Skip to main content

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Jakość kształcenia

System jakości kształcenia w Jagiellońskim Centrum Językowym UJ jest częścią Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia przyjętego Uchwałą nr 33/V/2010 Senatu UJ z dnia 26 maja 2010 roku utworzenia i wdrażania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jakość kształcenia definiowana jest między innymi przez efekty uczenia się zarówno na płaszczyźnie europejskiej przez Europejską Ramę Kształcenia, jak i na płaszczyźnie krajowej przez Krajowe Ramy Kwalifikacji, które określają, co osoba ucząca się powinna wiedzieć, rozumieć i być umieć zrobić po zakończeniu określonego etapu kształcenia. Podstawą opisu efektów uczenia się w sferze edukacji językowej, na której opiera swoje kształcenie Jagiellońskie Centrum Językowe, jest Europejski System Opisu Kształcenia językowego, ESOKJ (ang. Common European Framework of Reference for Languages, CEFR), który określa referencyjny zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na poszczególnych poziomach biegłości językowej.

Przyjęty system jakości kształcenia w Jagiellońskim Centrum Językowym obejmuje kształcenie na poziomie studiów I stopnia i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz kształcenie na studiach doktoranckich i szkołach doktorskich. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, Dz.U. 2018 poz. 2218 z późn. zm. Jagiellońskie Centrum Językowe kształci co najmniej na poziomie B2 w przypadku studiów I stopnia, B2+ w przypadku studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz C1 w przypadku studiów doktoranckich i szkół doktorskich, który jest rekomentowany dla tego poziomu kształcenia przez Ustawę z dnia 20 lipca 2018 roku prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm. Osiągnięcie efektów uczenia się możliwe jest przez realizację programów nauczania dla poszczególnych programów studiów, które obejmują także kształcenie w obszarze języków obcych. Realizując system jakości kształcenia, Jagiellońskie Centrum Językowe, spełniania międzynarodowe standardy w procesie nauczania języków, czego potwierdzeniem jest akredytacja międzynarodowego stowarzyszenia Evaluation and Accreditation of Quality in Language Services (EAQUALS), działającego pod auspicjami Rady Europy, będącego konsultantem Komisji Europejskiej w sprawach edukacji językowej. Jagiellońskie Centrum Językowe uzyskało akredytację EAQUALS w styczniu 2016 roku, stając się tym samym pierwszym, uniwersyteckim centrum językowym w Polsce z takim wyróżnieniem. 

Файлы для скачивания
docx
System jakości kształcenia w Jagiellońskim Centrum Językowym

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента