Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Glosariusz

Glosariusz

Zbiór około 800 haseł często spotykanych w terminologii akademickiej i używanych głównie w środowisku Szkół Doktorskich Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z ich tłumaczeniami na język angielski

Stworzenie Glosariusza miało na celu ujednolicenie tłumaczeń słownictwa akademickiego oraz zaproponowanie łatwo dostępnej bazy anglojęzycznej terminologii akademickiej.

Wybór terminologii nastąpił na podstawie analizy dokumentów wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pierwszym etapie pracy zestawiono tłumaczenia używanego słownictwa. Następnie dokonano ich walidacji przez pracowników naukowych i dydaktycznych UJ, co doprowadziło do uzyskania listy rekomendowanych tłumaczeń. W tworzeniu listy posłużono się konwencją anglosaską. Należy zaznaczyć, że lista stanowi jedynie bazę rekomendowanych haseł i nie wyklucza poprawności użycia również innych wyrazów i zwrotów.

Glosariusz został przygotowany przez Jagiellońskie Centrum Językowe UJ, Szkoły Doktorskie UJ i Towarzystwo Doktorantów UJ.

Plik do pobrania pojawi się wkrótce.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opis egzaminów

Poziom A1

Egzamin składa się z dwóch zasadniczych części: 

  1. Pisemna (słuchanie, czytanie, użycie języka) - 95 minut
  2. ​Ustna (prezentacja, interakcja) - 6-10 minut

Do części ustnej egzaminu kwalifikuje wynik z części pisemnej na poziomie min. 60% punktów. Aby zdać egzamin, należy uzyskać min. 60% punktów za część ustną.

Skala ocen

0-59 niedostateczny
60-67 dostateczny
68-75 dostateczny plus
76-83 dobry
84-91 dobry plus
92-100 bardzo dobry

Części egzaminu 

Słuchanie
20 pkt, 20 min
Dwa teksty np. pytania prawda/fałsz; zadania wielokrotnego wyboru, dopasowanie, porządkowanie, uzupełnianie informacji
CZYTANIE
Dwa teksty (np. e-mail, krótki list, ogłoszenie, tekst na tablicy informacyjnej) np. prawda/fałsz, wielokrotny wybór, dopasowywanie informacji
PISANIE
Dwie obowiązkowe wypowiedzi pisemne (ok. 30-70 wyrazów każda): 1. wypełnienie kwestionariusza/formularza 2. krótki list, e-mail
UŻYCIE JĘZYKA
Minimum trzy różne zadania leksykalno- gramatyczne np. uzupełnianie luk, formułowanie pytań, zadania wielokrotnego wyboru

Poziom B2+ 

180 lub 240 godzin lektoratu
studia jednolite magisterskie

SŁUCHANIE
(10-15 pkt, 20 min.) Dwa teksty np. wielokrotny wybór, pytania o informacje szczegółowe, pytania prawda/fałsz, uzupełnianie zdań, dopasowywanie informacji

Widok zawartości stron Widok zawartości stron