Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Projekty

Abstract Project stanowi rezultat pracy projektowej doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego pracujących pod kierunkiem dr Moniki Stawickiej, którego celem była refleksja nad procesem pisania abstraktów. Materiał zawiera repertuar typowych zwrotów, wywiady z profesorami, którzy nie tylko piszą abstrakty do swoich publikacji, ale także recenzują abstrakty i artykuły innych naukowców, kolekcja abstraktów oraz wiele innych wskazówek.

Read More o

Best UJ Presentation stanowi konkurs organizowany przez Jagiellońskie Centrum Językowe w ramach Tygodnia Jakości Kształcenia UJ i polega na wygłoszeniu przez osoby studiujące w Uniwersytecie Jagiellońskim 10-12 minutowej autorskiej prezentacji typu akademickiego tematycznie związango z kierunkiem studiów. Pomysłodawczynią i główną organizatorką jest mgr Dominika Stopa. Wydarzenie jest organizowane od 2015 roku, dotychczas odbyło się pięć edycji.

Read More o

English++ to pierwszy w Polsce e-podręcznik typu "open book" do nauki języka angielskiego dla informatyków. Autorem pomysłu i nauczycielem prowadzącym projekt jest dr Monika Stawicka, a współwykonawcami studenci informatyki UJ. English++ zawiera między innymi teksty mówione i pisane oraz materiały służące przygotowaniu prezentacji na tematy fachowe wraz z autentycznymi nagraniami. Projekt uzyskał prestiżową nagrodę European Language Label.

Read More o

English for Chemistry to projekt służący stworzeniu bazy filmów anglojęzycznych jako pomoc do nauczania English for Specific Purposes na Wydziale Chemii UJ i kierunkach pokrewnych. Jego cechą wyróżniającą było zaangażowanie studentów z Wydziału Chemii z grup lektoratowych w proces opracowywania materiałów multimedialnych dotyczących problematyki specjalistycznej: wyboru filmów z ogólnodostępnych zasobów Internetu i napisania ćwiczeń językowych. 

Read More o

Web Content Display Web Content Display

Opis egzaminów

Poziom A1

Egzamin składa się z dwóch zasadniczych części: 

  1. Pisemna (słuchanie, czytanie, użycie języka) - 95 minut
  2. ​Ustna (prezentacja, interakcja) - 6-10 minut

Do części ustnej egzaminu kwalifikuje wynik z części pisemnej na poziomie min. 60% punktów. Aby zdać egzamin, należy uzyskać min. 60% punktów za część ustną.

Skala ocen

0-59 niedostateczny
60-67 dostateczny
68-75 dostateczny plus
76-83 dobry
84-91 dobry plus
92-100 bardzo dobry

Części egzaminu 

Słuchanie
20 pkt, 20 min
Dwa teksty np. pytania prawda/fałsz; zadania wielokrotnego wyboru, dopasowanie, porządkowanie, uzupełnianie informacji
CZYTANIE
Dwa teksty (np. e-mail, krótki list, ogłoszenie, tekst na tablicy informacyjnej) np. prawda/fałsz, wielokrotny wybór, dopasowywanie informacji
PISANIE
Dwie obowiązkowe wypowiedzi pisemne (ok. 30-70 wyrazów każda): 1. wypełnienie kwestionariusza/formularza 2. krótki list, e-mail
UŻYCIE JĘZYKA
Minimum trzy różne zadania leksykalno- gramatyczne np. uzupełnianie luk, formułowanie pytań, zadania wielokrotnego wyboru

Poziom B2+ 

180 lub 240 godzin lektoratu
studia jednolite magisterskie

SŁUCHANIE
(10-15 pkt) Dwa teksty np. wielokrotny wybór, pytania o informacje szczegółowe, pytania prawda/fałsz, uzupełnianie zdań, dopasowywanie informacji
CZYTANIE
(35-40 pkt.) Dwa teksty: jeden ogólny i jeden naukowy lub popularnonaukowy np. wielokrotny wybór, pytania o informacje szczegółowe, wyjaśnianie wyrażeń, dobieranie synonimów w kontekście, wybieranie/podawanie definicji, uzupełnianie zdań, uzupełnianie dłuższych fragmentów tekstu/ paragrafów/ streszczenia tekstu, dopasowanie śródtytułów, wybieranie tytułu do całego tekstu, wyszukiwanie informacji w oddzielonym tekście
Użycie języka
(30 pkt.) Minimum trzy różne zadania leksykalno-gramatyczne np. transformacje, zadania wielokrotnego wyboru, uzupełnianie luk, słowotwórstwo

Web Content Display Web Content Display