Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Zwolnienie z lektoratu

Certyfikat językowy

  • Zgodnie z Zarządzniem 138 Rektora UJ z dnia 13 grudnia 2022 roku osoby na studiach I stopnia, studiach II stopnia i jednolitych studiach magisterskich mogą uzyskać zaliczenie lektoratu języka obcego na podstawie uznawanego i ważnego certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego, po uzyskaniu zgody kierownika właściwego zespołu językowego w JCJ lub jego zastępcy. 
  • Wykaz uznawanych certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego stanowi załącznik nr 1 do ww. zarządzenia. W przypadku studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich certyfikat musi potwierdzać znajomość języka obcego co najmniej na poziomie C1. W przypadku certyfikatów nieujętych w wykazie uznawanych certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego zgodę na ich uznanie wydaje kierownik właściwego zespołu językowego w JCJ lub jego zastępca, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach zgodę na ich uznanie wydaje Dyrektor JCJ lub jego zastępca ds. dydaktycznych.
  • Aby uzyskać zgodę, należy zgłosić się na dyżur kierownika lub jego zastępcy. Na podstawie uzyskanej zgody Sekretariat JCJ wpisuje ocenę do systemu USOS. Przelicznik ocen określa Załącznik nr 2 do ww. zarządzenia
  • Zwolnienie z lektoratu języka obcego na podstawie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego oznacza zwolnienie zarówno z lektoratu, jak i egzaminu kończącego lektorat. Zwolnienie nie narusza prawa osoby zwolnionej do wyboru i realizowania lektoratu tego samego lub innego języka na zasadach ogólnych w ramach wolnych lub dokupionych żetonów.

Przepisanie oceny

  • W przypadku zaliczenia lektoratu na poziomie zgodnym z wymogami wynikającymi z programu studiów na innym kierunku lub stopniu studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim lub na innej uczelni, rozstrzygnięcie o przeniesieniu i uznaniu punktów ECTS podejmuje dziekan na zasadach określonych w Regulaminie studiów.

Zwolnienie z uczęszczania

Zgodnie z § 9 Zarządzenia nr 112 Rektora UJ z dnia 16 października 2020 roku ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem nr 138 Rektora UJ z dnia 13 grudnia 2022 rokuod roku akademickiego 2023/2024 osoby studiujące na drugim stopniu studiów oraz na studiach jednolitych magisterskich mogą przystąpić do egzaminu końcowego z języka obcego bez konieczności udziału w zajęciach w ramach lektoratu, za uprzednią zgodą wyrażoną przez dziekana. Zgodę należy uzyskać przed upływem terminu rejestracji na lektorat i przedłożyć ją w sekretariacie JCJ. Konieczna jest rejestracja do grupy lektoratowej na swoim kierunku studiów na zasadach ogólnych. Zapisanie się do grupy jest warunkiem przystąpienia do egzaminu. Osoba studiująca na studiach jednolitych magisterskich, która kontynuuje lektorat języka obcego w roku akademickim 2023/2024 może skorzystać z tego uprawnienia wyłącznie w roku akademickim 2023/2024.

Download files
pdf
Zarządzenie nr 138 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 112 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 października 2020 roku w sprawie organizacji i szczegółowych zasad zaliczania lektoratu języka obcego przez studentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich oraz wykazu uznawanych certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego (nie dotyczy Collegium Medicum)

Web Content Display Web Content Display