System jakości kształcenia w JCJ

Jagiellońskie Centrum Językowe przywiązuje dużą wagę do jakości swojej oferty dydaktycznej. Nasze działania wpisują się w starania całego Uniwersytetu Jagiellońskiego na rzecz doskonalenia jakości kształcenia. Podjęte w ostatnich latach i cieszące się poparciem władz Uniwersytetu inicjatywy pozwoliły na uzyskanie przez JCJ akredytacji międzynarodowego stowarzyszenia Eaquals – Evaluation and Accreditation of Quality in Language Services działającego pod auspicjami Rady Europy i będącego konsultantem Komisji Europejskiej w sprawach edukacji językowej.

System doskonalenia jakości kształcenia w Jagiellońskim Centrum Językowym UJ jest częścią Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia (http://www.jakosc.uj.edu.pl) zgodnie z Uchwałą 33/V/2010 Senatu UJ z dnia 26 maja 2010 roku.

Jakość kształcenia definiowana jest m.in. przez efekty kształcenia zarówno na płaszczyźnie europejskiej przez Europejską Ramę Kształcenia, jak i na płaszczyźnie krajowej przez:

 • Krajowe Ramy Kwalifikacji (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2 listopada 2011r.), które określają, co uczący się powinien wiedzieć, rozumieć i być zdolny zrobić po zakończeniu pewnego okresu (procesu) kształcenia (http://www.kwalifikacje.edu.pl/).

W Jagiellońskim Centrum Językowym dokumentem, do którego odnosimy efekty kształcenia w sferze edukacji językowej jest:

 • Europejski System Opisu Kształcenia językowego (ESOKJ) / ang. Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) – dokument Rady Europy, który określa referencyjny zakres wiedzy, sprawności i umiejętności na poszczególnych poziomach biegłości językowej

http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/CEFR_EN.pdf

System wdrażania oraz zapewniania jakości kształcenia w JCJ UJ odnosi się do wszystkich etapów kształcenia, a zatem do kształcenia językowego w ramach studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów III stopnia. Rozporządzenie MNiSW z 2 listopada 2011 r. określa zakres kompetencji językowych wymagany docelowo na każdym stopniu i rodzaju studiów z wyjątkiem studiów III stopnia:

 • Poziom B2 dla studiów I stopnia
 • Poziom B2+ dla studiów II stopnia
 • Poziom B2+ dla jednolitych studiów magisterskich

Poziom C1 dla studiów III stopnia jest poziomem rekomendowanym przez władze UJ.

Zakładane efekty kształcenia są w założeniu wspólne dla tych samych poziomów docelowych, niezależnie od języka nauczanego. Osiągnięcie efektów kształcenia możliwe jest przez realizację programów nauczania. Student ma prawo do bezpłatnej nauki języka obcego w wymiarze minimum 120 godzin na studiach I stopnia oraz 60 godzin na studiach II stopnia. Obowiązującą liczbę godzin ustalają poszczególne Wydziały UJ. Na studiach doktoranckich w UJ liczba godzin kursu języka nowożytnego wynosi 60.

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia językowego w Jagiellońskim Centrum Językowym jako jednostce międzywydziałowej Uniwersytetu Jagiellońskiego

I. Uwarunkowania prawne

1. Przepisy znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 9, ustawy z 27 lipca 2005 r. Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365).

Przepisy wykonawcze:

 • Rozporządzenie MNiSW z 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112431447

 • Rozporządzenia MNiSW z 29 września 2011 r. w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112071232

Przepisy wewnątrzuniwersyteckie:

 • Zarządzenie nr 9 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 17 stycznia 2017 w sprawie powołania i ustalenia zakresy działania pełnomocnika Rektora UJ ds. jakości kształcenia 
 • Decyzja nr 30 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 24 września 2014 roku w sprawie: powołania członków Rady Centrum Jagiellońskiego Centrum Językowego, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 Regulaminu Jagiellońskiego Centrum Językowego, na kadencję 2012-2016
 • Zarządzenie nr 94 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 24 września 2014 roku w sprawie określenia struktury wewnętrznej Jagiellońskiego Centrum Językowego
 • Zarządzenie nr 87 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania i ustalenia zakresu działania Pełnomocnika Rektora UJ ds. standaryzacji i akredytacji w zakresie nauczania języków obcych w Jagiellońskim Centrum Językowym i Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum
 • Uchwała nr 109/VI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Jagiellońskiego Centrum Językowego
 • Powołanie Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia w JCJ UJ (16 maja 2014 r.)
 • Decyzja nr 5 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 marca 2014 r. w sprawie powołania przez prorektora UJ ds. dydaktycznych przedstawiciela JCJ UJ do składu Uczelnianego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia
 • Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ankietowego systemu oceny zajęć dydaktycznych
 • Zarządzenie nr 107 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 października 2012 roku w sprawie: powołania Pełnomocnika Rektora UJ ds. doskonalenia jakości kształcenia, Pełnomocnika Rektora UJ ds. ewaluacji jakości kształcenia i Pełnomocnika Rektora UJ ds. systemu informacji o ofercie dydaktycznej UJ oraz zmiany zarządzenia nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 czerwca 2010 roku w sprawie zasad i metod wdrażania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia
 • Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 czerwca 2010 r. w sprawie zasad i metod wdrażania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia
 • Uchwała nr 33/V/2010 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 maja 2010 r. w sprawie utworzenia
  i wdrażania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości kształcenia na UJ

 

 • II. Funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w JCJ UJ

Funkcjonowanie systemu opiera się na zasadzie świadomego i celowego podejmowania działań projakościowych wszystkich pracowników dydaktycznych i administracyjnych JCJ UJ w celu współtworzenia kultury wysokiej jakości edukacyjnej we wszystkich obszarach działania JCJ UJ.

Za prawidłowe funkcjonowanie systemu zapewniania jakości odpowiada Dyrekcja JCJ UJ wraz z Radą JCJ. Za współtworzenie kultury jakości odpowiedzialny jest każdy pracownik oraz student JCJ UJ. Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia rekomenduje, inicjuje i prowadzi działania projakościowe w JCJ UJ będąc częścią Uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia. Obszary działania pracowników dydaktycznych i administracyjnych JCJ UJ określają zakresy obowiązków tych osób.

Określone zadania projakościowe wykonywane są przez odpowiednie zespoły zadaniowe (np. zespół ds. hospitacji, zespół ds. opisu procedur obowiązujących w JCJ)

Działania projakościowe mają charakter cykliczny, podlegają regularnej weryfikacji (np. programy nauczania są weryfikowane raz do roku po zakończeniu roku akademickiego), a w konsekwencji mogą podlegać dalszym modyfikacjom.

III. Obszary działania wewnętrznego sytemu zapewniania jakości kształcenia w JCJ UJ

 • Zarządzanie i administracja
 • Nauczanie i uczenie się
 • Ocenianie
 • Zasoby edukacyjne
 • Pomieszczenia i bezpieczeństwo
 • Inne usługi dla osób uczących się języków w JCJ
 • System zapewniania jakości zajęć dydaktycznych
 • Rozwój zawodowy pracowników JCJ
 • Warunki zatrudniania
 • Komunikacja wewnętrzna
 • Komunikacja zewnętrzna

IV. Wskaźniki i dokumenty referencyjne wewnętrznego sytemu zapewniania jakości kształcenia
w JCJ UJ

Zarządzanie i administracja

 • Statut UJ
 • Regulamin studiów na UJ
 • Regulamin JCJ
 • Strategia rozwoju JCJ
 • Zakresy obowiązków kadry administracyjnej JCJ
 • Opis procedur zapisów na kursy (elektroniczny system USOS)
 • Inne informacje natury administracyjnej potrzebne osobom uczącym się w JCJ (np. co robić w przypadku powtarzania roku / lektoratu, etc.) dostępne na stronie JCJ oraz w systemie USOS
 • Rada JCJ i regulamin Rady
 • Spotkania Rady JCJ, dyrekcji JCJ, kierowników zespołów językowych, lektorów zespołów językowych
 • Wewnątrz-uniwersyteckie akty prawne

Nauczanie i uczenie się

 • Zdefiniowana misja JCJ
 • Zdefiniowane podejście pedagogiczne w kształceniu językowym w JCJ
 • Programy nauczania zdefiniowane wg poziomów w odniesieniu do ESOKJ
 • Efekty kształcenia określone wg ESOKJ i KRK
 • Sposób pomiaru efektów kształcenia określony w odniesieniu do ESOKJ
 • Koordynowanie pracy lektorów w zespołach językowych
 • Koordynowanie pracy lektorów na Wydziałach i współpracy z Wydziałami
 • Ewidencja zagadnień poruszanych na zajęciach
 • Rejestracja obecności na zajęciach

Ocenianie

 • Zdefiniowane efekty kształcenia
 • Opisy sposobów pomiaru efektów kształcenia, czyli zaliczenia i egzaminy
 • Testy plasujące do samooceny online
 • Procedura kwalifikacyjna na językowe kursy ogólnodostępne (część ustna i pisemna)
 • Informacja na temat uznawania egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych (Regulamin studiów )
 • Informacja na temat formatu, zakresu i przebiegu egzaminów z języka obcego w przewodzie doktorskim
 • Informacja na temat formatu, zakresu i przebiegu egzaminów z języków nowożytnych w ofercie płatnej
 • Lista egzaminów zewnętrznych zwalniających z lektoratów (Zarządzenie nr 106 Rektora UJ)
 • Certyfikaty, poświadczenia wydawane przez JCJ

Zasoby edukacyjne

 • Biblioteka, w tym biblioteka metodyczna dla nauczycieli
 • Katalog zbiorów JCJ online włączony do katalogu online Biblioteki Jagiellońskiej
 • Strona internetowa JCJ z publikacjami pracowników JCJ
 • Zakup nowych pozycji na wniosek lektorów, w miarę możliwości finansowych JCJ
 • Adaptacja materiałów dydaktycznych przez lektorów ze względu na specyfikę potrzeb studentów na Wydziałach
 • Przygotowanie materiałów dydaktycznych przez lektorów z uwzględnieniem potrzeb studentów na danym Wydziale, tzw. topic rooms
 • Dostępność pism papierowych i online
 • Adaptacja materiałów dydaktycznych do potrzeb studentów słabowidzących i niewidomych

Pomieszczenia i bezpieczeństwo

 • Główna siedziba JCJ w centrum Krakowa
 • Dokumentacja dotycząca przepisów ppoż. i bhp
 • Dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa osób pracujących i uczących się w siedzibach JCJ
 • Informacje w salach na temat udzielania pierwszej pomocy
 • Szkolenia dla pracowników JCJ w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 • Obowiązkowe kursy bhp dla pracowników
 • Wyposażenie sal dydaktycznych (sprzęt IT, dostęp do internetu, słowniki, materiały graficzne)
 • Wyposażenie pokojów nauczycielskich (komputery, Internet, kserokopiarki)

System zapewnienia jakości zajęć dydaktycznych

 • System obserwacji zajęć (obserwacji krótkich, hospitacji całych zajęć i obserwacji koleżeńskich) oraz system szkoleń wynikający z przeprowadzonych obserwacji
 • Spotkania standaryzacyjne dla zespołu ds. hospitacji (jeden raz w roku)
 • Regularne spotkania zespołów językowych z kierownikami zespołów
 • Regularne spotkania kierowników zespołów z zastępcą dyrektora JCJ ds. dydaktycznych
 • Doroczne raporty na temat oceny działalności dydaktycznej JCJ w stosunku do innych jednostek UJ
 • Doroczne spotkania szkoleniowe pracowników wszystkich zespołów językowych JCJ
 • Ankiety online oceniające pracę lektorów przez studentów
 • Ankiety oceniające pracę lektorów w wersji papierowej (kursy ogólnodostępne)
 • Ankiety oceniające pracę sekretariatu i biblioteki JCJ
 • Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne dla nauczycieli JCJ
 • Współpraca Dyrektora JCJ, z-cy Dyrektora JCJ ds. dydaktycznych oraz koordynatorów pracy lektorów na Wydziałach z władzami Wydziałów UJ 
 • Przeprowadzanie samooceny instytucjonalnej
 • Przeprowadzanie audytów zewnętrznych (np. wizyty doradcze przeprowadzane przez inspektorów Eaquals)

Inne usługi dostępne dla społeczności uniwersyteckiej i pozauniwersyteckiej

 • Dyżury kadry zarządzającej
 • Dyżury lektorów
 • System zastępstw, także e-zastępstw na lektoratach
 • Dostępność lektorów online (poczta uniwersytecka)
 • Dostępność pracowników sekretariatu, także online
 • System coachingu dla uczących się oraz lektorów
 • Teacher's Assistant – wolontariat – nauczanie przez rodzimych użytkowników języka np. przebywających na stypendium na UJ (do 10 godz.), przy monitoringu lektora JCJ
 • Przeprowadzanie egzaminów z języka nowożytnego w przewodzie doktorskim
 • Przeprowadzanie konsultacji dla doktorantów
 • Współpraca z Działem ds. Osób Niepełnosprawnych i prowadzenie lektoratów dla osób z różnymi niepełnosprawnościami
 • Współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku UJ i prowadzenie zajęć z języka obcego dla seniorów
 • Oferta kursów ogólnodostępnych z  języków nowożytnych
 • Oferta egzaminów z języków nowożytnych i języka łacińskiego

Rozwój zawodowy pracowników JCJ

 • Wykwalifikowany zespół nauczycieli akademickich
 • Możliwość samooceny nauczycieli (przez European Profiling Grid – egrid) w celu wyznaczania kierunków rozwoju zawodowego
 • Program szkoleń wewnętrznych wynikający z potrzeb danego zespołu językowego oraz obserwacji zajęć
 • Program szkoleń z trenerami zewnętrznymi
 • Wspieranie wyjazdów szkoleniowych nauczycieli akademickich
 • System coachingu dla lektorów
 • System wprowadzania nowozatrudnionych lektorów w obowiązki dydaktyczno-organizacyjne
 • Dokumentowanie przez nauczycieli osiągnięć zawodowych i prac na rzecz JCJ

Warunki zatrudniania

 • Różne formy zatrudnienia z zachowaniem proporcji między liczbą pracowników etatowych i nietatowych
 • Konkursy na stanowiska administracyjne ogłaszane w Biuletynie Informacji Publicznej UJ
 • Konkursy na stanowiska dydaktyczne: lektora, wykładowcy oraz starszego wykładowcy ogłaszane przez BIP UJ; kandydaci odbywają rozmowę z dyrektorem JCJ a ich kandydatury są zatwierdzane przez Radę JCJ
 • Regulacje uniwersyteckie dotyczące urlopów, zwolnień chorobowych, nieobecności w pracy z powodu zdarzeń losowych, nagród, itp. pracowników etatowych

Komunikacja wewnętrzna

 • Wewnętrzna struktura organizacyjna JCJ
 • Zakresy obowiązków kadry zarządzającej
 • System komunikacji wewnętrznej na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej (poczta UJ)
 • System USOS do komunikacji ze studentami
 • Dokumentacja spotkań kadry zarządzającej / lektorów zespołów językowych / Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia w JCJ UJ
 • Dostępność kadry zarządzającej dla lektorów
 • Księga procedur akademickich i administracyjnych dla lektorów
 • Zakładka na stronie internetowej przeznaczona na informacje dla lektorów

Komunikacja zewnętrzna

 • Witryna internetowa JCJ
 • JCJ na Facebooku
 • System u-mail oraz poczty uniwersyteckiej do komunikacji ze studentami
 • Materiały informacyjne i promocyjne JCJ
 • Udział pracowników JCJ UJ w corocznym Tygodniu Jakości Kształcenia UJ
 • Udział JCJ w wydziałowych Dniach Języków (np. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ)
 • Udział nauczycieli JCJ w szkoleniach zewnętrznych i konferencjach metodycznych w kraju i za granicą
 • Regularne spotkania Dyrekcji JCJ z przedstawicielami Wydziałów na spotkaniach Stałej Senackiej Komisji do spraw Nauczania w ramach Uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia
 • Współpraca JCJ z przedstawicielami Towarzystwa Doktorantów, Samorządu Studentów UJ oraz Działu ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Spotkania władz UJ z zarządem Eaquals przy okazji współorganizacji szkoleń i spotkań
 • Prezentacja JCJ na forach i konferencjach wewnątrzuczelnianych przez Dyrekcję JCJ (np. Tydzień Jakości Kształcenia, konferencja na temat kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich)
 • Publikacje artykułów nauczycieli JCJ w „Zeszytach Glottodydaktycznych" wydawanych przez JCJ
 • Współfinansowanie przez JCJ publikacji książkowych pracowników JCJ
 • Publikacja artykułów pracowników akademickich na stronie internetowej JCJ oraz w pismach uniwersyteckich, np. ,,Alma Mater"
 • Organizacja 24. międzynarodowej konferencji IATEFL-PL (18.09-20.09.2015)

 

Autor: Monika Stawicka; współpraca: Jolanta Krzyształowska; korekta: Alicja Waligóra –Zblewska; listopad 2014

Aktualizacja 12.10.2015