Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Zwolnienie z lektoratu

Certyfikat językowy

  • Szczegółowe zasady zaliczania lektoratu języka obcego na podstawie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego zostały określone w §§ 10-13 Zarządzenia nr 112 Rektora UJ z 16 października 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad zaliczania lektoratu języka obcego na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich na podstawie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego oraz wykazu uznawanych certyfikatów. 
  • Z lektoratu z języka obcego może zwolnić się osoba posiadająca certyfikat wymieniony w wykazie, który stanowi Załącznik nr 1 do ww. Zarządzenia. W przypadku certyfikatów nieujętych w wykazie uznawanych certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego zgodę na ich uznanie wydaje kierownik właściwego zespołu językowego lub jego zastępca, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – Dyrektor Jagiellońskiego Centrum Językowego lub jego zastępca ds. dydaktycznych. Na studiach I stopnia musi to być certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego co najmniej na poziomie C1, a na studiach II stopnia i jednolitych magisterstkich – co najmniej poziom C2. 
  • Zwolnienie z lektoratu języka obcego na podstawie certyfikatu następuje po uzyskaniu zgody kierownika właściwego zespołu językowego lub jego zastępcy. Aby uzyskać zgodę, należy zgłosić się na dyżur kierownika lub jego zastępcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zgodę może wydać Dyrektor Jagiellońskiego Centrum Językowego lub jej zastępca ds. dydaktycznych. Na podstawie uzyskanej zgody Sekretariat JCJ wpisuje ocenę do systemu USOS. Przelicznik ocen określa Załącznik nr 2 do ww. zarządzenia
  • Zwolnienie z lektoratu języka obcego na podstawie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego oznacza zwolnienie zarówno z lektoratu, jak i egzaminu kończącego lektorat. Zwolnienie nie narusza prawa osoby zwolnionej do wyboru i realizowania lektoratu tego samego lub innego języka na zasadach ogólnych w ramach wolnych lub dokupionych żetonów.

Przepisanie oceny

  • Zgodnie z Regulaminem studiów (§ 11 pkt 3, 3a) decyzję o przepisaniu oceny z egzaminu języka obcego uzyskanej na innej uczelni lub w ramach innego kierunku studiów podejmuje osoba kierująca jednostką do spraw dydaktycznych (dziekan lub dyrektor), w której realizowane są studia.
  • Zwolnienie z lektoratu języka obcego na podstawie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego oznacza zwolnienie zarówno z lektoratu, jak i egzaminu kończącego lektorat. Zwolnienie nie narusza prawa osoby zwolnionej do wyboru i realizowania lektoratu tego samego lub innego języka na zasadach ogólnych w ramach wolnych lub dokupionych żetonów.
Download files
pdf
Zarządzenie nr 112 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 października 2020 roku organizacji i szczegółowych zasad zaliczania lektoratu języka obcego przez studentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich oraz wykazu uznawanych certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego (nie dotyczy Collegium Medicum)

Web Content Display Web Content Display