Skip to main content

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Akredytacja Eaquals

 • Gwarancja Eaquals dotycząca centrów językowych
 • Gwarancja Eaquals dla osób uczących się
 • Gwarancja Eaquals dla osób zatrudnionych
Читать еще o

A

 • academic management – zarządzanie akademickie – zarządzanie procesem dydaktycznym od strony akademickiej, w tym programami nauczania, opisami kursów, ocenianiem, certyfikacją a także zarządzanie kadrą dydaktyczną.
 • accreditation – akredytacja – proces, który obejmuje przygotowanie do inspekcji, samą inspekcję, ewaluację raportu poinspekcyjnego, podjęcie działań zmierzających do spełnienia wymagań (jeśli jest to wskazane w raporcie) w celu uzyskania certyfikatu akredytacyjnego EAQUALS.
 • assessment – ocenianie – systematyczne podejście do ewaluacji umiejętności językowych studenta przy użyciu celowych procedur, takich jak testy, zadania, etc.; jakości / sukcesu kursu; przy pomocy wywiadów, kwestionariuszy, obserwacji, etc.; działania instytucji przez inspekcje lub inne środki mierzące jakość.
 • assessment criteria – kryteria oceny – konkretne wskaźniki jakości, określone w Zasadach Inspekcji Eaquals, używane do ewaluacji.

B

 • buzz observation – krótka obserwacja lekcji – krótka hospitacja lekcji trwająca nie dłużej niż 15-20 minut.

C

 • can do descriptors – "uczący się / student potrafi" – deskryptory określające poziom umiejętności językowych zaczerpnięte z CEFR / ESOKJ.
 • Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) – Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ): uczenie się, nauczanie, ocenianie – dokument Rady Europy rekomendujący podejście do edukacji językowej oraz sposób opisu kompetencji i umiejętności językowych opartego na sześciu głównych poziomach biegłości.
 • certfication – certyfikacja – Przygotowanie i wydawanie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w kursie, szkoleniu, egzaminie, etc.
 • certificate – certyfikat – dokument potwierdzający, że dana osoba przystąpiła do testu, egzaminu lub została oceniona w inny sposób oraz uzyskała konkretną ocenę; także dokument potwierdzający uczestnictwo danej osoby w kursie oraz jego zaliczenie (porównaj dyplom).
 • complaints procedure – procedura zgłaszania skarg i zażaleń – "procedura umożliwiająca uczestnikowi kursu lub innym klientom złożenie zażalenia / skargi / wniosku w instytucji, w której odbywa się kurs, jeśli zachodzi taka potrzeba".
 • course / text book – podręcznik / podręcznik kursowy – książka z modułami / jednostkami lekcyjnymi zawierająca instrukcje dotyczące uczenia się, opanowania różnych umiejętności i tematów.
 • cover system – system zastępstw – formalny system umożliwiający zastępstwo osoby chorej lub nieobecnej z innego powodu.
 • curriculum – opis kursu lub kursów – ogólny opis działania edukacyjnego podejścia pedagogicznego, celów, treści, czasu trwania, organizacji, metod nauczania, oraz sposobów ewaluacji (zobacz program nauczania).

D

 • diplomadyplom – oficjalny dokument stwierdzający, że dana osoba wymieniona z imienia i nazwiska przystąpiła do testu / egzaminu biegłości lub w innej formie poddała się ocenie i uzyskała na tej podstawie określony, pozytywny rezultat; zazwyczaj dyplom uważany jest za dokument wyższej rangi niż certyfikat.

E

 • eligibility for accreditation – warunki niezbędne do ubiegania się o uzyskanie akredytacji Eaquals – możliwość ubiegania się instytucji prowadzającej kursy językowe o akredytację Eaquals po dostosowaniu formuły kursów do standardów Eaquals oraz spełnieniu wymogów prawnych.
 • enrolment procedures – procedury zapisów na kursy – sformalizowane procedury, których celem jest przyporządkowanie danej osoby do konkretnego poziomu umiejętności językowych (zob.: plasowanie) oraz zapisanie jej na kurs, który jest usługą edukacyjną znaną jego uczestnikom, ich sponsorom i kadrze instytucji oferującej tę usługę.
 • European Language Portfolio (ELP) – Europejskie Portfolio Językowe – zapis rozwoju i osiągnięć danej osoby w dziedzinie nauki języków obcych oparty na opisie poziomów scharakteryzowanych w ESOKJ / CEFR; zapis ten jest prowadzony i regularnie uzupełniany przez osobę uczącą się.
 • evidence – dowód – informacja uzyskana na podstawie dokumentów, obserwacji, spotkań, rozmów z grupami fokusowy, która uzasadnia twierdzenie o spełnieniu przez daną instytucję standardów.

F

 • facilities – infrastruktura / facilitatory – budynki, sale zajęciowe, pomieszczenia socjalne, usługi, sprzęt, zasoby i inne środki dostępne dla kadry oraz uczestników kursów.
 • focus group – grupa fokusowa / dyskusja grupowa – reprezentatywna grupa nauczycieli lub uczestników kursów, którzy w czasie inspekcji proszeni są o przedstawienie własnych opinii na temat różnych aspektów działalności wizytowanej instytucji edukacyjnej; ważne źródło dowodów dla inspektorów Eaquals.

G

 • grade – ocena / wynik – wynik ewaluacji danej instytucji, której dokonuje się podczas inspekcji w dwunastu kategoriach, podlegających kontroli; wynik ten znajduje swoje odzwierciedlenie w trójstopniowej skali: 3 – nie spełnia standardów Eaquals; 2 – spełnia standardy Eaquals 1 – spełnia standardy Eaquals z wyróżnieniem.
 • grievance procedures – procedury dotyczące skarg pracowniczych – procedury umożliwiające kadrze dydaktycznej i administracyjnej składanie skarg lub zażaleń dototyczących warunków jej zatrudnienia.

I

 • induction of teachers – wdrażanie nowych nauczycieli do pracy – proces wdrażania do pracy nowo- zatrudnionych nauczycieli, przedstawienie im ich obowiązków, a także systemów i procedur obowiązujących w danej instytucji.
 • inspection – inspekcja – zasadniczy element w procesie akredytacyjnym; inspekcja jest prowadzona przez międzynarodowy zespół inspektorów; zazwyczaj trwa dwa pełne dni, faktycznie jednak jej czas zależy od wielkości instytucji wizytowanej.
 • instructions – polecenia / instrukcja – polecenia, wskazówki dla uczących się, np.: jak wykonać dane zadanie czy ćwiczenie lub co robić w czasie egzaminu, etc.

L

 • learning objective – cel uczenia się – zamierzony, pożądany efekt / nauczania lub innej działalności edukacyjnej.
 • legal requirements – lokalne przepisy prawne – Inspekcje Eaquals uwzględniają obowiązujące w danym kraju przepisy prawne, w tym podatkowe, BHP, kodeksu pracy, etc.
 • lesson planning – planowanie lekcji – opis / szkic wszystkich lub jednego z elementów: cele lekcji; działania i procedury podjęte przez nauczyciela dla osiągnięcia; zamierzonych celów; czas przeznaczony na realizację poszczególnych działań i procedur oraz ich kolejność; materiały i źródła użyte do osiągnięcia celów lekcji.
 • level – poziom – stopień zaawansowania umiejętności językowych umożliwiający zakwalifikowanie osoby uczącej się do odpowiedniej grupy według skali, określonej na przykład w ESOKJ (na przykład A1, B2).
 • line management – zarządzanie liniowe – system zarządzania instytucją, który z jednej strony buduje autorytet i poczucie odpowiedzialności kadry zarządzającej, z drugiej zapewnia właściwy obieg informacji między przełożonymi a podwładnymi.

M

 • manual – Zasady Inspekcji Eaquals – dokument zawierający szczegółowy opis zasad inspekcji Eaquals, w tym: procedur,wymagań progowych, kryteriów, zasad oceny, ocenianych kategorii, etc.
 • method – metoda – oparty na zasadach i technikach ogólny sposób (metoda) nauczania języka obcego w danej instytucji, na przykład podejście komunikacyjne, metoda translacyjna, działaniowa czy eklektyczna.
 • moderation process – moderowanie – procedura wewnętrzna Eaquals dzięki której raporty tej organizacji są niezależnie weryfikowane w celu wypracowania obiektywnej oceny.

N

 • needs analysis – analiza potrzeb – sposób określania potrzeb indywidualnego studenta lub danej grupy uczących się przed przygotowaniem programu kursu; potrzeby te opisuje się w kategoriach sprawności językowych, zadań czy słownictwa.

O

 • objectives – cele – zakładana wiedza, kompetencje i umiejętności, które mogą być osiągnięte przez uczestnictwo w danym kursie.
 • observation, types of – obserwacje zajęć lub rodzaje obserwacji – celowe badanie procesu nauczania i uczenia się przez systematyczne i udokumentowane działania; wyróżniamy: (1) krótkie obserwacje (buzz observation), skoncentrowane na ogólnej kontroli jakości, (2) obserwacje dłuższe (hospitacje), których celem jest ocena i rozwój warsztatu hospitowanego nauczyciela (obydwa rodzaje obserwacji są przeprowadzane przez managerów metodycznych), (3) obserwacje koleżeńskie (peer observation).
 • organogram / organizational chart – schemat organizacyjny / organogram – diagram przedstawiający strukturę organizacyjną danej instytucji edukacyjnej.

P

 • peer observation – obserwacja koleżeńska – obserwacja zajęć przez innego nauczyciela (nie managera) odbywająca się za zgodą prowadzącego lekcję.
 • performance review – ocena okresowa kadry – rozmowa z członkami kadry na temat ich dotychczasowej działalności zawodowej, w kontekście ich własnych celów zawodowych oraz potrzeb zatrudniającej ich instytucji.
 • placement – plasowanie – system umożliwiający przydzielenie osób uczących się do grup, odpowiednio do poziomu ich wiedzy i umiejętności.
 • preliminary verbal feedback – wstępna ustna informacja zwrotna / wstępny ustny feedback – ogólna, ustna informacja przekazana przez inspektorów Eaquals na spotkaniu podsumowującym z kadrą zarządzającą daną instytucją, zamykającym inspekcje.
 • premises – lokalizacja – budynki, pomieszczenia i sale, w których odbywa się nauczanie i uczenie się oraz pomieszczenia przeznaczone dla pracowników administracji.
 • professional development review – ocena rozwoju zawodowego nauczycieli – rozmowa z członkami kadry dydaktycznej dotycząca ich dotychczasowego nauczania oraz planowanego rozwoju zawodowego, w kontekście ich własnych celów zawodowych oraz potrzeb zatrudniającej ich instytucji.
 • proficiency test – test biegłości – test mierzący ogólne umiejętności i sprawności językowe, który nie odnosi się do materiału żadnego konkretnego podręcznika lub kursu.
 • progress test – test postępów – test stosowany w trakcie kursu przeprowadzony w celu dokonania oceny skuteczności dotychczasowej nauki; przeprowadza się go na przykład po zrealizowaniu rozdziału, modułu podręcznika, czy też na zakończeniu semestru.
 • public exams – egzaminy zewnętrzne / certyfikowane – egzaminy powszechnie dostępne organizowane przez powołane do tego instytucje, na przykład ESOL lub Goethe-Institut.

Q

 • qualification (of the staff) – kwalifikacje kadry – kwalifikacje kadry dydaktycznej i administracyjnej spełniające standardy Eaquals w danej dziedzinie, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, certyfikatami, etc.
 • quality assurance – system utrzymania jakości – formalny system zarządzania zapewniający utrzymanie: jakości zasobów i usług oraz standardów i dobrych praktyk.
 • quality control – system kontroli jakości – formalny system weryfikacji jakości dóbr i usług, które są wytwarzane i dostarczane przez daną instytucję edukacyjną; system ten gwarantuje, że instytucja spełnia wymagane standardy; system taki (może być wewnętrzny i zewnętrzny)
 • quality management – zarządzanie jakością – system kreowania, wprowadzania i utrzymania jakości dóbr i usług.

R

 • recommendations – rekomendacje – oficjalne, choć niezobowiązujące sugestie czy zalecenia dotyczące poprawy istniejącego stanu rzeczy.
 • requirements – wymagania – obligatoryjne, oficjalne wskazówki, jakie działania musi podjąć dana instytucja, aby spełnić standardy Eaquals w celu uzyskania akredytacji.
 • resources – zasoby, materiały – materiały dydaktyczne (książki, czasopisma, etc.), sprzęt i inne środki, które mogą być używane do osiągnięcia celów edukacyjnych.

S

 • schemes of work – rozkłady materiału – plan działania nauczyciela wskazujący, jaki materiał zostanie zrealizowany w konkretnym czasie, na przykład w semestrze, module, konkretnej liczbie dni, spotkań, jednostek lekcyjnych, tygodni, etc.
 • self–access centre / study centre / learning centre – centrum samodzielnej nauki – miejsce w instytucji nauczającej języków obcych, w którym znajdują się zasoby edukacyjne oraz technologiczne, uczestniczy kursów mogą dodatkowo i samodzielnie uczyć się a także, w miarę potrzeby, korzystać z pomocy nauczycieli.
 • self-assessment – samoocena – "Sprawdzenie jakości: – własnych działań językowych po zakończeniu realizacji konkretnego zadania, – zastosowania języka przez wykonanie konkretnych formalnych poleceń (na przykład rozwiązanie testów); kursu językowego przy użyciu kwestionariuszy lub rozmów z kadrą; działania placówki edukacyjnej przez zastosowanie odpowiednich narzędzi do kontroli i zapewnienia jakości".
 • skill – sprawność – umiejętność zrobienia czegoś, wykonania jakiejś czynności lub zadania; w nauczaniu języka termin ten jest często używany do rozróżnienia między pisaniem, czytaniem, słuchaniem i mówieniem jako głównymi obszarami wiedzy językowej.
 • social activities programme – dodatkowa oferta dla uczących się / zajęcia dodatkowe – dodatkowe (inne niż nauczanie języka) propozycje przygotowane przez instytucję edukacyjną dla uczestników kursu, na przykład wycieczki, spotkania nieformalne, wykłady uczestnictwo w dyskusjach, etc.
 • sponsor – sponsor – podmiot, który finansuje kurs językowy.
 • staff training and development – rozwój zawodowy kadry – planowe działania, oparte na analizie potrzeb kadry, umożliwiające jej rozwój zawodowy przez uczestnictwo, wspólnie ze współpracownikami lub indywidualnie, w zewnętrznych i wewnętrznych szkoleniach.
 • standards – standardy – w Zasadach Inspekcji Eaquals opisano kluczowe wskaźników jakości, które tworzą podstawę dla standardów Eaquals.
 • standarisation – standaryzacja – proces zapewniający wiarygodność i rzetelność oceny, pozwalający osobom oceniającym postępować zgodnie z procedurami oraz interpretować i stosować kryteria w sposób konsekwentny i spójny; dotyczy on na przykład nauczycieli oceniających umiejętności językowe studentów, osób hospitujących zajęcia czy też inspektorów wizytujących placówkę edukacyjną.
 • sylabus / learning programme – program nauczania / sylabus – opis zawartości kursu, czyli elementów wiedzy, sprawności i kompetencji które będą nauczane; często ze wskazaniem czasu przeznaczonego na nauczanie danych elementów języka (patrz: rozkłady materiału).

T

 • teacher development programme – program rozwoju kadry dydaktycznej – program profesjonalnych, wewnętrznych i zewnętrznych szkoleń, mający na celu rozwój zawodowy kadry dydaktycznej a także podnoszenie jej kwalifikacji i umiejętności.
 • teachers professional profiling grid – skala rozwoju zawodowego nauczycieli języków obcych – opis rozwoju zawodowego nauczycieli języków obcych stworzony przez Eaquals, opisujący umiejętności oraz wiedzę nauczyciela na różnych etapach kariery zawodowej.
 • verdict letter – wynik inspekcji / werdykt – oficjalny dokument przekazujący końcowy rezultat inspekcji Eaquals; wskazuje się w nim zarówno obszary, w których instytucja edukacyjna spełnia standardy jak i te, które wymagają działań naprawczych w celu spełnienia standardów przed uzyskaniem przez tę instytucję akredytacji.

Tłumacznienie – Monika Stawicka, korekta – Alicja Waligóra-Zblewska, data utworzenia – 01.07.2013

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента