Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Doctoral Exam

Jagiellońskie Centrum Językowe UJ przeprowadza egzaminy doktorskie z nowożytnych języków obcych w przewodzie doktorskim dla osób (z wyjątkiem Wydziału Filologicznego i Collegium Medicum UJ), które mają otwarty przewód doktorski w ramach studiów doktoranckich (studia III stopnia) w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Tryb i warunki złożenia egzaminu doktorskiego z języka obcego nowożytnego określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, Dz.U. 2018 poz. 261 z późn. zm.

Poziom egzaminów doktorskich z języka obcego określa Uchwała nr 58/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 maja 2012 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich.

W przypadku niezdania egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego, rada dyscypliny przeprowadzająca przewód doktorski, na wniosek kandydata, może wyrazić zgodę na powtórne zdawanie tego egzaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu po raz pierwszy i nie więcej niż raz.

Osobom przystępującym do egzaminu z języka nowożytnego w przewodzie doktorskim przysługują konsultacje. Ich celem jest między innymi ocena poziomu znajomości języka obcego oraz udzielenie dodatkowych informacji na temat formatu i zakresu egzaminu. Zarówno na konsultacje, jak i egzamin, należy samodzielnie umówić się z wybraną osobą egzaminującą, kontaktując się z nią mailowo:

Dokumentem koniecznym do przeprowadzenia egzaminu jest protokół egzaminacyjny, dostarczany przed egzaminem osobie egzaminującej przez sekretariat rady dyscypliny lub dziekanat.

Cel i zakres egzaminu

Celem egzaminu jest ocena umiejętności osoby zdającej egzamin w zakresie wypowiedzi ustnej w formie monologowej oraz interakcji na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), a w szczególności określenie, do jakiego stopnia osoba zdająca egzamin potrafi:

 • przedstawić zagadnienie będące istotą jego badań i rozważań w rozprawie doktorskiej przy użyciu odpowiednich środków językowych (w tym odpowiedniego słownictwa specjalistycznego i akademickiego);
 • dokonać autoprezentacji oraz prezentacji zagadnienia przedstawionego ww, punkcie w sposób spójny i zrozumiały;
 • wejść w interakcję z rozmówcą/rozmówcami udzielając relewantnych odpowiedzi na pytania, wymieniając poglądy na tematy będące przedmiotem dysertacji, a także na tematy natury bardziej ogólnej, niebędące w bezpośrednim związku z przedstawianym zagadnieniem naukowym.

Osoba posługująca się językiem obcym na poziomie C1 według ESOKJ:

 • potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania.
 • skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych i zawodowych;
 • potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, posługując się sprawnie i właściwie regułami organizacji wypowiedzi oraz łącznikami;
 • potrafi przedstawić klarowne i precyzyjne opisy, a także prezentować złożoną tematykę, porządkując i rozwijając poszczególne zagadnienia oraz kończąc swój wywód stosownym wnioskiem; 
 • potrafi dobrze sobie radzić z wtrąceniami słuchaczy, spontanicznie i prawie bez wysiłku reagując na ich pytania lub zastrzeżenia.

Części egzaminu

Część 1 (3-4 minuty)

 • Cel: zbudowanie przyjaznej atmosfery, dokonanie czynności administracyjnych, np. uzupełnienie protokołu.
 • Typ interakcji: krótkie wypowiedzi; część "organizacyjna" testu, przeprowadzana w języku obcym, ale nie podlegająca ocenie; egzaminator przedstawia się, następuje wymiana grzeczności i okolicznościowych uwag (Small talk), sprawdzenie danych na protokole; na końcu tej części kandydat jest zapytany, czy gotowy jest przystąpić do egzaminu.

Część 2 (8-12 minut)

 • Cel: prezentacja zagadnienia w formie głównie monologowej; przedstawienie obszernego dyskursu akademickiego przez opis, wyjaśnianie, porównanie, kontrastowanie, przewidywanie, wnioskowanie, itp.
 • Typ interakcji: dłuższa wypowiedź; egzaminujący prosi o przedstawienie zagadnienia, które jest istotą badań i na których Kandydat opiera swoją rozprawę (zakres badań, założenia, problem badawczy, zastosowana metodologia, rezultaty badań, wnioski); Kandydat przedstawia treści fachowe w formie monologowej wypowiedzi, ale Egzaminator może zadać pytania uzupełniające lub poprosić o wyjaśnienie jakiegoś pojęcia lub aspektu przedstawianego problemu.

Część 3 (5-8 minut)

 • Cel: rozszerzenie zagadnienia; udzielanie wyjaśnień, spekulacje dotyczące rozwoju badań, uzasadnienie opinii, wymiana informacji; zakończenie egzaminu przez podziękowanie Kandydatowi oraz Członkom Komisji; udzielenie informacji zwrotnej
 • Typ interakcji: krótkie wypowiedzi na tematy odnoszące się do części 2; rozmowa na temat kierunku dalszych badań; planów naukowych Kandydata, współpracy międzynarodowej, praktycznych zastosowań przedstawionych rozwiązań oraz możliwych implikacji, itp.; w tej części egzaminu może wywiązać się dyskusja na tematy niezwiązane bezpośrednio z przedmiotem dysertacji

Kryteria oceny

Bardzo dobry (5,0)

 • Gramatyka: Dobrze kontroluje szeroki zakres prostych i złożonych form gramatycznych.
 • Zasoby leksykalne: Używa szerokiego zakresu odpowiedniego słownictwa, aby przekazać szczegółowo treści specjalistyczne na tematy znane dobrze, a także na ogólne tematy nieznane lub znane mniej.
 • Spójność: Z łatwością i bardzo niewielkim wahaniem buduje złożone wypowiedzi, które są relewantne i spójne. Stosuje szeroki zakres łączników.
 • Interakcja: Z łatwością wchodzi w każdą interakcję nawiązując do wypowiedzi innych. Poszerza zakres interakcji i efektywnie zmierza do uzyskania rezultatów interakcji.
 • Wymowa: Wypowiedzi są zrozumiałe, a cechy fonologiczne są stosowane efektywnie do przekazania oraz podkreślenia znaczenia przekazywanych treści.

Dobry (4,0)

 • Cechy zarówno zakresu 5,0, jak i zakresu 3,0.

Dostateczny (3,0)

 • Gramatyka: Prezentuje dobrą kontrolę użycia prostych oraz niektórych złożonych form gramatycznych.
 • Zasoby leksykalne: Używa odpowiedniego słownictwa aby przekazać treści na tematy dobrze znane oraz tematy ogólne mniej znane.
 • Spójność: Buduje złożone wypowiedzi pomimo niepewności / wahania. Wypowiedzi są relewantne z bardzo małą ilością powtórzeń. Stosuje ograniczony zakres łączników.
 • Interakcja: Odpowiada, adekwatnie nawiązuje do wypowiedzi innych. Podtrzymuje i rozwija interakcję.
 • Wymowa: Wypowiedzi są zrozumiałe. Intonacja jest najczęściej poprawna. Akcenty w poszczególnych słowach oraz w zdaniach są umieszczone najczęściej poprawnie. Poszczególne dźwięki są zwykle artykułowane właściwie.

Niedostateczny (2,0)

 • Wypowiedź o cechach poniżej zakresu 3,0 

Web Content Display Web Content Display