edu.pl/odplatny-egzamin-jezykowy