Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Credo

Jagiellońskie Centrum Językowe Uniwersytetu Jagiellońskiego (dalej: Jagiellońskie Centrum Językowe lub JCJ), to międzywydziałowa jednostka Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadząca działalność w zakresie nauczania i doskonalenia znajomości języków obcych. Jagiellońskie Centrum Językowe rozpoczęło działalność 1 października 2005 roku w wyniku połączenia Studium Doskonalenia Językowego Nauczycieli Akademickich UJ oraz Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UJ. Każdy z tych ośrodków do chwili połączenia posiadał ponad czterdziestoletnią tradycję i doświadczenie zarówno w nauczaniu języków obcych jak i przeprowadzaniu międzynarodowych egzaminów językowych. Na doświadczeniu tym opiera się współczesna oferta Centrum skierowana do studentów i kadry akademickiej UJ oraz słuchaczy spoza Uniwersytetu.

Misja

Jagiellońskie Centrum Językowe działa zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Jagiellońskiego i wpisuje się w realizację misji Uniwersytetu, ułatwiając proces uczenia się języków obcych, a przez to rozwijania umiejętności niezbędnych do rozwoju osobistego i zawodowego. Realizacja tej misji jest możliwa przez:

 • oferowanie wysokiej jakości usług edukacyjnych w przyjaznej atmosferze równych szans, wsparcia i otwartości,
 • wspieranie rozwoju własnego uczących się,
 • wspieranie rozwoju zawodowego kadry dydaktycznej i administracyjnej,
 • tworzenie i realizację programów nauczania zgodnie z zasadami najnowszych podejść pedagogicznych.

Celem strategicznym jest utrzymanie uznawanego na arenie międzynarodowej statusu centrum nauczania języków obcych. W styczniu 2016 roku Jagiellońskie Centrum Językowe zostało akredytowanym członkiem międzynarodowego stowarzyszenia Eaquals (European Association for Quality Language Services), afiliowanego przy Radzie Europy.

Działalność

Jagiellońskie Centrum Językowe prowadzi lektoraty akademickie z ośmiu języków nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, portugalskiego rosyjskiego, włoskiego) oraz z łaciny i greki. Na zajęcia uczęszcza ok. 10 tysięcy osób. Centrum oferuje także kursy tematyczne dla osób studiących na programach studiów II stopnia i III stopnia, a także w szkołach doktorskich. Jagiellońskie Centrum Językowe prowadzi także kursy ogólnodostępne z dziesięciu języków obcych. Kursy te adresowane są do osób studiujących w Uniwerysteckie Jagiellońskim, kadry dydaktycznej i administracyjnej UJ oraz osób spoza Uniwersytetu. Pracownicy dydaktyczni Jagiellońskiego Centrum Językowego przeprowadzają także egzaminy z języków obcych w przewodzie doktorskim wchodząc w skład wydziałowych komisji egzaminacyjnych. Jagiellońskie Centrum Językowe wydaje „Zeszyty Glottodydaktyczne", w których nauczyciele akademiccy dzielą się swoim doświadczeniem w nauczaniu języków obcych.

Podejście dydaktyczne

Wierzymy, że najlepszą metodą osiągania zamierzonych celów jest podejście eklektyczne, w którym dominują elementy podejścia działaniowego. Chcemy bowiem, aby nasi studenci mogli komunikować się w językach obcych, tzn. podejmować działania językowe w życiu prywatnym, na studiach i w pracy. Zależy nam również na tym, aby uczący się potrafili korzystać z tekstów źródłowych (również w językach antycznych) – umiejętności często niezbędnej w kształceniu się i w pracy zawodowej czy karierze akademickiej. Podejście dydaktyczne JCJ opiera się na przeświadczeniu, że ludzie uczą się języków w różny sposób i z różnych powodów. Dlatego też, planując proces dydaktyczny staramy się, aby:

 • treści kursów odpowiadały potrzebom i zainteresowaniom uczących się,
 • metody i techniki prowadzenia kursów odpowiadały poziomowi kompetencji językowej uczących się,
 • kursy rozwijały umiejętności komunikowania się w najszerszym znaczeniu tego słowa; chcemy ułatwiać uczącym się rozwijanie nie tylko kompetencji językowej (gramatyka, semantyka czy wymowa), ale także pragmatycznej i interkulturowej (tworzenie i rozumienie tekstów w mowie i piśmie) oraz strategii, które można stosować w kontekście zawodowym, akademickim i prywatnym niezależnie od języka (np. strategie uczenia się czy techniki pracy z tekstem źródłowym),
 • kursy umożliwiały kontakt z autentycznymi i oryginalnymi materiałami pisanymi i mówionymi w stopniu zależnym od kompetencji i wiedzy specjalistycznej uczących się,
 • kursy oferowały zarówno komponent ogólny jak i akademicki oraz specjalistyczny.

Jagiellońskie Centrum Językowe kieruje się zasadą, że aby zrealizować zakładane cele uczenia się należy w szczególności:

 • promować podejście stawiające osobę uczącą się w centrum procesu dydaktycznego,
 • informować uczących się o celach kursów oraz zajęć i oczekiwanych efektach kształcenia,
 • dostosować, na tyle na ile to możliwe, techniki nauczania do potrzeb indywidualnych studentów i grupy,
 • zapewnić na zajęciach różnorodność działań i zadbać o właściwą dynamikę zajęć,
 • kreować atmosferę sprzyjającą uczeniu się,
 • dbać, aby uczący się byli aktywnie zaangażowani w proces uczenia się poprzez zadania komunikacyjne,
 • dostarczać uczącym się informacji zwrotnej w trakcie zajęć oraz na temat pracy domowej, w tym odpowiednio korygować błędy,
 • zapewnić na zajęciach czas na refleksję nad tym, co zostało na nich wykonane (np. w stosunku do założonych celów zajęć),
 • prezentować, ćwiczyć i oceniać użycie języka w kontekście.

Osoby prowadzące zajęcia językowe

Ponad 100-osobową kadrę akademicką Jagiellońskiego Centrum Językowgo tworzą głównie osoby, które ukończyły studia w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Kadrę tę tworzy kompetentny i wykwalifikowany zespół, specjalizujący się w nauczaniu języka specjalistycznego w poszczególnych Wydziałach Uniwersytetu. Stale rozwija on swoje umiejętności zawodowe poprzez samokształcenie, zdobywa  stopnie naukowe oraz uczestniczy w konferencjach naukowych i szkoleniach.

Osoby uczestniczące w zajęciach językowych

Działania dydaktyczne Jagiellońskiego Centrum Językowego opierają się na założeniu, że aby optymalizować uzyskiwanie określonych efektów uczenia się osoby uczestniczące w zajęciach powinny powinny:

 • uświadomić sobie własne potrzeby językowe,
 • mieć świadomość swoich mocnych i słabszych stron jako uczący się języków,
 • rozwijać odpowiednie dla siebie strategie uczenia się, w tym uczenia się języków,
 • mieć świadomość społecznego i kulturowego kontekstu używanych przez siebie języków (w tym języka ojczystego),
 • umieć oceniać własny postęp i wyznaczać własne cele językowe,
 • aby osiągnąć stawiane sobie cele, wziąć odpowiedzialność za rozwój własnych umiejętności i doskonalić je zarówno współpracując w grupie jak i przez systematyczną, samodzielną pracę będącą elementem programu kształcenia,
 • korzystać ze wskazanych materiałów dydaktycznych, w tym materiałów natury specjalistycznej, które mogą być pomocne w autonomicznym rozwoju różnych umiejętności, a także zweryfikowanych stron internetowych zawierających materiały do samodzielnego ćwiczenia zagadnień gramatycznych czy leksykalnych,
 • w miarę możliwości aktywnie uczestniczyć w planowaniu kursów,
 • aktywnie uczestniczyć w realizacji poszczególnych zajęć wykorzystując w miarę możliwości, oryginalne teksty własnego wyboru.

Jagiellońskie Centrum Językowe współpracuje z Działem ds. Osób Niepełnosprawnych. Po przeszkoleniu osoby prowadzące zajęcia językowe, prowadzą lektoraty dla osób z niepełnosprawnościami oraz współuczestniczą w projektowaniu programów nauczania i oceniania dostosowanych w miarę możliwości do indywidualnych potrzeb osób uczących się.

Poziomy sprawności językowej

Jagiellońskie Centrum Językowe, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, który określa zakres kompetencji językowych wymagany docelowo na każdym stopniu i rodzaju studiów według skali ESOKJ/CEFR na poziomie, prowadzi zajęcia na poziomie:
 • B2 dla studiów I stopnia;
 • B2+ dla studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich;

A także zgodnie z zalecanym poziomem przez Uniwersytet Jagielloński:

 • C1 dla studiów III stopnia i szkół doktorskich. 
Download files
pdf
Uchwała nr 22/VI/2005 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie utworzenia Jagiellońskiego Centrum Językowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
pdf
Uchwała nr 109/VI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia regulaminu Jagiellońskiego Centrum Językowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
pdf
Załącznik do Uchwały nr 109/VI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia regulaminu Jagiellońskiego Centrum Językowego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Regulamin Jagiellońskiego Centrum Językowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
pdf
Zarządzenie nr 94 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 24 września 2014 roku w sprawie określenia struktury wewnętrznej Jagiellońskiego Centrum Językowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Web Content Display Web Content Display