Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaliczenie lektoratu

Każdy semestr lektoratu kończy się zaliczeniem na ocenę. Cały kurs lektoratu kończy się egzaminem, a przystąpienie do niego jest możliwe po ukończeniu wszystkich następujących po sobie smestrów.

Zgodnie z §§ 5-6 Zarządzenia nr 112 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 października 2020 roku w sprawie organizacji i szczegółowych zasad zaliczania lektoratu języka obcego przez studentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich oraz wykazu uznawanych certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego (nie dotyczy Collegium Medicum) lektorat z języka obcego zorganizowany jest w sposób opisany poniżej. Zasady te stosuje się także do osób, które powtarzają lektorat lub realizują go nadprogramowo, w ramach tzw. wolnych żetonów.

Osoba uczęszczająca na lektorat zalicza kolejno następujące po sobie semestry (warunek podejścia do egzaminu kończącego lektorat).

Zakres materiału oraz wymogi zaliczenia podawane są przez lektora do trzech tygodni od rozpoczęcia zajęć. Osoby uczestniczące w lektoracie powinny zapoznać się z programem nauczania realizowanego lektoratu (sylabus) oraz opisem egzaminu kończącego lektorat.

Formy zaliczenia mogą różnić się w poszczególnych semestrach i obejmują rozwiązywanie kilka ze wskazanych zadań sprawdzających:

 • rozumienie tekstu pisanego,
 • rozumienie ze słuchu, użycie języka (zadania leksykalno-gramatyczne),
 • umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnych i ustnych,
 • umiejętność opisania informacji przedstawionej w formie graficznej,
 • umiejętność wygłaszania prezentacji,
 • w przypadku języka łacińskiego i starogreckiego zadania te sprawdzają umiejętność tłumaczenia tekstu pisanego w oparciu o zdobytą wiedzę leksykalną i gramatyczną oraz znajomość kontekstu kulturowo-historycznego.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest:

 • uzyskanie minimum 60% punktów możliwych do uzyskania podczas semestru z testów, prac pisemnych i wypowiedzi ustnych;
 • obecność na zajęciach - w semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić 2 spotkania, jeśli zajęcia odbywają się raz w tygodniu lub 4 spotkania, jeśli zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu;
 • wygłoszenie prezentacji w semestrze, w którym stanowi ona element zaliczenia.

Osoba realizująca lektorat może przystąpić do zaliczenia lektoratu:

 1. w trakcie semestru, 
 2. w sesji po danym semestrze,
 3. w sesji poprawkowej po danym semestrze.

Każdy semestr nauki w ramach lektoratu języka obcego kończy się zaliczeniem na ocenę. Oceny na zakończenie każdego semestru wystawiane są według następującej skali:

0-59% – niedostateczny
60-67% – dostateczny
68-75% – dostateczny plus
76-83% – dobry
84-91% – dobry plus
92-100% – bardzo dobry

Osoba prowadząca lektorat może przyznać do 10 punktów za aktywne uczestnictwo w zajęciach, ale możliwość taka istnieje jedynie, gdy osoba uczestnicząca w lektoracie uzyskała wcześniej wymagane 60% punktów potrzebnych do zaliczenia semestru.

Oceny z zaliczenia wpisywane do systemu USOS, a w przypadku, gdy osoba realizująca lektorat, nie przystąpi do zaliczenia lektoratu, do systemu USOS wpisuje się NZAL. Oceny z zaliczenia nie liczą się do średniej ocen ze studiów.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 sierpnia 2017 roku protokoły zaliczenia przedmiotów są zatwierdzane w systemie USOS w terminie 10 dni od zakończenia sesji poprawkowej, po upływie tego terminu nie jest możliwe wpisywanie do USOS ocen i zaliczeń uzyskanych przez osoby realizujące lektorat.

Osoba, która realizuje lektorat języka obcego i odbywa wymianę w ramach programu Erasmus+ lub uczestniczy w programie wymiany z uczelnią krajową, może uzyskać zaliczenie lektoratu w następujący sposób:

 1. przed wyjazdem rejestruje się do grupy lektoratowej i ustala z osobą prowadzącą zajęcia sposób zaliczenia semestru po powrocie;
 2. przed wyjazdem nie rejestruje się do grupy lektoratowej, a po powrocie uzyskuje zaliczenie semestru na podstawie decyzji dziekana, ocenę do USOS wprowadza sekretariat jednostki, w której realizowany jest program studiów. Zaliczenie lektoratu na podstawie decyzji dziekana powoduje konieczność zapisania się do grupy lektoratowej na kolejny semestr.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron