Przejdź do głównej treści

Każdy semestr nauki w ramach lektoratu języka obcego kończy się zaliczeniem na ocenę.

Student uczęszczający na lektorat zalicza kolejno następujące po sobie semestry.

Zakres materiału oraz wymogi zaliczenia są podane przez lektora prowadzącego do trzech tygodni od rozpoczęcia zajęć. Studenci są zobowiązani do zapoznania się z następującymi dokumentami na stronie:

 • ramowy program nauczania dla swojego kursu
 • opis egzaminu

Egzaminy są zgodne ze skalą referencyjną Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest spełnienie następujących wymogów:

a) Zdobycie minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów, prac pisemnych i wypowiedzi ustnych.

b) Obowiązkowa obecność na zajęciach; w semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić:

 • dwa spotkania, jeśli zajęcia odbywają się raz w tygodniu (30 godz. w semestrze),
 • cztery spotkania, jeśli zajęcia odbywają się w dwa razy w tygodniu (30 lub 60 godz. w semestrze).

c) Wygłoszenie prezentacji podczas zajęć w semestrze, w którym prezentacja stanowi jeden z warunków uzyskania zaliczenia.

Formy zaliczenia mogą się różnić w poszczególnych semestrach i obejmują rozwiązywanie kilku z podanych niżej zadań sprawdzających:

 • rozumienie tekstu pisanego,
 • rozumienie ze słuchu,
 • użycie języka (zadania leksykalno-gramatyczne),
 • umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnych i ustnych,
 • umiejętność opisania informacji przedstawionej w formie graficznej, obowiązkowa do przetestowania raz w ciągu kursu,
 • umiejętność wygłaszania prezentacji (maksymalnie 25% wszystkich punktów możliwych do zdobycia w semestrze),
 • umiejętność tłumaczenia,
 • umiejętność rozumienia języka w oparciu o kontekst historyczny (w przypadku języków klasycznych).

Lektor może przyznać do 10 punktów za aktywne uczestnictwo w zajęciach. Możliwość taka istnieje jedynie wówczas, gdy student uzyskał wcześniej wymagane 60% punktów potrzebnych do zaliczenia semestru.

Oceny na zakończenie każdego semestru wystawiane są według następującej skali:

 • 0-59% - niedostateczny
 • 60-67% - dostateczny
 • 68-75% - dostateczny plus
 • 76-83% - dobry
 • 84-91% - dobry plus
 • 92-100% - bardzo dobry

Student może starać się o zdobycie zaliczenia lektoratuw następujących trzech terminach:

 • w trakcie semestru,
 • w sesji po danym semestrze,
 • w sesji poprawkowej po danym semestrze lub w przypadku semestru zimowego, w czerwcu albo we wrześniu.

Oceny z zaliczenia i egzaminu końcowego są wpisywane do systemu USOS natychmiast po uzyskaniu ich przez studenta. Jeżeli student nie podejdzie do zaliczenia, do systemu zostaje wpisane NZAL.

Zgodnie z Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 sierpnia 2017 roku w sprawie harmonogramu czynności związanych z rozliczaniem i organizacją zajęć dydaktycznych w systemie USOS na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich protokoły zaliczenia przedmiotów mogą być zatwierdzone w systemie USOS w terminie 10 dni od zakończenia sesji poprawkowej. Po upływie tego terminu nie będzie możliwe wpisywanie do USOS ocen i zaliczeń uzyskanych przez studentów.

Studenci, którzy w trakcie lektoratu odbywają studia na uczelni za granicą w ramach wymiany w programie Erasmus+ mogą rozliczyć lektorat w dwojaki sposób:
 1. przed wyjazdem logują się do grupy i ustalają z lektorem sposób zaliczenia semestru po powrocie z wymiany.
 2. nie logują się do grupy, a po powrocie uzyskują zaliczenie semestru na podstawie decyzji Dziekana Wydziału lub Dyrektora Instytutu. 

Uznanie semestru przez Wydział/Instytut powoduje konieczność ponownego zapisania się na lektorat. Można to zrobić albo w trakcie czynnej rejestracji na początku kolejnego roku akademickiego albo przez złożenie w sekretariacie JCJ UJ wniosku „Dopisanie do grupy lektoratowej” na semestr letni po uzyskaniu zgody lektora prowadzącego zajęcia.

Studentowi, któremu studia za granicą przypadają na ostatni semestr nauki, a który nie jest zalogowany do grupy i uzyskuje zaliczenie na podstawie decyzji Dziekana/Dyrektora, przysługuje możliwość zdawania egzaminu u lektora prowadzącego zajęcia na jego kierunku studiów. W tym celu student zwraca się z prośbą o dopisanie do listy egzaminacyjnej w systemie USOS do lektora organizującego w najbliższej sesji egzamin na tym kierunku na odpowiednim poziomie zaawansowania.

W przypadku, kiedy nie została zachowana zasada sekwencyjności i student nie posiada wszystkich wymaganych programem studiów zaliczeń, traci prawo do zdawania egzaminu razem z grupą.

O zaliczeniu lektoratu na podstawie egzaminu zdanego w innej uczelni za granicą decyduje Jednostka Macierzysta, zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu Studiów UJ.